Исторически речник
подвгнѫт сѧ  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
подвгнѫт сѧподвгнѫ, подвгнѹподвгнешподвгнетъ, подвгнеть, подвгнетподвгнемъ, подвгнемь, подвгнемподвгнете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
подвгнѫтъ, подвгнѹтъ, подвгнѫть, подвгнѹть, подвгнѫт, подвгнѹтподвгневѣподвгнетаподвгнетеподвгнподвгн
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
подвгнѣмъ, подвгнѣмь, подвгнѣмподвгнѣтеподвгнѣвѣподвгнѣтаподвгъ, подвгнѫхъ, подвгнѹхъ, подвгохъ, подвгь, подвгнѫхь, подвгнѹхь, подвгохь, подвгнѫх, подвгнѹх, подвгохподвже, подвгнѫ, подвгнѹ
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
подвже, подвгнѫ, подвгнѹподвгомъ, подвгнѫхомъ, подвгнѹхомъ, подвгохомъ, подвгомь, подвгнѫхомь, подвгнѹхомь, подвгохомь, подвгнѫхом, подвгнѹхом, подвгохом, подвгнѫхмꙑподвжете, подвгнѫсте, подвгнѹсте, подвгостеподвгѫ, подвгнѫшѧ, подвгнѹшѧ, подвгошѧ, подвгнѫшѫ, подвгошѫ, подвгнѫша, подвгнѹша, подвгоша, подвгнѫше, подвгнѹше, подвгоше, подвгнѫхѫподвговѣ, подвгнѫховѣ, подвгнѹховѣ, подвгоховѣподвжета, подвгнѫста, подвгнѹста, подвгоста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
подвжете, подвгнѫсте, подвгнѹсте, подвгостеподвгнѣахъ, подвгнѧхъ, подвгнѣахь, подвгнѧхь, подвгнѣах, подвгнѧхподвгнѣаше, подвгнѧшеподвгнѣаше, подвгнѧшеподвгнѣахомъ, подвгнѧхомъ, подвгнѣахомь, подвгнѧхомь, подвгнѣахом, подвгнѧхомподвгнѣашете, подвгнѣасте, подвгнѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
подвгнѣахѫ, подвгнѣахѹ, подвгнѧхѹподвгнѣаховѣ, подвгнѧховѣподвгнѣашета, подвгнѣаста, подвгнѧшетаподвгнѣашете, подвгнѣасте, подвгнѧшете
подвгнѫт сѧ -подвгнѫ сѧ -подвгнеш сѧ св 1. Забързам се, завтека се, побързам прѣдѣмъ ѹбо до втлеема. ꙇ вдмъ глъ съ бꙑвъшⷯ ... ꙇ прдѫ подвгше сѧ. ꙇ обрѣтѫ марѭ М Лк 2.16 З А СК сего дѣлꙗ  трѫсъ бꙑстъ. да въспрꙙнѫтъ  подвгнѫтъ сꙙ. пршлꙑ бо бѣшꙙ ꙗкоже масло вьлꙗт С 445.1—2 потъштмъ сꙙ. нъ да проводмъ. нъ да въспомъ. нъ да подвгнемъ сꙙ. богѹ прѣмѣнꙑ къ ловѣкомъ вдꙙште С 460.2 тѣмже не мѹдте. не ждѣте нъ подвгнѣте сꙙ.  ѫжнкꙑ ꙁведѣсте. ѧже доселѣ пожрѣсте С 467.8—9 2. Устремя се, насоча се към нещо нъ не вьꙁра вьспѧть. нъ въ прѣдьнѣа подвгн СЕ 84b 6—7 да ꙗкоже се прѣдъ лцемъ прнесъше дѣанꙗ хъ. подвгнѣмъ сꙙ на подражан доблꙗшїхъ С 83.18—19 3. Прен. Опълча се, вдигна се срещу някого, встъпя в борба слѹгꙑ моѧ ꙋбо подвглꙑ с бꙑш СК Йо 18.36 довьлетъ т вꙿсемь жть. подвгнѫт сѧ. на невдмꙑѩ слꙑ вражѩ СЕ 91b 2 Образно. на ꙁем подвгошꙙ сꙙ. стѹдень сътрьпѣшꙙ. огню прѣдан бꙑшꙙ вода хъ прѧтъ С 94.16 подвгнѫт сѧ пае προϑυμότερος γίγνομαι Постарая се, стана по–настойчив в нещо стꙑ же бж кононъ. раꙁѹмѣвъ ꙗко отъаашꙙ го. ꙗко не могѫштѹ мѹ сего ѹстава съконьат. подвже се пае.  днъ молтвѫ творꙙ глаголааше С 31.14 М З А СК СЕ С Гр σπεύδω ταχύνω ἀγωνίζομαι διανίσταμαι κινέω Вж. при подвгнѫт Нвб