Исторически речник
потат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
потатпотаѭ, потаѧ, потаѫ, потаюпоташпотатъ, потать, потатпотамъ, потамь, потам, потамопотате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
потаѧтъ, потаѧть, потаѧтпотавѣпотатапотатепотапота
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
потамъ, потамь, потампотатепотавѣпотатапотахъ, потахь, потахпота
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
потапотахомъ, потахомь, потахом, потахмꙑпотастепоташѧ, поташѫ, поташа, поташе, потахѫпотаховѣпотаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
потастепотаѣахъ, потаѣхъ, потаꙗхъ, потаѣахь, потаѣхь, потаꙗхьпотаѣаше, потаѣше, потаꙗшепотаѣаше, потаѣше, потаꙗшепотаѣахомъ, потаѣхомъ, потаꙗхомъ, потаѣахомь, потаѣхомь, потаꙗхомь, потаѣахом, потаѣхом, потаꙗхомпотаѣашете, потаѣшете, потаꙗшете, потаѣасте, потаѣсте, потаꙗсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
потаѣахѫ, потаѣхѫ, потаꙗхѫ, потаѣахѹ, потаѣхѹ, потаꙗхѹпотаѣаховѣ, потаѣховѣ, потаꙗховѣпотаѣашета, потаѣшета, потаꙗшета, потаѣаста, потаѣста, потаꙗстапотаѣашете, потаѣшете, потаꙗшете, потаѣасте, потаѣсте, потаꙗсте
потат -потаѭ -поташ св 1. Скрия; сложа нещо на тайно място, за да не бъде открито нѣстъ бо нътоже тано еже не автъ сѧ. н бꙑстъ потаено М Мк 4.22 З 2. Прен. Правя да не се узнае нещо, премълча нещо, скрия, потуля не потаіхъ млості твоеѩ СП 39.11 т пота ꙿто сѫщее вь тебѣ СЕ 68а 5 то се бꙑстъ не пота мене С 240.28 вьсе глагол҄ѫтъ. а несоже не потаѧтъ С 409.18 два потаена ѹенка. съкріт іса. въ гробѣ. грѧдете К 14b 38 Срв. С453.26 3. Прич. мин. страд. като прил. потанъ, –ꙑ ἀπόκρυφος, κρυπτός Таен, скрит танꙑ танамъ потанꙑ С 453.25 Срв. К14b 38 дъва потана ѹенка С 453.26 потанѹѹмѹ въ пльт богѹ С 453.28 Срв. К14b 40 въ потанѣ κατὰ τὸ λανϑάνον Тайно, скрито ꙗко  вьнѣшьньі хьітрьц рьвьнѹѭтъ тъьно мъ ѹмѣѭштмъ хьітрьцемъ. въ потѣпѣ (погр. вм. потаенѣ, А. Минчева, с. 45, бел. 14) пьр съ ньім въꙁдвжѫште ЗЛ IIа 14 Изч М З СП СЕ К С ЗЛ Гр ἀποκρύπτομαι κρύπτω ἀπόκρυφος γίγνομαι потаіт Нвб потая [се], потайвам [се] ВА АК НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА