Исторически речник
постьнца  [+]
NfosNfgsNfdsNfasNfisNfls
постънца, постьнца, постнцапостьнцѧ, постънцѧ, постьнцѫ, постънцѫ, постънцꙑ, постьнцꙑ, постьнце, постънце, постнцѧ, постнцѫ, постнце, постнцꙑпостънц, постьнц, постнцпостънцѫ, постьнцѫ, постънцѹ, постьнцѹ, постнцѫ, постнцѹпостънцеѭ, постьнцеѭ, постънцеѫ, постьнцеѫ, постънцеѧ, постьнцеѧ, постънцею, постьнцею, постнцеѭ, постнцеѫ, постнцеюпостънц, постьнц, постнц
NfvsNfOpNfgpNfdpNfipNflp
постънце, постьнцепостьнцѧ, постънцѧ, постьнцѫ, постънцѫ, постънцꙑ, постьнцꙑ, постьнце, постънце, постнцѧ, постнцѫ, постнце, постнцꙑпостънць, постьнць, постънцъ, постьнцъ, постнцъпостънцамъ, постьнцамъ, постънцамь, постьнцамь, постнцамьпостънцам, постьнцам, постнцампостънцахъ, постьнцахъ, постънцахь, постьнцахь, постнцахь
NfOuNfGuNfDu
постънц, постьнц, постнцпостьнцю, постънцю, постьнцѹ, постънцѹ, постнцѹпостьнцама, постънцама, постнцама
постьнца ж Постница, отшелничка, подвижничка; жена, която съблюдава поста прⷣ҇ѣнꙑхъ постьнцахъ хвахъ. евъпракꙿс ... ꙇ промъ СЕ 93а 2 свѧтꙑѩ м҃ женъ постьнць αἱ ἅγιαι τεσσαράκοντα γυναῖκες παρϑένοι ἀσκητρίαι καὶ μάρτυρες Светите четиридесет девици отшелнички, пострадали в Хераклия по времето на имп. Лициний [307— 324 г.] памѧтъ ... стхъ м҃ женъ постънцъ Е 20а 14 Изч Е СЕ постънца Нвб постница ОА ВА НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА