Исторически речник
пртварꙗт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
пртварꙗтпртварꙗѭ, пртварѣѭ, пртварꙗѫ, пртварѣѫ, пртварꙗѧ, пртварѣѧ, пртварꙗю, пртварѣю, пртварѧю, пртвараѫ, пртвараѧпртварꙗш, пртварꙗеш, пртварѣш, пртварѣеш, пртварѣаш, пртварѧеш, пртвараешпртварꙗтъ, пртварꙗетъ, пртварѣтъ, пртварѣетъ, пртварѣатъ, пртварꙗть, пртварꙗеть, пртварѣть, пртварѣеть, пртварѣать, пртварꙗт, пртварꙗет, пртварѣт, пртварѣет, пртварѣат, пртварѧетъ, пртварѧеть, пртварѧет, пртвараетъ, пртвараеть, пртвараетпртварꙗмъ, пртварꙗемъ, пртварѣмъ, пртварѣемъ, пртварѣамъ, пртварꙗмь, пртварꙗемь, пртварѣмь, пртварѣемь, пртварѣамь, пртварꙗм, пртварꙗем, пртварѣм, пртварѣем, пртварѣам, пртварꙗмо, пртварꙗемо, пртварѣмо, пртварѣемо, пртварѣамо, пртварѧемъ, пртварѧемь, пртварѧем, пртвараемъ, пртвараемь, пртвараем, пртвараемопртварꙗте, пртварꙗете, пртварѣте, пртварѣете, пртварѣате, пртварѧете, пртвараете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
пртварꙗѭтъ, пртварѣѭтъ, пртварѣѫтъ, пртварꙗѫтъ, пртварѣѧтъ, пртварꙗѧтъ, пртварѣютъ, пртварꙗютъ, пртварꙗѭть, пртварѣѭть, пртварѣѫть, пртварꙗѫть, пртварѣѧть, пртварꙗѧть, пртварѣють, пртварꙗють, пртварꙗѭт, пртварѣѭт, пртварѣѫт, пртварꙗѫт, пртварѣѧт, пртварꙗѧт, пртварѣют, пртварꙗют, пртварѧютъ, пртварѧють, пртварѧют, пртвараѫтъ, пртвараѧтъ, пртвараѫть, пртвараѧть, пртвараѫт, пртвараѧтпртварꙗвѣ, пртварꙗевѣ, пртварѣвѣ, пртварѣевѣ, пртварѣавѣ, пртварѧевѣпртварꙗта, пртварꙗета, пртварѣта, пртварѣета, пртварѣата, пртварѧетапртварꙗте, пртварꙗете, пртварѣте, пртварѣете, пртварѣате, пртварѧетепртварꙗ, пртварѣ, пртварѧ, пртварапртварꙗ, пртварѣ, пртварѧ, пртвара
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
пртварꙗмъ, пртварѣмъ, пртварꙗмь, пртварѣмь, пртварꙗм, пртварѣм, пртварѧмъ, пртварѧмь, пртварѧм, пртварамъ, пртварамь, пртварампртварꙗте, пртварѣте, пртварѧте, пртваратепртварꙗвѣ, пртварѣвѣ, пртварѧвѣ, пртваравѣпртварꙗта, пртварѣта, пртварѧта, пртваратапртварꙗхъ, пртварѣхъ, пртварꙗхь, пртварѣхь, пртварꙗх, пртварѣх, пртварѧхъ, пртварѧхь, пртварѧх, пртварахъ, пртварахь, пртварахпртварꙗ, пртварѣ, пртварѧ, пртвара
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
пртварꙗ, пртварѣ, пртварѧ, пртварапртварꙗхомъ, пртварѣхомъ, пртварꙗхомь, пртварѣхомь, пртварꙗхом, пртварѣхом, пртварꙗхмꙑ, пртварѣхмꙑ, пртварѧхомъ, пртварѧхомь, пртварѧхом, пртварахомъ, пртварахомь, пртварахом, пртварахмꙑпртварꙗсте, пртварѣсте, пртварѧсте, пртварастепртварꙗшѧ, пртварашѧ, пртварѣшѧ, пртварꙗшѫ, пртварашѫ, пртварѣшѫ, пртварꙗша, пртварѣша, пртварꙗше, пртвараше, пртварѣше, пртварꙗхѫ, пртварѣхѫ, пртварахѫ, пртварѧшапртварꙗховѣ, пртварѣховѣ, пртварѧховѣ, пртвараховѣпртварꙗста, пртварѣста, пртварѧста, пртвараста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
пртварꙗсте, пртварѣсте, пртварѧсте, пртварастепртварꙗахъ, пртварꙗхъ, пртварꙗах, пртвараахъ, пртварахъ, пртвараахь, пртварахь, пртварꙗхь, пртварꙗх, пртвараах, пртварѧхъ, пртварѧхь, пртварѧхпртварꙗаше, пртварꙗше, пртварааше, пртвараше, пртварѧшепртварꙗаше, пртварꙗше, пртварааше, пртвараше, пртварѧшепртварꙗахомъ, пртварꙗхомъ, пртвараахомъ, пртварахомъ, пртварꙗахомь, пртварꙗхомь, пртвараахомь, пртварахомь, пртварꙗахом, пртварꙗхом, пртвараахом, пртварахом, пртварѧхомъ, пртварѧхомь, пртварѧхомпртварꙗашете, пртварꙗшете, пртварꙗасте, пртварꙗсте, пртвараашете, пртварашете, пртвараасте, пртварасте, пртварѧшете, пртварѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
пртварꙗахѫ, пртварꙗхѫ, пртварꙗахѹ, пртварꙗхѹ, пртвараахѫ, пртварахѫ, пртвараахѹ, пртварахѹ, пртварѧхѹпртварꙗаховѣ, пртварꙗховѣ, пртварааховѣ, пртвараховѣ, пртварѧховѣпртварꙗашета, пртварꙗшета, пртварꙗаста, пртварꙗста, пртварѧшета, пртварѧста, пртвараашета, пртварашета, пртварааста, пртварастапртварꙗашете, пртварꙗшете, пртварꙗасте, пртварꙗсте, пртварѧшете, пртварѧсте, пртвараашете, пртварашете, пртвараасте, пртварасте
пртварꙗт -пртварꙗѭ -пртварꙗш несв 1. Карам, накарвам, подтиквам някого да извърши нещо ѹбоꙗвъ бо сꙙ пагѹбьнꙑ ꙁм. отъ покаꙗньꙗ подамааго. отъ вьꙁскаѭштмъ того вьсесрьдь справьеньꙗ. пртварѣтъ го. ꙗкоже мнѣаше ѹже свого плѣньнка. бол҄е прьвааго прложт беꙁаконь С 521.23 2. Добавям, прибавям отъ съна въꙁбѹждаѭшта мꙙ. сънт  псанью прѣдат. ꙗже отъ ловѣка бжꙗ анна. боꙗꙁньѭ многоѭ ѹѧтъ ...  ꙙстаꙗ благꙑхъ съповѣданьꙗ. слѫ пртварѣт ште напае.  подвꙁат творꙙштмъ ѧ С 543.29 Умножавам. ꙗко цѣсар ѹбо одръжмѹ пеалм мѣньꙗ  многам тѫгам обьѧтѹ. ꙗкоже въ пѫнѣ сꙑ ...  многꙑ пртваратъ грѣхꙑ. ѹбогꙑ же отъ всего сего свободь стъ С 492.14 Изч С Гр παρασκευάζω προστρίβομαι пртварѣт пртварат Нвб Срв притварям [се] ОА ВА НГер БТР АР ДА