Исторически речник
прогънат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
прогънатпроженѫ, проженѹпроженешпроженетъ, проженеть, проженетпроженемъ, проженемь, проженемо, проженемпроженете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
проженѫтъ, проженѹтъ, проженѫть, проженѹть, проженѫт, проженѹтпроженевѣпроженетапроженетепроженпрожен
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
проженѣмъ, проженѣмь, проженѣмпроженѣтепроженѣвѣпроженѣтапрогънахъ, прогънахь, прогънахпрогъна
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
прогънапрогънахомъ, прогънахомь, прогънахом, прогънахмꙑпрогънастепрогънашѧ, прогънашѫ, прогънаша, прогънаше, прогънахѫпрогънаховѣпрогънаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
прогънастепрогнахъ, проженѣахъ, прогнахь, проженѣахь, прогнах, проженѣахпрогнаше, проженѣашепрогнаше, проженѣашепрогнахомъ, проженѣахомъ, прогнахомь, проженѣахомь, прогнахом, проженѣахомпрогнашете, проженѣашете, прогнасте, проженѣасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
прогнахѫ, проженѣахѫ, прогнахѹ, проженѣахѹпрогнаховѣ, проженѣаховѣпрогнашета, проженѣашета, прогнаста, проженѣастапрогнашете, проженѣашете, прогнасте, проженѣасте
прогънат -проженѫ -проженеш св 1. Прогоня, пропъдя, изгоня егдаже беꙁнаѧльнꙑ оць. беꙁнаѧльное рождьство. снѹ своемѹ ѡтъкрꙑ ... ꙁапрѣщьшмь вѣтромь. ꙇ влънене моръское ѹкрощьшемъ. прогънавъшмь демонъское омножъство (!) СЕ 53а 17—18 сътрьпѣ хъ пропꙙтъ бꙑт. да бѣсꙑ сѫштꙙѧ на аерѣ проженетъ. повѣшенъ бꙑстъ на дрѣвѣ. да бꙑвъшь древь грѣхъ. дрѣвомъ ловѣкомꙿ цѣлтъ С 482.12  съдѣствомъ господа нашего їс хса.  ово хъ ꙁбшꙙ ово же прогнашꙙ С 197.9 дрѹгꙑ  срьдобол҄ѫ  рабꙑ. на лаꙗн стааго мѫжа. да  ѹловвъ въꙁможетъ отъ странъ тѣхъ прогнат С 514.28 стꙑ же данѫѭ мѹ слоѭ отꙿ стааго дха. отъ вьсѣхъ прѣдѣлъ тоѧ странꙑ прогꙿна С 45.6 съ слъꙁам мол҄ѣхомꙿ ба.  дастъ намъ бгъ слѫ. да ово оть н҄хꙿ ѹбхомъ. овꙑ прогꙿнахомъ С 72.29 вдꙙ себе отъ многꙑ благꙑѧ дѣтѣл мѫжа  правьднааго жтꙗ на мноꙁѣ прогонма. въста на н҄ь. хотꙙ прогнат отъ прѣжденареенааго мѣста С 514.22  аб шъдъ на много растворвъ двьрьцꙙ. прогнанъ бꙑстъ слоѭ кръстьноѭ С 554.27 помолвъшѹ сꙙ стѹмѹ  рѫцѣ въꙁложьшѫ на н҄ѫ. абь господьн҄ѫ благодатьѭ бѣса прогꙿна С 518.10 беꙁмѣрьно множьство отъ малъ хлѣбъ прѣптѣлъ. въ пѹстꙑн҄ прогꙿналъ словомъ множьство бѣсъ С 473.11 Образно. въ того мѣсто вьвест богопоꙁнан съпасьно освꙙтт мръ. прогнат скврьнѫ.  стꙑдость С 329.19—20 како. гда боꙗꙁнь  страхъ. обьметъ ꙁемьнааго ... како кнꙙꙁъ дрьꙁость прогна. апостольскааго лка. ѡ како сверѣпьство владꙑкъ. вьꙁмѫт ѹмꙑ ѹенкъ ... тако ха боѹбц мъше С 471.24 2. Прич. мин. деят. като същ. прогънавꙑ м ед ὁ σκυλεύων Този, който е премахнал, унищожил някого или нещо; унищожител, победител вждъ въставъшааго. ꙇ гѣ поꙁнаі ... ѡ о(..)нꙑ беꙁѹмьніе раꙁдрѣшаѩ болѣꙁні сьмрьтьнꙑѩ. пеат лі не раꙁдрѣшітъ. ꙇ прогънавꙑ ада. пеат лі сѧ ботъ. ꙁаꙁнаменаі гробъ К 12а 18 прогънат недѫгꙑ Изцеля, дам изцеление, излекувам понесꙑ вꙿсѧ недѫгꙑ лства. ꙇ вьꙁемⷧꙿѧ грѣхꙑ вꙿсего мра. прогънавꙑ вꙿсѧ недѫгꙑ. словомь твомь СЕ 25b 22 Изч СЕ К С Гр ἀπελαύνω διώκω ἐκδιώκω ἐξορίζω φυγαδεύω прогнат прогꙿнат Нвб Срв прогоня, прогонвам ОА ВА НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР