Исторически речник
повадт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
повадтповаждѫ, поваждѹповадшповадтъ, повадть, повадтповадмъ, повадмь, повадм, повадмоповадте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
повадѧтъ, повадѧть, повадѧтповадвѣповадтаповадтеповадповад
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
повадмъ, повадмь, повадмповадтеповадвѣповадтаповадхъ, повадхь, повадхповад
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
повадповадхомъ, повадхомь, повадхом, повадхмꙑповадстеповадшѧ, повадшѫ, повадша, повадше, повадхѫповадховѣповадста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
повадстеповаждаахъ, поваждахъ, поважахъ, поваждаахь, поваждахь, поважахь, поваждаах, поваждах, поважахповаждааше, поваждаше, поважашеповаждааше, поваждаше, поважашеповаждаахомъ, поваждахомъ, поважахомъ, поваждаахомь, поваждахомь, поважахомь, поваждаахом, поваждахом, поважахомповаждаашете, поваждашете, поважашете, поваждаасте, поваждасте, поважасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
поваждаахѫ, поваждахѫ, поважахѫ, поваждаахѹ, поваждахѹ, поважахѹповаждааховѣ, поваждаховѣ, поважаховѣповаждаашета, поваждашета, поважашета, поваждааста, поваждаста, поважастаповаждаашете, поваждашете, поважашете, поваждаасте, поваждасте, поважасте
повадт -поваждѫ -повадш св Подсторя, подбудя някого към нещо поважденъ же бꙑвъ отъ отьца свого дꙗвола. пакостьнкъ ... не покорвъше сꙙ осѫжденомъ бꙑт на сьмрьть С 58.17 Изч С Гр ὑποβάλλω Нвб Срв [на]вадя, [на]важдам диал ОА ВА РБЕ ДА