Исторически речник
послѹжень  [+]
NnOsNngsNndsNnisNnlsNnOp
послѹжен, послѹженьпослѹженꙗ, послѹжена, послѹженьꙗпослѹженю, послѹженѹ, послѹженьюпослѹженмь, послѹженьмь, послѹженмъ, послѹженьмъ, послѹженмь, послѹженмъпослѹжен, послѹжень, послѹженпослѹженꙗ, послѹжена, послѹженьꙗ
NngpNndpNnipNnlpNnOuNnGu
послѹжен, послѹжень, послѹженепослѹженмъ, послѹженьмъ, послѹженмь, послѹженьмь, послѹженмъ, послѹженмь, послѹженомъ, послѹженамъпослѹжен, послѹжень, послѹжен, послѹженмпослѹженхъ, послѹженьхъ, послѹженхь, послѹженьхь, послѹженхъ, послѹженхьпослѹжен, послѹженьпослѹженю, послѹженѹ, послѹженью
NnDu
послѹженма, послѹженьма, послѹженма, послѹженма
послѹжень -ꙗ ср Служение, богослужебна употреба сътвор е блгвено  свщено. въ послѹжене твомъ рабомъ СЕ 21b 22 Изч СЕ Гр ὑπηρεσία послѹжене Нвб послужение остар ВА РРОДД