Исторически речник
просьꙗт [сѧ]  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
просꙗт [сѧ]просьꙗѭ, просьѣѭ, просꙗѭ, просѣѭ, просьꙗѫ, просьѣѫ, просꙗѫ, просѣѫ, просаѫ, просаѧ, просьꙗѧ, просьѣѧ, просꙗѧ, просѣѧ, просьꙗю, просьѣю, просꙗю, просѣю, просѧюпросьꙗш, просꙗш, просѣш, просьѣеш, просьꙗеш, просꙗеш, просѣеш, просьѣаш, просѧеш, просаешпросьꙗтъ, просꙗтъ, просѣтъ, просьѣетъ, просьꙗетъ, просꙗетъ, просѣетъ, просьѣатъ, просьꙗть, просꙗть, просѣть, просьѣеть, просьꙗеть, просꙗеть, просѣеть, просьѣать, просьꙗт, просꙗт, просаетъ, просаеть, просает, просѣт, просьѣет, просьꙗет, просꙗет, просѣет, просьѣат, просѧетъ, просѧеть, просѧетпросьꙗмъ, просꙗмъ, просѣмъ, просьѣемъ, просьꙗемъ, просꙗемъ, просѣемъ, просьѣамъ, просьꙗмь, просꙗмь, просѣмь, просьѣемь, просьꙗемь, просꙗемь, просѣемь, просьѣамь, просьꙗм, просꙗм, просѣм, просьѣем, просьꙗем, просꙗем, просѣем, просаемъ, просаемь, просаем, просаемо, просьѣам, просьꙗмо, просꙗмо, просѣмо, просьѣемо, просьꙗемо, просꙗемо, просѣемо, просьѣамо, просѧемъ, просѧемь, просѧемпросьꙗте, просꙗте, просѣте, просьѣете, просьꙗете, просꙗете, просѣете, просаете, просьѣате, просѧете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
просьꙗѭтъ, просꙗѭтъ, просѣѭтъ, просьѣѭтъ, просьꙗѫтъ, просꙗѫтъ, просѣѫтъ, просьѣѫтъ, просьꙗѧтъ, просꙗѧтъ, просѣѧтъ, просаѧтъ, просаѫтъ, просаѧть, просаѫть, просаѧт, просаѫт, просьѣѧтъ, просьꙗютъ, просꙗютъ, просѣютъ, просьѣютъ, просьꙗѭть, просꙗѭть, просѣѭть, просьѣѭть, просьꙗѫть, просꙗѫть, просѣѫть, просьѣѫть, просьꙗѧть, просꙗѧть, просѣѧть, просьѣѧть, просьꙗють, просꙗють, просѣють, просьѣють, просьꙗѭт, просꙗѭт, просѣѭт, просьѣѭт, просьꙗѫт, просꙗѫт, просѣѫт, просьѣѫт, просьꙗѧт, просꙗѧт, просѣѧт, просьѣѧт, просьꙗют, просꙗют, просѣют, просьѣют, просѧютъ, просѧють, просѧютпросьꙗвѣ, просꙗвѣ, просѣвѣ, просьѣевѣ, просьꙗевѣ, просꙗевѣ, просаевѣ, просѣевѣ, просьѣавѣ, просѧевѣпросьꙗта, просꙗта, просѣта, просьѣета, просьꙗета, просꙗета, просаета, просѣета, просьѣата, просѧетапросьꙗта, просꙗте, просѣте, просьѣете, просьꙗете, просꙗете, просаете, просѣете, просьѣате, просѧетепросьꙗ, просꙗ, просѣ, просѧ, просапросьꙗ, просꙗ, просѣ, просѧ, проса
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
просьꙗмъ, просꙗмъ, просьꙗмь, просꙗмь, просьꙗм, просꙗм, просѧмъ, просѧмь, просѧм, просамъ, просамь, просампросьꙗте, просꙗте, просѧте, просатепросьꙗвѣ, просꙗвѣ, просѧвѣ, просавѣпросьꙗта, просꙗта, просѧта, просатапросьꙗхъ, просꙗхъ, просьꙗхь, просꙗхь, просьꙗх, просꙗх, просѧхъ, просѧхь, просѧх, просахъ, просахь, просахпросьꙗ, просꙗ, просѧ, проса
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
просьꙗ, просꙗ, просѧ, просапросьꙗхомъ, просꙗхомъ, просьꙗхомь, просꙗхомь, просьꙗхом, просꙗхом, просьꙗхмꙑ, просꙗхмꙑ, просѧхомъ, просѧхомь, просѧхом, просахомъ, просахомь, просахом, просахмꙑпросьꙗсте, просꙗсте, просѧсте, просастепросьꙗшѧ, просꙗшѧ, просашѧ, просьꙗшѫ, просꙗшѫ, просашѫ, просьꙗша, просꙗша, просьꙗше, просꙗше, просаше, просьꙗхѫ, просꙗхѫ, просахѫ, просѧшапросьꙗховѣ, просꙗховѣ, просѧховѣ, просаховѣпросьꙗста, просꙗста, просѧста, просаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
просьꙗсте, просꙗсте, просѧсте, просастепросꙗахъ, просꙗахь, просꙗх, просѧахъ, просѧахь, просѧах, просаахъ, просаахь, просаахпросꙗаше, просѧаше, просаашепросꙗаше, просѧаше, просаашепросꙗахомъ, просꙗахомь, просꙗахом, просѧахомъ, просѧахомь, просѧахом, просаахомъ, просаахомь, просаахомпросꙗашете, просꙗасте, просѧашете, просѧасте, просаашете, просаасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
просꙗахѫ, просꙗахѹ, просѧахѹ, просаахѫпросꙗаховѣ, просѧаховѣ, просааховѣпросꙗашета, просꙗаста, просѧашета, просѧаста, просаашета, просаастапросꙗашете, просꙗасте, просѧашете, просѧасте, просаашете, просаасте
просьꙗт [сѧ] -просьꙗѭ [сѧ] -просьꙗш [сѧ] св несв 1. Просиявам, засиявам, заблестявам нкакоже бо вдѣхъ раба. нкакоже сьмѣрен бѣаше вдѣт. обраꙁъ  ѫжьство просвѣштааше сꙙ.  божьство просꙗше сꙙ.  ношено овꙑшааше сꙙ.  носꙙ славьꙗше сꙙ С 511.26 2. Прич. мин. деят. като същ. просьꙗвъше м мн Тези, които са просияли, които са постигнали святост пршъдъ любьꙁнѣ. къ просвѣштеню твого роꙁмꙑшлꙗꙗ. ѡ болюбꙿе. просꙗвшхъ подвгомъ. положхъ скоростѭ съконьат. гѹ повелѣваѭштѹ отьтъ тебе м вьꙁвѣштенаꙗ С 543.15 Изч С Гр ἐξαστράπτω просꙗт [сѧ] Нвб просияя, просиявам ЕтМл БТР АР