Исторически речник
проводт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
проводтпровождѫ, провождѹпроводшпроводтъ, проводть, проводтпроводмъ, проводмь, проводм, проводмопроводте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
проводѧтъ, проводѧть, проводѧтпроводвѣпроводтапроводтепроводпровод
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
проводмъ, проводмь, проводмпроводтепроводвѣпроводтапроводхъ, проводхь, проводхпровод
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
проводпроводхомъ, проводхомь, проводхом, проводхмꙑпроводстепроводшѧ, проводшѫ, проводша, проводше, проводхѫпровоховѣпроводста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
проводстепровождаахъ, провождахъ, проводѣахъ, проводѣхъ, провожахъ, проводѧхъ, провождаахь, провождахь, проводѣахь, проводѣхь, провожахь, проводѧхь, провождаах, провождах, проводѣах, проводѣх, провожах, проводѧхпровождааше, провождаше, проводѣаше, проводѣше, провожаше, проводѧшепровождааше, провождаше, проводѣаше, проводѣше, провожаше, проводѧшепровождаахомъ, провождахомъ, проводѣахомъ, проводѣхомъ, провожахомъ, проводѧхомъ, провождаахомь, провождахомь, проводѣахомь, проводѣхомь, провожахомь, проводѧхомь, провождаахом, провождахом, проводѣахом, проводѣхом, провожахом, проводѧхомпровождаашете, провождашете, проводѣашете, проводѣшете, провожашете, провождаасте, провождасте, проводѣасте, проводѣсте, провожасте, проводѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
провождаахѫ, провождахѫ, проводѣахѫ, проводѣхѫ, провожахѫ, провождаахѹ, провождахѹ, проводѣахѹ, проводѣхѹ, провожахѹ, проводѧхѹпровождааховѣ, провождаховѣ, проводѣаховѣ, проводѣховѣ, провожаховѣ, проводѧховѣпровождаашета, провождашета, проводѣашета, проводѣшета, провожашета, провождааста, провождаста, проводѣаста, проводѣста, провожаста, проводѧстапровождаашете, провождашете, проводѣашете, проводѣшете, провожашете, провождаасте, провождасте, проводѣасте, проводѣсте, провожасте, проводѧсте
проводт -провождѫ -проводш св несв 1. Съпроводя, придружа някого дьнесь же боголѣпьно. въкѹпѣ же  храбъръскꙑ  владꙑꙿскꙑ. съходтъ на ада  на сьмрьть ... власт владꙑьств. господьств слъ  прѣстолъ. шестокрлатьць многоотꙑхъ. небесъскꙑхъ новъ проводꙙштꙙѧ. ꙗко свого господа  цѣсара С 463.20 грꙙдетъ ꙗко бъ.  сꙑнъ ю. нъ да сꙿ н҄мъ сьндемъ. нъ да с н҄мъ лкъствѹмъ. нъ да въꙁграмꙿ сꙙ. нъ да потъштмъ сꙙ. нъ да проводмъ. нъ да въспомъ. нъ да подвгнемъ сꙙ богѹ прѣмѣнꙑ къ ловѣкомъ вдꙙште С 460.1 2. Изпратя, проводя някого някъде вовода же вьсѣдъ въ корабь хотѣаше прѣт къ антнопол҄. жде стꙑ савнъ провожденъ бѣаше С 150.14 Изч С Гр προπέμπω Нвб провождам, проводя ОА ВА НГер ЕтМл БТР АР ДА