Исторически речник
прѣдаꙗт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
прѣдаꙗтпрѣдаѭ, прѣдаѫ, прѣдаѧ, прѣдаюпрѣдаш, прѣдаш, прѣдаашпрѣдатъ, прѣдаетъ, прѣдаатъ, прѣдать, прѣдаеть, прѣдаать, прѣдат, прѣдает, прѣдаатпрѣдамъ, прѣдаемъ, прѣдаамъ, прѣдамь, прѣдаемь, прѣдаамь, прѣдам, прѣдаем, прѣдаам, прѣдамо, прѣдаемо, прѣдаамопрѣдате, прѣдаете, прѣдаате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
прѣдаѭтъ, прѣдаѫтъ, прѣдаѧтъ, прѣдаютъ, прѣдаѭть, прѣдаѫть, прѣдаѧть, прѣдають, прѣдаѭт, прѣдаѫт, прѣдаѧт, прѣдаютпрѣдавѣ, прѣдаевѣ, прѣдаавѣпрѣдата, прѣдаета, прѣдаатапрѣдате, прѣдаете, прѣдаатепрѣдапрѣда
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
прѣдамъ, прѣдамь, прѣдампрѣдатепрѣдавѣпрѣдатапрѣдаꙗхъ, прѣдаꙗхь, прѣдаꙗх, прѣдаѧхъ, прѣдаѧхь, прѣдаѧхпрѣдаꙗ, прѣдаѧ
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
прѣдаꙗ, прѣдаѧпрѣдаꙗхомъ, прѣдаꙗхомь, прѣдаꙗхом, прѣдаꙗхмꙑ, прѣдаѧхомъ, прѣдаѧхомь, прѣдаѧхомпрѣдаꙗсте, прѣдаѧстепрѣдаꙗшѧ, прѣдаꙗшѫ, прѣдаꙗша, прѣдаꙗше, прѣдаꙗхѫ, прѣдаѧшапрѣдаꙗховѣ, прѣдаѧховѣпрѣдаꙗста, прѣдаѧста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
прѣдаꙗсте, прѣдаѧстепрѣдаꙗахъ, прѣдаѣахъ, прѣдаꙗхъ, прѣдаахъ, прѣдаꙗахь, прѣдаѣахь, прѣдаꙗхь, прѣдаахь, прѣдаꙗах, прѣдаѣах, прѣдаꙗх, прѣдаах, прѣдаѧхъ, прѣдаѧхь, прѣдаѧхпрѣдаꙗаше, прѣдаѣаше, прѣдаꙗше, прѣдааше, прѣдаѧшепрѣдаꙗаше, прѣдаѣаше, прѣдаꙗше, прѣдааше, прѣдаѧшепрѣдаꙗахомъ, прѣдаѣахомъ, прѣдаꙗхомъ, прѣдаахомъ, прѣдаꙗахомь, прѣдаѣахомь, прѣдаꙗхомь, прѣдаахомь, прѣдаꙗахом, прѣдаѣахом, прѣдаꙗхом, прѣдаахом, прѣдаѧхомъ, прѣдаѧхомь, прѣдаѧхомпрѣдаꙗашете, прѣдаѣашете, прѣдаꙗшете, прѣдаашете, прѣдаꙗасте, прѣдаѣасте, прѣдаꙗсте, прѣдаасте, прѣдаѧшете, прѣдаѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
прѣдаꙗахѫ, прѣдаѣахѫ, прѣдаꙗхѫ, прѣдаахѫ, прѣдаꙗахѹ, прѣдаѣахѹ, прѣдаꙗхѹ, прѣдаахѹ, прѣдаѧхѹпрѣдаꙗаховѣ, прѣдаѣаховѣ, прѣдаꙗховѣ, прѣдааховѣ, прѣдаѧховѣпрѣдаꙗашета, прѣдаѣашета, прѣдаꙗшета, прѣдаашета, прѣдаꙗаста, прѣдаѣаста, прѣдаꙗста, прѣдааста, прѣдаѧшета, прѣдаѧстапрѣдаꙗашете, прѣдаѣашете, прѣдаꙗшете, прѣдаашете, прѣдаꙗасте, прѣдаѣасте, прѣдаꙗсте, прѣдаасте, прѣдаѧшете, прѣдаѧсте
прѣдаꙗт -прѣдаѭ -прѣдаш несв 1. Предавам, поверявам някому нещо или някого тꙑ еднъ вѣс гі. какꙑ моѩ сѫтъ бѣдꙑ. вь твоѭ мⷧсть прѣдаѭ аꙁъ мое срце. ꙇ моѭ мꙑсль. ꙇ моѭ любовь. ꙇ мо жвотъ. ꙇ моѩ грѣхꙑ СЕ 72b 19 мнѣ внѫ словесьнѫѭ оставл бꙑсте. нꙑнꙗ же вамъ прѣдаѭ самѣм гда ѹбо жвъ бѣ. ѹ васꙿ дръжмъ бѣ С 439.6 2. Издавам, разкривам нещо тайно, изказвам лм ꙁѣло неꙁвѣста смъ. т по стнѣ ѫтроба мꙙ прѣда. дѣтштъ мꙙ обавьꙗ въ ѫтробѣ скаꙙ С 242.3—4 3. Прен. Предавам, издавам някого или нещо на враговете егда же прѣдаѭтъ вꙑ. не пцѣте сѧ како л то въꙁглаголете дастъ бо сѧ вамъ въ тъ асъ. то глте М Мт 10.19 вѣдѣаше же юда же  прѣдааше мѣсто. ѣко мъножцеѭ събрааше сѧ с тѹ съ ѹенкꙑ свом М Йо 18.2 СК вельѣ дръꙁость велье бестѹдье. ръці м того л прѣдаешꙇ же вьсѣъскаа одръжітъ ... владꙑкѫ вьсѣкоꙇ тварі К 4b 32 слꙑшѫ же ꙗко  днъ къждо блжкѫ прѣдатъ. да съвръштъ сꙙ реено. же прѣдат братъ брата въ сьмрьть С 135.12 ѡле беꙁѹм.  аꙁъ вамъ прѣдамъ го. ꙁа то повѣждъ м. ꙿто мало  (!) велко помоват мѣѧ прѣдаш ѹтелꙗ. ꙁа ꙁан҄еже л т прѣда. на бѣсꙑ власть С 411.13 прѣдаѩ м ед ὁ παραδιδούς, προδότης Предател въстанѣте дѣмъ. се прблж сѧ прѣдаѩ мѧ М Мт 26.46 З, А, СК. Срв.Мк 14.42 М З прѣдаѩ же  дастъ мъ ꙁнамене глѧ. егоже аште лобьжѫ тъ есть мѣте  М Мт 26.48 З А СК Б обае се рѫка прѣдаѭштааго мѧ съ мъноѭ естъ на трапеꙁѣ М Лк 22.21 З нъ прѣдаѭштааго слово помꙙнѣмъ. то хоштете м дат рее. да аꙁъ вамъ прѣдамъ го С 425.5 4. Прен. Премахвам, погубвам каꙗ бо пол҄ьꙁа рьц м. лхо потрѣбꙑ надꙑмат сꙙ.  довольство прѣвьꙁдѫштѹ. се  тѣло погѹбтъ.  дѹшевно благород прѣдатъ С 494.22 5. Предавам, завещавам, установявам юже бо нѣстъ пасхꙑ юдѣіскꙑ. бѣ пасха іюдѣіска іногда. нъ раꙁорена бꙑстъ. наіде бо дховънаѣ. ѭже прѣдаѣше іс К 7b 17 мѫкамъ прѣдаꙗт βασάνοις ὑποβάλλω Предавам на мъки, измъчвам повелѣ мат  нѹдт ѧ жрът.  повноват сꙙ попомъ (!). повнѹѭштꙙѧ же сꙙ  жьрѫштꙙѧ. на велкꙑ санꙑ  ьст въꙁводт. неповнѹѭштꙙѧ же сꙙ горькамъ  раꙁльнамъ мѫкамъ прѣдаꙗт С 255.9 прѣдаꙗт дѹшѫ [дѹхъ] ἀποδίδωμι τὴν ψυχήν, παρατίϑεμαι τὸ πνεῦμα Предавам дух, издъхвам, умирам ꙇ въꙁглашъ гласомь велемь съ. рее. отье въ рѫцѣ тво прѣдаѭ дхъ мо. ꙇ се рекъ ꙁдъше М Лк 23.46 З гда же мъ прѣбваахѫ голѣн. прѣдаахѫ дшꙙ своѧ. глагол҄ѫште. дша наша ꙗко пꙿтца ꙁбав сꙙ отъ сѣт ловꙙштхъ С 80.3 М З А СК Б СЕ К С Гр παραδίδωμι προδίδωμι ὑποβάλλω προδοσίαν прѣдаат Вж. при прѣдат Нвб