Исторически речник
прѣстѫпт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
прѣстѫптпрѣстѫплѭ, прѣстѫплѧ, прѣстѫпѧ, прѣстѫпьѭ, прѣстѹплѭ, прѣстѹплюпрѣстѫпш, прѣстѹпшпрѣстѫптъ, прѣстѹптъ, прѣстѫпть, прѣстѹпть, прѣстѫпт, прѣстѹптпрѣстѫпмъ, прѣстѹпмъ, прѣстѫпмь, прѣстѹпмь, прѣстѫпм, прѣстѹпм, прѣстѫпмо, прѣстѹпмопрѣстѫпте, прѣстѹпте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
прѣстѫпѧтъ, прѣстѹпѧтъ, прѣстѫпѧть, прѣстѹпѧть, прѣстѫпѧт, прѣстѹпѧтпрѣстѫпвѣ, прѣстѹпвѣпрѣстѫпта, прѣстѹптапрѣстѫпте, прѣстѹптепрѣстѫп, прѣстѹппрѣстѫп, прѣстѹп
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
прѣстѫпмъ, прѣстѹпмъ, прѣстѫпмь, прѣстѹпмь, прѣстѫпм, прѣстѹпмпрѣстѫпте, прѣстѹптепрѣстѫпвѣ, прѣстѹпвѣпрѣстѫпта, прѣстѹптапрѣстѫпхъ, прѣстѹпхъ, прѣстѫпхь, прѣстѹпхь, прѣстѫпх, прѣстѹпхпрѣстѫп, прѣстѹп
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
прѣстѫп, прѣстѹппрѣстѫпхомъ, прѣстѹпхомъ, прѣстѫпхомь, прѣстѹпхомь, прѣстѫпхом, прѣстѹпхом, прѣстѫпхмꙑ, прѣстѹпхмꙑпрѣстѫпсте, прѣстѹпстепрѣстѫпшѧ, прѣстѹпшѧ, прѣстѫпшѫ, прѣстѫпша, прѣстѹпша, прѣстѫпше, прѣстѹпше, прѣстѫпхѫпрѣстѫпховѣ, прѣстѹпховѣпрѣстѫпста, прѣстѹпста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
прѣстѫпсте, прѣстѹпстепрѣстѹплѧхъ, прѣстѹпѧхъ, прѣстѹплѧхь, прѣстѹпѧхь, прѣстѹплѧх, прѣстѹпѧхпрѣстѹплѧше, прѣстѹпѧшепрѣстѹплѧше, прѣстѹпѧшепрѣстѹплѧхомъ, прѣстѹпѧхомъ, прѣстѹплѧхомь, прѣстѹпѧхомь, прѣстѹплѧхом, прѣстѹпѧхомпрѣстѹплѧсте, прѣстѹпѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
прѣстѹплѧхѹ, прѣстѹпѧхѹпрѣстѹплѧховѣ, прѣстѹпѧховѣпрѣстѹплѧста, прѣстѹпѧстапрѣстѹплѧсте, прѣстѹпѧсте
прѣстѫпт -прѣстѫплѭ -прѣстѫпш св 1. Преместя се; премина, прехвърля се от едно място на друго іс же рее мъ. невѣрьстве ваше. амⷩ҇ глѫ вамъ. ꙗко аще мате вѣрѫ ꙗко ꙁрьно горѹшъно. реете горѣ сеі прѣстѫп отъ сѫдѹ тамо  прѣстѫптъ.  нъто же ѹметъ сѧ васъ СК Мт 17.20 2. Престъпя, наруша [ред, заповед, правило] онъ же отъвѣщавъ рее отъцю своемѹ. се толко лѣтъ работаѭ тебѣ. ꙇ нколже ꙁаповѣд твоеѩ не прѣстѫпхъ М Лк 15.29 З А СК не ꙁатвор м влко. рътога твоего. н въꙁгѫша [!] сѧ мноѭѭ прѣстѫплъшааго т велѣне. нъ мⷧсръдънѫѭ деснцѭ простеръ СЕ 85а 20 ꙁатвор бо ѧ въ съсѫдѣхъ. он же покоренї стааго конона досел прѣбꙑшꙙ. да пон҄еже прѣстѫпшꙙ ловѣц ꙁаповѣд го.  бѣс такожде прѣстѫпшꙙ С 53.20, 22 3. Отстъпя, откажа се от нещо  носвъ прѣстъѩ танꙑ. въ олтар прѣстоꙗлъ слѹжꙙ. прѣстѫп сво санъ пае же не прѣстѫп С 214.11, 12 Съгреша. ꙁанежь ѹбо ꙁмї еугѫ прѣльстлъ. еуга же прѣстѫпт адама сътворла С 482.16—17 4. Отмина; подмина, без да се спра [образно]  хотѣхъ ѹбо прѣстѫпт повѣсть. пон҄еже многашд ѭ повѣдовахъ вамъ С 437.10 М З А СК СЕ С Гр μεταβαίνω παρέρχομαι παραβαίνω ὑπερβαίνω Вж. при прѣстѫпат Нвб