Исторически речник
повѣдоват  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
повѣдоватповѣдѹѭ, повѣдѹѫ, повѣдѹѧ, повѣдѹюповѣдѹш, повѣдѹеш, повѣдѹѹшповѣдѹтъ, повѣдѹетъ, повѣдѹѹтъ, повѣдѹть, повѣдѹеть, повѣдѹѹть, повѣдѹт, повѣдѹет, повѣдѹѹтповѣдѹмъ, повѣдѹемъ, повѣдѹѹмъ, повѣдѹмь, повѣдѹемь, повѣдѹѹмь, повѣдѹм, повѣдѹем, повѣдѹѹм, повѣдѹмо, повѣдѹемо, повѣдѹѹмоповѣдѹте, повѣдѹете, повѣдѹѹте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
повѣдѹѭтъ, повѣдѹѫтъ, повѣдѹѧтъ, повѣдѹютъ, повѣдѹѭть, повѣдѹѫть, повѣдѹѧть, повѣдѹють, повѣдѹѭт, повѣдѹѫт, повѣдѹѧт, повѣдѹютповѣдѹвѣ, повѣдѹевѣ, повѣдѹѹвѣповѣдѹта, повѣдѹета, повѣдѹѹтаповѣдѹте, повѣдѹете, повѣдѹѹтеповѣдѹповѣдѹ
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
повѣдѹмъ, повѣдѹмь, повѣдѹмповѣдѹтеповѣдѹвѣповѣдѹтаповѣдовахъ, повѣдовахь, повѣдовахповѣдова
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
повѣдоваповѣдовахомъ, повѣдовахомь, повѣдовахом, повѣдовахомꙑповѣдовастеповѣдовашѧ, повѣдовашѫ, повѣдоваша, повѣдоваше, повѣдовахѫповѣдоваховѣповѣдоваста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
повѣдовастеповѣдоваахъ, повѣдовахъ, повѣдоваахь, повѣдовахь, повѣдоваах, повѣдовахповѣдовааше, повѣдовашеповѣдовааше, повѣдовашеповѣдоваахомъ, повѣдовахомъ, повѣдоваахомь, повѣдовахомь, повѣдоваахом, повѣдовахомповѣдоваашете, повѣдовашете, повѣдоваасте, повѣдовасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
повѣдоваахѫ, повѣдовахѫ, повѣдоваахѹ, повѣдовахѹповѣдовааховѣ, повѣдоваховѣповѣдоваашета, повѣдовашета, повѣдовааста, повѣдовастаповѣдоваашете, повѣдовашете, повѣдоваасте, повѣдовасте
повѣдоват -повѣдѹѭ -повѣдѹш несв 1. Разказвам, разяснявам хотѣхъ ѹбо прѣстѫпт повѣсть. пон҄еже многашд ѭ повѣдовахъ вамъ С 437.11 2. Доверявам, поверявам тебѣ дномѹ повѣдѹѭ тано се С 247.26—27 прѣжде повѣдоват προκαταγγέλλω Предсказвам, предричам стꙑдѣн вамъ прѣжде повѣдѹ пророкъ С 325.27 Изч С Гр λέγω ϑαρσέω Вж. при повѣдат Нвб