Исторически речник
прѣдолѣт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
прѣдолѣтпрѣдолѣѭ, прѣдолѣѫ, прѣдолѣѧ, прѣдолѣюпрѣдолѣш, прѣдолѣешпрѣдолѣтъ, прѣдолѣетъ, прѣдолѣть, прѣдолѣеть, прѣдолѣт, прѣдолѣетпрѣдолѣмъ, прѣдолѣемъ, прѣдолѣмь, прѣдолѣемь, прѣдолѣм, прѣдолѣем, прѣдолѣмо, прѣдолѣемопрѣдолѣте, прѣдолѣете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
прѣдолѣѭтъ, прѣдолѣѫтъ, прѣдолѣѧтъ, прѣдолѣютъ, прѣдолѣѭть, прѣдолѣѫть, прѣдолѣѧть, прѣдолѣють, прѣдолѣѭт, прѣдолѣѫт, прѣдолѣѧт, прѣдолѣютпрѣдолѣвѣ, прѣдолѣевѣпрѣдолѣта, прѣдолѣетапрѣдолѣте, прѣдолѣетепрѣдолѣпрѣдолѣ
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
прѣдолѣмъ, прѣдолѣмь, прѣдолѣмпрѣдолѣтепрѣдолѣвѣпрѣдолѣтапрѣдолѣхъ, прѣдолѣхь, прѣдолѣхпрѣдолѣ
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
прѣдолѣпрѣдолѣхомъ, прѣдолѣхомь, прѣдолѣхом, прѣдолѣхмꙑпрѣдолѣстепрѣдолѣшѧ, прѣдолѣшѫ, прѣдолѣша, прѣдолѣше, прѣдолѣхѫпрѣдолѣховѣпрѣдолѣста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
прѣдолѣстепрѣдолѣахъ, прѣдолѣхъ, прѣдолѣахь, прѣдолѣхь, прѣдолѣах, прѣдолѣхпрѣдолѣаше, прѣдолѣшепрѣдолѣаше, прѣдолѣшепрѣдолѣахомъ, прѣдолѣхомъ, прѣдолѣахомь, прѣдолѣхомь, прѣдолѣахом, прѣдолѣхомпрѣдолѣашете, прѣдолѣшете, прѣдолѣасте, прѣдолѣсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
прѣдолѣахѫ, прѣдолѣхѫ, прѣдолѣахѹ, прѣдолѣхѹпрѣдолѣаховѣ, прѣдолѣховѣпрѣдолѣашета, прѣдолѣшета, прѣдолѣаста, прѣдолѣстапрѣдолѣашете, прѣдолѣшете, прѣдолѣасте, прѣдолѣсте
прѣдолѣт -прѣдолѣѭ -прѣдолѣш св Преодолея, превъзмогна, победя ꙁъло бо аште радост прѣдолѣтъ С 332.20 аште не  се же ꙁъло мьнш. а тебѣ стъ на добро. обае тво ꙁьлоб прѣдолѣтъ С 336.19— 20 бѣсъ праштам ꙁмѫдрѣваахѫ. а он ꙁавстѭ прѣдолѣм. пае бѣсънꙑхъ прѣделѣваахѫ С 399.1— 2 отъмьнѣвъ же сьвѣстѭ. ꙁдохъ к н҄е.  прѣдолѣвъшѹ м распал҄еню блѫднѹѹмѹ. н ба на ѹмъ вьꙁьмъ въ асъ тъ С 525.26 Прич. мин. деят. като същ. прѣдолѣвꙑ м ед ὁ περιγενόμενος Този, който е преодолял, превъзмогнал, победил прѣдолѣвъ бо протвъствѹ сьмрьт.  вьсѫ крѣпость го отъмъ. то ѹже не мать сътворт о тѹждерожден. гоже обраꙁъ въспрѧт многомъ млосрьдїмъ съподоблъ.  тѣмъ брань сь дꙗволомъ сътворт С 490.12 С Гр νικάω κρείσσων [εἰμί] прѣделѣт Вж. при прѣдолѣват Нвб