Исторически речник
плакат [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
плакатплаѫ, плаѧ, плаѹплаешплаетъ, плаеть, плаетплаемъ, плаемь, плаем, плаемоплаете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
плаѫтъ, плаѹтъ, плаѫть, плаѹть, плаѫт, плаѹтплаевѣплаетаплаетеплапла
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
пламъ, плаѣмъ, плаамъ, пламь, плаѣмь, плаамь, плам, плаѣм, плаамплате, плаѣте, плаатеплавѣ, плаѣвѣ, плаавѣплата, плаѣта, плаатаплакахъ, плакахь, плакахплака
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
плакаплакахомъ, плакахомь, плакахом, плакахмꙑплакастеплакашѧ, плакашѫ, плакаша, плакаше, плакахѫплакаховѣплакаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
плакастеплакаахъ, плакахъ, плакаахь, плакахь, плакаах, плакахплакааше, плакашеплакааше, плакашеплакаахомъ, плакахомъ, плакаахомь, плакахомь, плакаахом, плакахомплакаашете, плакашете, плакаасте, плакасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
плакаахѫ, плакахѫ, плакаахѹ, плакахѹплакааховѣ, плакаховѣплакаашета, плакашета, плакааста, плакастаплакаашете, плакашете, плакаасте, плакасте
плакат -плаѫ -плаеш несв Изпирам, изплаквам ꙇ вдѣвъ дъва корабца стоѩшта пр еꙁерѣ. рꙑбꙇтвꙑ же ошедъше отъ неѭ плакаахѫ мрѣжѧ М Лк 5.2 Изч М З А Гр πλύνω Нвб Срв плакна, плавя Плавец ’място, където се къпят овцете’ МИ ГХ,МИМ Плавило МИ ЙЗах,Кюст.кр