Исторически речник
прѧстьнкъ  [+]
NmosNmgsNmdsNmasNmEsNmis
прѧстьнкъ, прѧстьнкь, прѧстънкъ, прѧстънкь, прѧстнкъ, прѧстнкьпрѧстьнка, прѧстънка, прѧстнкапрѧстьнкѹ, прѧстънкѹ, прѧстнкѹпрѧстьнкъ, прѧстьнкь, прѧстънкъ, прѧстънкь, прѧстнкъ, прѧстнкьпрѧстьнка, прѧстънка, прѧстнкапрѧстьнкомь, прѧстьнкомъ, прѧстънкомь, прѧстънкомъ, прѧстнкомь, прѧстнкомъ
NmlsNmvsNmopNmgpNmdpNmap
прѧстьнцѣ, прѧстънцѣ, прѧстнцѣпрѧстьне, прѧстъне, прѧстнепрѧстьнц, прѧстънц, прѧстнцпрѧстьнкъ, прѧстьнкь, прѧстънкъ, прѧстънкь, прѧстнкъ, прѧстнкьпрѧстьнкомъ, прѧстьнкомь, прѧстънкомъ, прѧстънкомь, прѧстнкомъ, прѧстнкомьпрѧстьнкꙑ, прѧстънкꙑ, прѧстнкꙑ
NmipNmlpNmOuNmGuNmDu
прѧстьнкꙑ, прѧстънкꙑ, прѧстнкꙑпрѧстьнцѣхъ, прѧстьнцѣхь, прѧстънцѣхъ, прѧстънцѣхь, прѧстнцѣхъ, прѧстнцѣхьпрѧстьнка, прѧстънка, прѧстнкапрѧстьнкѹ, прѧстънкѹ, прѧстнкѹпрѧстьнкома, прѧстънкома, прѧстнкома
прѧстьнкъ м 1. Участник в нещо, съпричастник, другар поманѫшѧ прѧстьнкомъ же бѣахѫ въ дрѹꙁѣмъ кораб. да пршедъше помогѫтъ мъ М Лк 5.7 З А въꙁлюбілъ есі правьдѫ  въꙁненавідѣ беꙁаконеніе. сего раді помаꙁа тѩ бъ [бъ] тво. олѣімъ радості пае прѩстънкъ твоіхъ СП 44.8 Срв. Е7а 2 петръ покаавъ сѧ млость полѹвъ. бѫдетъ прѧстьнкъ црства твоего. съ вꙿсѣм ѹгождьшм тебѣ отъ вѣка СЕ 80а 17—18 влко. съ ꙁемънꙑм благꙑ. ꙇ нбснꙑмъ твомъ даромъ. прѧстьнкꙑ нꙑ ав СЕ 17b 13—14 онъ ражаѥть ны  кормт ны  растть  всѧьскы млуѥть  своꙗ мыслть створт сны  прастнкы а мы ѡⷮтѧжємъ сѧ  бѣгаѥмъ ПЧ спас. 2. Сподвижник, съмишленик, съратник братѣ. стаѣ ꙁваню нбеснⷪмѹ прѧстънц. раꙁѹмѣте апстла.  архереѣ. сповѣданѣ нашего ꙇс ха Е 25а 14 Господи, Боже мой! И не вꙁыщи дѣла отиноуд, оправдающа мꙗ, но та вѣра моꙗ довлѣеть вмѣсто въсѣх, да та отвѣщаеть, да та оправдит мꙗ, та да покажет мꙗ причастника славы Твоеꙗ вѣчныꙗ, да не оубо похитит мꙗ сатана и похвалитсꙗ Диоп. прѧстьнка сътворт κληρονομέω, κοινωνὸν ἀναδείκνυμι Направя съпричастен някого към нещо блюдѣмъ срце жьдѹще домѹ влдкꙑ ха ба нашего• обнщавъшаго насъ рад•  ꙁа наше спсен• немощьнꙑꙗ страст на сѧ въспрма• да нꙑ богатьства го прѧстьнкꙑ створть ПА 283с Въ славѣ прѣдъстоѧщ неꙁдреенѣ• прѧстьнкꙑ сътвор поѭщѧѧ т вѣрьно с͞тое прѣставлене грѣховьнꙑ мракъ ражденѫщ КО Богор. аурлꙗне ... мнѣ бо обльгьаватъ отъ мѫкъ хс. тебе же матъ прꙙстьнка сътворт огню вѣьнѹѹмѹ. ѹготованѹѹмѹ тебѣ  дꙗволѹ С 4.12 дьнесь цѣсарь славꙑ на ꙁемл пророьскꙑ славмъ стъ.  прꙙстьнкꙑ небесьнѹѹмѹ веселю ꙁемьнꙑѧ сьтвор С 322.3 ноꙁѣ емѹ ѹмꙑ. егда і дрѹгꙑмъ ѹенкомъ. тако ꙇ стѣꙇ трапеꙁѣ. пріѧстьнка і створі К 7b 39 прѧстьнкъ бꙑват μετέχω Вземам участие, участвам  пакꙑбꙑтѣ банѭ мѣнтъ прѣс͞тое се крьщене• мьже обетъшане наше обнавлѣемъ•  прѧстьнц бꙑваемъ нетьлѣньнѣ его славѣ КО Йоан тѹ бо бѣ ꙇюда. ꙇ прѧстьнкъ бꙑваше стѣꙇ трѣпѣꙁѣ К 7b 35—36 прѧстьнкъ бꙑт a) κοινωνὸς γίγνομαι, μέτοχός εἰμι, μέτοχος γίγνομαι Съпричастен съм към нещо прѧст(н)ц бо хо(у б)ꙑхомъ. аще ꙋбо (п)око. съл(ѣ) его до конъца ꙁвѣст(..)н(ъ) ѹдръжмъ Е 8а 16—17 пріѩстьнкъ аꙁъ есмь вьсѣмъ боѩштіїмъ сѩ тебе. ї хранѩштіїхъ ꙁаповѣді твоѩ СП 118.63 да плътънѹмѹ его пршестю обещьнц бꙑвъше  бже(ствьнѣ го) благода(т пра)стьнц бѫдемъ Х IАб 2—3 b) Стана съпричастен към християнската религия, стана християнин слꙑшавъ же се слѹга глагола. настав мꙙ мол҄ѭ т сꙙ. да некъл  аꙁъ въꙁмогѫ прꙙстьнкъ бꙑт вь вѣкꙑ вѣкъ. алеѯанꙿдръ рее вѣрѹ богѹ  хрстѹ гоже мѣт маш жꙁнь вь вѣкꙑ С 160.14 М З А Е СП СЕ С Х Диоп. ПЧ спас. ПА КО Богор. КО Йоан Гр μέτοχος прѩстънікъ прѩстънкъ пріѩстьнкъ пріѧстьнікъ прꙙстънкъ прастьнкъ прꙙстьнкъ прѧстънкъ пріѧстьнкъ прѧстнкъ Нвб Срв причестник остар ВА причастник ОА ЕтМл БТР