Исторически речник
покот  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
покотпокоѭ, покоѧ, покоѫ, покоюпокошпокотъ, покоть, покотпокомъ, покомь, поком, покомопокоте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
покоѧтъ, покоѧть, покоѧтпоковѣпокотапокотепокопоко
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
покомъ, покомь, покомпокотепоковѣпокотапокохъ, покохь, покохпоко
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
покопокохомъ, покохомь, покохом, покохмꙑпокостепокошѧ, покошѫ, покоша, покоше, покохѫпокоховѣпокоста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
покосте*покоꙗахъ*покоꙗаше*покоꙗаше*покоꙗахомъ*покоꙗашете
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
*покоꙗахѫ*покоꙗаховѣ*покоꙗашета*покоꙗашете
покот -покоѭ -покош св Дам душевен покой, мир; упокоя, успокоя прдѣте кь мънѣ въс трѹждаѭште сѧ. ꙇ обрѣменен. ꙇ аꙁъ покоѭ вꙑ М Мт 11.28 З, А, СК.Срв. СЕ 86а 3 СЕ89b 13 поко дшѭ раба твоего сего. на мѣстѣ свѣтълѣ СЕ 57а 2 Срв. ССIIIb 16 раба твоего ... на лонѣ аврамл поко СЕ 57b 9 Срв. СЕ57b 23 поко вꙿсѧ оцѧ нашѧ  матер СЕ 65а 22 поко дшѧ рабъ твохъ СЕ 64а 1 Срв. СЕ64b 15 васъ покотъ жвотъно. мене же мо хс С 19.18 нъ лꙿма ꙗко раба хрстова любьве мата покот моѭ хѹдость. то же ва рекѫ акꙑ отьць. то послѹшата С 203.27—28 покот ꙁакона ἀναπαύω τὸν νόμον Изпълня закона да подъꙁаконънꙑѧ скѹптъ.  самого покотъ ꙁакона С 416.24—25 М З А СК СС СЕ С Гр ἀναπαύω διαναπαύω Нвб покоя [се] остар ВА АК БТР АР РРОДД