Исторически речник
прпадат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
прпадатпрпадаѭ, прпадаѫ, прпадаѧ, прпадаюпрпадаш, прпадаеш, прпадаашпрпадатъ, прпадаетъ, прпадаатъ, прпадать, прпадаеть, прпадаать, прпадат, прпадает, прпадаатпрпадамъ, прпадаемъ, прпадаамъ, прпадамь, прпадаемь, прпадаамь, прпадам, прпадаем, прпадаам, прпадамо, прпадаемо, прпадаамопрпадате, прпадаете, прпадаате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
прпадаѭтъ, прпадаѫтъ, прпадаѧтъ, прпадаютъ, прпадаѭть, прпадаѫть, прпадаѧть, прпадають, прпадаѭт, прпадаѫт, прпадаѧт, прпадаютпрпадавѣ, прпадаевѣ, прпадаавѣпрпадата, прпадаета, прпадаатапрпадате, прпадаете, прпадаатепрпадапрпада
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
прпадамъ, прпадамь, прпадампрпадатепрпадавѣпрпадатапрпадахъ, прпадахь, прпадахпрпада
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
прпадапрпадахомъ, прпадахомь, прпадахом, прпадахмꙑпрпадастепрпадашѧ, прпадашѫ, прпадаша, прпадаше, прпадахѫпрпадаховѣпрпадаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
прпадастепрпадаахъ, прпадахъ, прпадаахь, прпадахь, прпадаах, прпадахпрпадааше, прпадашепрпадааше, прпадашепрпадаахомъ, прпадахомъ, прпадаахомь, прпадахомь, прпадаахом, прпадахомпрпадаашете, прпадашете, прпадаасте, прпадасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
прпадаахѫ, прпадахѫ, прпадаахѹ, прпадахѹпрпадааховѣ, прпадаховѣпрпадаашета, прпадашета, прпадааста, прпадастапрпадаашете, прпадашете, прпадаасте, прпадасте
прпадат -прпадаѭ -прпадаш несв 1. Падам на земята на колене пред някого, хвърлям се в краката на някого ꙇ егда вдѣахѫ  дс нест прпадаахѫ къ немѹ М Мк 3.11 З апстле хѹ бѹ въꙁлꙕбене. потъщ сѧ ꙁбавтї люд беꙁъ ѿ҇вѣта. преметъ бо тѧ прпадаѫща Е 36б 9 прм нꙑ. прпадаѭщѧ т СЕ 62а 18—19 ьто прде братре прпадаѩ къ стѹмѹ олътарю. ꙇ къ стѣ дрѹжнѣ СЕ 86b 19 тѣмьже прпадаѩ молѭ т сѧ. съгрѣшхъ помлѹ мѧ СЕ 84b 25 онѣмꙿ же прстѫпвъшемъ.  прпадаѭштемъ к немѹ ... въꙁдвгъ гласъ С 109.16—17 де вь ванѭ. сьрѣтоста  сестрѣ лаꙁаровѣ. прпадата къ ногама господьнꙗма С 315.6 прпадаѩ молѭ т сѧ. помоꙃ м г Р VII 4.30 2. Прен. Вярвам някому, осланям се някому кꙿто трѹждаѩ сѧ. ꙇ пррщѧ къ прстанщю семѹ не спаетꙿ сѧ. ꙇл кꙿто плаѧ сѧ ꙇ прпадаѩ къ враев семѹ. не ѹбалѹетъ сѧ СЕ 84а 2 3. Прен. Посвещавам се, обричам се своеѭ л волеѭ прпадаеш къ хѹ СЕ 87а 6—7 прпадаѩ къ хѹ. ꙇ главѫ твоѭ пострꙁаеш СЕ 86b 9—10 4. Намирам се на последно място, последен съм, пренебрегнат съм аꙁъ бърахъ пріпадат въ домъ бога мого пае. некъл жт въ жлштхъ грѣшънꙑхъ С 101.11—12 М З Е СЕ С Р Гр προσπίπτω προπίπτω παραρρίπτομαι προσέρχομαι пріпадат Нвб Срв припадам ОА ВА НТ НГер ЕтМл БТР АР ДА