Исторически речник
помолт сѧ  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
помолт сѧпомолѭ, помолѧ, помолюпомолшпомолтъ, помолть, помолтпомолмъ, помолмь, помолм, помолмопомолте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
помолѧтъ, помолѧть, помолѧтпомолвѣпомолтапомолтепомолпомол
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
помолмъ, помолмь, помолмпомолтепомолвѣпомолтапомолхъ, помолхь, помолхпомол
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
помолпомолхомъ, помолхомь, помолхом, помолхмꙑпомолстепомолшѧ, помолшѫ, помолша, помолше, помолхѫпомолховѣпомолста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
помолстепомолꙗахъ, помолѣахъ, помолаахъ, помолѣхъ, помолꙗхъ, помолѧахъ, помолѧхъ, помолꙗахь, помолѣахь, помолаахь, помолѣхь, помолꙗхь, помолѧахь, помолѧхь, помолꙗах, помолѣах, помолаах, помолѣх, помолꙗх, помолѧах, помолѧхпомолꙗаше, помолѣаше, помолааше, помолѣше, помолꙗше, помолѧаше, помолѧшепомолꙗаше, помолѣаше, помолааше, помолѣше, помолꙗше, помолѧаше, помолѧшепомолꙗахомъ, помолѣахомъ, помолаахомъ, помолѣхомъ, помолꙗхомъ, помолѧахомъ, помолѧхомъ, помолꙗахомь, помолѣахомь, помолаахомь, помолѣхомь, помолꙗхомь, помолѧахомь, помолѧхомь, помолꙗахом, помолѣахом, помолаахом, помолѣхом, помолꙗхом, помолѧахом, помолѧхомпомолꙗашете, помолѣашете, помолаашете, помолѣшете, помолꙗшете, помолꙗасте, помолѣасте, помолаасте, помолѣсте, помолꙗсте, помолѧасте, помолѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
помолꙗахѫ, помолѣахѫ, помолаахѫ, помолѣхѫ, помолꙗхѫ, помолꙗахѹ, помолѣахѹ, помолаахѹ, помолѣхѹ, помолꙗхѹ, помолѧахѹ, помолѧхѹпомолꙗаховѣ, помолѣаховѣ, помолааховѣ, помолѣховѣ, помолꙗховѣ, помолѧаховѣ, помолѧховѣпомолꙗашета, помолѣашета, помолаашета, помолѣшета, помолꙗшета, помолꙗаста, помолѣаста, помолааста, помолѣста, помолꙗста, помолѧаста, помолѧстапомолꙗашете, помолѣашете, помолаашете, помолѣшете, помолꙗшете, помолꙗасте, помолѣасте, помолаасте, помолѣсте, помолꙗсте, помолѧасте, помолѧсте
помолт сѧ -помолѭ сѧ -помолш сѧ св 1. Отправя молитва към някого, помоля се тꙑ же егда молш сѧ вънд въ клѣть твоѭ  ꙁатвор двьр твоѩ. помол сѧ отцѹ твоемѹ въ танѣ М Мт 6.6 З А СК ꙇ отъпѹщъ народꙑ вьꙁде на горѫ еднъ помолтъ сѧ М Мт 14.23 З А СК лвка дъва въндете въ црквъ помолтъ сѧ М Лк 18.10 З А СК ѣко къ тебѣ помолѭ сѩ гі СП 5.4 къ тебѣ гі въꙁовѫ  къ бѹ моемѹ помолѫ сѩ СП 29.9 ꙁа освщене вꙿсѣхъ насъ дшъ прѣдъ гдемь. гю помолмъ сѧ СЕ 60а 3 мромь гю помолмꙿ сѧ СЕ 98а 17 помол сѧ хсѹ да подастъ намъ вдѣнꙗ С 3.21 стаа же ѹлꙗн ... въꙁведꙿш о сво на небо. помол сꙙ С 3.24—25 васлскъ же помолвъ сꙙ вдѣ двьр тьмнц отвръстꙑ С 16.10  коньавъше ѱалꙿмъ помолшꙙ сꙙ.  въставъше пакꙑ поꙗхѫ до полѹношт С 70.25  се рекъ вьꙁьрѣвъ на небо стꙑ бж страстьнкъ савнъ. помол сꙙ С 154.28 поѹст ѧ да сѧ помолꙙтъ владꙑцѣ хсѹ С 188.30 2. Обрека се някому, дам обет на някого помолте сѩ і въꙁдадіте гю бѹ нашемѹ СП 75.12 Срв. Е4а 6 СЕ105b 6 ѣко слово рее. не помолт сѧ. л помольшю т сѧ не въꙁдат СЕ 91а 24—25 3. Застъпя се молитвено, помоля се за някого въ тъ днь вь м мое помолте с СК Йо 16.26 помолѩтъ сѩ емѹ вꙑнѫ СП 71.15 мноꙁ же молꙗахѫ  прт мѹ въ домꙑ хъ. да помолтъ сꙙ богѹ ꙁа н҄ꙙ С 206.4 помол сꙙ ѹбо ꙁа мꙙ къ богѹ. да въстанѫ  ꙁбѫдѫ мѫкꙑ сеѩ С 222.15 съгрѣшхъ. не дръꙁнѫ собоѭ богов помолт сꙙ. вꙑ сꙙ помолте ꙁа мꙙ С 364.9 помолте сѧ емѹ ꙁа мѧ окаанааго Р II 1.27—28 М З А СК Е СП СЕ С Р Гр προσεύχομαι εὔχομαι ἐπεύχομαι ὑπερεύχομαι δέομαι ἐπικαλέομαι αἰτέω λίτανεύω εὐχὴν ποιέω ἐξευμενίζομαι ἐξιλεόομαι πρεσβεύω πρεσβεύομαι εὐχή ἄρχομαι εὔχεσϑαι Вж. при помолт Нвб