Исторически речник
прѣлѣст  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
прѣлѣстпрѣлѣꙁѫ, прѣлѣꙁѹпрѣлѣꙁешпрѣлѣꙁетъ, прѣлѣꙁеть, прѣлѣꙁетпрѣлѣꙁемъ, прѣлѣꙁемь, прѣлѣꙁем, прѣлѣꙁемопрѣлѣꙁете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
прѣлѣꙁѫтъ, прѣлѣꙁѹтъ, прѣлѣꙁѫть, прѣлѣꙁѹть, прѣлѣꙁѫт, прѣлѣꙁѹтпрѣлѣꙁевѣпрѣлѣꙁетапрѣлѣꙁетепрѣлѣꙁпрѣлѣꙁ
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
прѣлѣꙁѣмъ, прѣлѣꙁѣмь, прѣлѣꙁѣмпрѣлѣꙁѣтепрѣлѣꙁѣвѣпрѣлѣꙁѣтапрѣлѣꙁъ, прѣлѣꙁохъ, прѣлѣꙁь, прѣлѣꙁохь, прѣлѣꙁохпрѣлѣꙁе
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
прѣлѣꙁепрѣлѣꙁомъ, прѣлѣꙁохомъ, прѣлѣꙁомь, прѣлѣꙁохомь, прѣлѣꙁохом, прѣлѣꙁохмꙑпрѣлѣꙁете, прѣлѣꙁостепрѣлѣꙁѫ, прѣлѣꙁошѧ, прѣлѣꙁошѫ, прѣлѣꙁоша, прѣлѣꙁоше, прѣлѣꙁохѫпрѣлѣꙁовѣ, прѣлѣꙁоховѣпрѣлѣꙁета, прѣлѣꙁоста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
прѣлѣꙁете, прѣлѣꙁосте*прѣлѣꙁѣахъ*прѣлѣꙁѣаше*прѣлѣꙁѣаше*прѣлѣꙁѣахомъ*прѣлѣꙁѣашете
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
*прѣлѣꙁѣахѫ*прѣлѣꙁѣаховѣ*прѣлѣꙁѣашета*прѣлѣꙁѣашете
прѣлѣст -прѣлѣꙁѫ -прѣлѣꙁеш св Мина през нещо, премина от едната страна на другата  гда прѣлѣꙁошꙙ мостъ рекомꙑ артемсь. съвлѣкъ рꙁꙑ своѧ ... помол сꙙ С 254.12—13 Премина преграда [образно]. бжъ моі просвѣштаеші тъмѫ моѭ. ѣко тобоѭ ꙁбавъѭ сѩ отъ напасті. і бѕѣ моемъ прѣлѣꙁѫ стѣнѫ СП 17.30 Изч СП С Гр παραγίγνομαι ὑπερβαίνω Нвб Срв прелазя, прелазям диал НГер ЕтМл БТР АР прелез, прелаз м Дюв БТР АР