Исторически речник
подвꙃат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
подвꙃатподвжѫ, подвꙃаѭ, подвꙃаѫ, подвꙁаѭ, подвꙁаѫ, подвꙃаѧ, подвꙁаѧ, подвжѹ, подвꙃаю, подвꙁаюподвжеш, подвꙃаш, подвꙃаеш, подвꙁаш, подвꙁаешподвжетъ, подвꙃатъ, подвꙃаетъ, подвꙁатъ, подвꙁаетъ, подвжеть, подвꙃать, подвꙃаеть, подвꙁать, подвꙁаеть, подвжет, подвꙃат, подвꙃает, подвꙁат, подвꙁаетподвжемъ, подвꙃамъ, подвꙃаемъ, подвꙁамъ, подвꙁаемъ, подвжемь, подвꙃамь, подвꙃаемь, подвꙁамь, подвꙁаемь, подвжем, подвꙃам, подвꙃаем, подвꙁам, подвꙁаем, подвжемо, подвꙃамо, подвꙃаемо, подвꙁамо, подвꙁаемоподвжете, подвꙃате, подвꙃаете, подвꙁате, подвꙁаете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
подвжѫтъ, подвꙃаѭтъ, подвꙁаѭтъ, подвꙃаѫтъ, подвꙁаѫтъ, подвꙃаѧтъ, подвꙁаѧтъ, подвжѹтъ, подвꙃаютъ, подвꙁаютъ, подвжѫть, подвꙃаѭть, подвꙁаѭть, подвꙃаѫть, подвꙁаѫть, подвꙃаѧть, подвꙁаѧть, подвжѹть, подвꙃають, подвꙁають, подвжѫт, подвꙃаѭт, подвꙁаѭт, подвꙃаѫт, подвꙁаѫт, подвꙃаѧт, подвꙁаѧт, подвжѹт, подвꙃают, подвꙁаютподвжевѣ, подвꙃавѣ, подвꙃаевѣ, подвꙁавѣ, подвꙁаевѣподвжета, подвꙃата, подвꙃаета, подвꙁата, подвꙁаетаподвжете, подвꙃате, подвꙃаете, подвꙁате, подвꙁаетеподвж, подвꙃаподвж, подвꙃа
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
подвжмъ, подвꙃамъ, подвжѣмъ, подвжамъ, подвжмь, подвꙃамь, подвжѣмь, подвжамь, подвжм, подвꙃам, подвжѣм, подвжамподвжте, подвꙃате, подвжѣте, подвжатеподвжвѣ, подвꙃавѣ, подвжѣвѣ, подвжавѣподвжта, подвꙃата, подвжѣта, подвжатаподвꙃахъ, подвꙁахъ, подвꙃахь, подвꙁахь, подвꙃах, подвꙁахподвꙃа, подвꙁа
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
подвꙃа, подвꙁаподвꙃахомъ, подвꙁахомъ, подвꙃахомь, подвꙁахомь, подвꙃахом, подвꙁахом, подвꙃахмꙑ, подвꙁахмꙑподвꙃасте, подвꙁастеподвꙃашѧ, подвꙁашѧ, подвꙃашѫ, подвꙁашѫ, подвꙃаша, подвꙁаша, подвꙃаше, подвꙁаше, подвꙃахѫ, подвꙁахѫподвꙃаховѣ, подвꙁаховѣподвꙃаста, подвꙁаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
подвꙃасте, подвꙁастеподвꙃаахъ, подвꙁаахъ, подвꙁахъ, подвꙃаахь, подвꙁаахь, подвꙁахь, подвꙃаах, подвꙁаах, подвꙁахподвꙃааше, подвꙁааше, подвꙁашеподвꙃааше, подвꙁааше, подвꙁашеподвꙃаахомъ, подвꙁаахомъ, подвꙁахомъ, подвꙃаахомь, подвꙁаахомь, подвꙁахомь, подвꙃаахом, подвꙁаахом, подвꙁахомподвꙃаашете, подвꙁаашете, подвꙁашете, подвꙃаасте, подвꙁаасте, подвꙁасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
подвꙃаахѫ, подвꙁаахѫ, подвꙁахѫ, подвꙃаахѹ, подвꙁаахѹ, подвꙁахѹподвꙃааховѣ, подвꙁааховѣ, подвꙁаховѣподвꙃаашета, подвꙁаашета, подвꙁашета, подвꙃааста, подвꙁааста, подвꙁастаподвꙃаашете, подвꙁаашете, подвꙁашете, подвꙃаасте, подвꙁаасте, подвꙁасте
подвꙃат -подвꙃаѭ -подвꙃаш несв св подвжѫ -подвжеш Подбуждам, насърчавам, възбуждам, подтиквам към нещо нашъ ѹмъ подвꙁаѧ на скан С 401.30 обꙑкла бо сѫтꙿ потаньꙗ.  ꙙстаꙗ благꙑхъ съповѣданьꙗ. слѫ пртварѣт ште напае.  подвꙁат творꙙштмъ ѧ С 543.29 прлож ома добрѣ невѣрьств. подвжꙙ прлеж дондеже ме вѣровьнѫѭ анкурѫ С 500.12 подвꙃат ѧ лѣпо естъ на справлене ЗЛ IIб 21—22 Изч С ЗЛ Гр ἀνακινέω ἐπείγω σπουδαίως подвꙁат Нвб Срв подвизавам се ОА ВА ЕтМл БТР АР РБЕ