Исторически речник
помнат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
помнатпомнаѭ, помнаѫ, помнаѧ, помнаюпомнаш, помнаеш, помнаашпомнатъ, помнаетъ, помнаатъ, помнать, помнаеть, помнаать, помнат, помнает, помнаатпомнамъ, помнаемъ, помнаамъ, помнамь, помнаемь, помнаамь, помнам, помнаем, помнаам, помнамо, помнаемо, помнаамопомнате, помнаете, помнаате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
помнаѭтъ, помнаѫтъ, помнаѧтъ, помнаютъ, помнаѭть, помнаѫть, помнаѧть, помнають, помнаѭт, помнаѫт, помнаѧт, помнаютпомнавѣ, помнаевѣ, помнаавѣпомната, помнаета, помнаатапомнате, помнаете, помнаатепомнапомна
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
помнамъ, помнамь, помнампомнатепомнавѣпомнатапомнахъ, помнахь, помнахпомна
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
помнапомнахомъ, помнахомь, помнахом, помнахмꙑпомнастепомнашѧ, помнашѫ, помнаша, помнаше, помнахѫпомнаховѣпомнаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
помнастепомнаахъ, помнахъ, помнаахь, помнахь, помнаах, помнахпомнааше, помнашепомнааше, помнашепомнаахомъ, помнахомъ, помнаахомь, помнахомь, помнаахом, помнахомпомнаашете, помнашете, помнаасте, помнасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
помнаахѫ, помнахѫ, помнаахѹ, помнахѹпомнааховѣ, помнаховѣпомнаашета, помнашета, помнааста, помнастапомнаашете, помнашете, помнаасте, помнасте
помнат -помнаѭ -помнаш несв 1. Спомням си за нещо, помня нъ се глахъ вамъ. да егда прдетъ годна. помнаате с М Йо 16.4 З А помнате женѫ лотовѫ М Лк 17.32 З не помнаѩ грѣхъ мохъ СЕ 39а 12 вдш л коль ꙙсто се помнатъ С 375.6—7 помнамъ ѹбо с прсно словеса С 423.24 да еже добрѣ ꙁабъвꙿше паⷦ҇ ꙁълѣ помнает Р II 4.4 2. Напомням помнаѧ мъ ꙗко мноꙁ отъ лкъ ... н нꙑнꙗшьнꙙѧ жꙁн съподобшꙙ сꙙ. н тамо покоꙗ полѹшꙙ С 98.25 же дрѣво  давꙑдъ помнаатъ С 352.24 се дрѣво помнаатъ  мѫдрость С 352.28 прсно бо мѹ помнааше дьнь  дѣлесꙑ  словесꙑ кажꙙ ꙗко не гонеꙁнетъ прѣдадꙑ С 412.19 веселꙙтъ бо срьдꙿце божꙗ. ꙗже о боꙁѣ помнамаа С 533.30 3. Споменавам [в молитвите си], молитвено се застъпвам еѡдос ... молꙗше  да помнатꙑ . въ свꙙтꙑхъ го молтвахъ С 206.15—16 мол҄ѣше помнат го вь цѣсарьствѣ господьн С 98.22 4. Прич. сег. деят. като същ. помнаѩ м ед ὁ μνημονεύων Този, който си спомня, който почита ѣко нѣстъ въ съмръті помнаѩ тебе СП 6.6 помнат ꙁъло μνησικακέω Спомням си за извършено зло или неправда слово въ свꙙтꙑ етврътькъ. о прѣданїюдꙑ  о пастѣ.  о ськаꙁан свꙙтꙑхъ танъ.  же не помнат ꙁъла С 405.5—6 М З А Е СП СЕ С Р Гр μνημονεύω μιμνῄσκομαι ὑπομιμνῄσκω ἀναμιμνῄσκω ἀνϑυπομιμνῄσκω ἐπιλέγω μνεῖαν ποιέω помінат Нвб поминавам остар диал ОА ВА АК поменувам остар диал Дюв НГер ЕтМл поменавам ЕтМл БТР АР Срв [с]поменувам, [с]поменавам