Исторически речник
понедѣльнкъ  [+]
NmosNmgsNmdsNmasNmEsNmis
понедѣльнкъ, понедѣльнкь, понедѣлънкъ, понедѣлънкь, понедѣлнкъ, понедѣлнкьпонедѣльнка, понедѣлънка, понедѣлнкапонедѣльнкѹ, понедѣлънкѹ, понедѣлнкѹпонедѣльнкъ, понедѣльнкь, понедѣлънкъ, понедѣлънкь, понедѣлнкъ, понедѣлнкьпонедѣльнка, понедѣлънка, понедѣлнкапонедѣльнкомь, понедѣльнкомъ, понедѣлънкомь, понедѣлънкомъ, понедѣлнкомь, понедѣлнкомъ
NmlsNmvsNmopNmgpNmdpNmap
понедѣльнцѣ, понедѣлънцѣ, понедѣлнцѣпонедѣльне, понедѣлъне, понедѣлнепонедѣльнц, понедѣлънц, понедѣлнцпонедѣльнкъ, понедѣльнкь, понедѣлънкъ, понедѣлънкь, понедѣлнкъ, понедѣлнкьпонедѣльнкомъ, понедѣльнкомь, понедѣлънкомъ, понедѣлънкомь, понедѣлнкомъ, понедѣлнкомьпонедѣльнкꙑ, понедѣлънкꙑ, понедѣлнкꙑ
NmipNmlpNmOuNmGuNmDu
понедѣльнкꙑ, понедѣлънкꙑ, понедѣлнкꙑпонедѣльнцѣхъ, понедѣльнцѣхь, понедѣлънцѣхъ, понедѣлънцѣхь, понедѣлнцѣхъ, понедѣлнцѣхьпонедѣльнка, понедѣлънка, понедѣлнкапонедѣльнкѹ, понедѣлънкѹ, понедѣлнкѹпонедѣльнкома, понедѣлънкома, понедѣлнкома
понедѣльнкъ м Понеделник, първият ден от седмицата в поⷦ҇ г҃ неⷣ҇ по паⷭ҇ А 15а 12 щ в поⷦ҇ е҃ неⷣ҇ по пастѣ А 116d 33 поⷩ҇ по пенткості. еваⷢ҇ ѿ҇ маⷮ҇ гⷡ҇ рпг СК 29а 5 въ понед. евгеⷧ҇ ѿ маⷴ҇. глаⷡ҇. р҃ л҃ У Iа 1 въ поⷩ҇ проⷦ҇ глаⷭ҇ скрь б҃ СЕ 105b 5 їѡанна ꙁлатоѹстааго. слово на трдꙿневно вьскрѣшень г нашего. въ понедѣлнкъ С 486.21 (понедѣ)лънкъ ве П7 меⷭ҇цъ декемврїе като иꙁъгоре Кюрдꙋвꙋ ханъ и високꙋтꙋ кавене и Каракꙋвтꙋ ѿ понделникъ на свита Сава. Бел. 457.21 до въскрсенїа сꙋхо да ꙗсть. аще | сѹⷮ҇ свободныи. аще ли сѹть | работници. да въ понеⷣлникь. | и въ срⷣ҇ѣ, и въ пе҇ⷦ. да не ꙗде҇ⷮ со|ива. ни вина нъ тъкмо водꙋ | и хлѣбь и поклонь веерь и ꙁаѹⷮ҇|ра: Тр. Гр. 80б  пакы глть. но молтеⷭ да не бѫдеⷮ бѣгъство ваше в сѹботѫ, н ꙁмѣ. горѣ же въ ютробѣ мѣющⷨ  доѧщⷨ во дн ѡны. оле аще сѧ лѹⷮ в жатвѫ быт. л въ неⷣлю. л въ понеⷣлнкь коннѣ. можем л ѹтатⷭ  ѹбѣжат. потоⷤ толкѫ сѹщѹ народꙋ  съборѫ тогⷣа. Пс. Кес. 218/216 Ѧщє л пєтрово говѣнїє прїдєть.|| л флпово говѣнє. в пнⷣѣ в срєⷣ. ҆ во пѧто ⷦ. хлѣбъ со ѡвощєⷨ. ПЧ жив. 256а велкꙑ [свѧтꙑ] понедѣльнкъ ἡ ἁγία καὶ μεγάλη δευτέρα Първият ден от Страстната седмица, понеделникът преди Пасха, Велики понеделник поⷩ҇ стꙑ велкꙑѧ неⷣ҇ СК 86а 16 їѡанна архепскѹпа костантнꙗ града ꙁлатоѹстааго слово. о смокв вь велкꙑ въ понедѣл҄ьнкъ С 343.2—3 понедѣльнкъ свѣтьлѣ недѣл ἡ δευτέρα τῆς διακαινησίμου ἑβδομάδος Вторият ден от Светлата седмица [седмицата след Пасха], Светли понеделник в понⷦ҇е свⷮ҇ѣ неⷣ҇ А 2а 27 А СК О У СЕ С П7 Бел. Тр. Григ. Пс. Кес. ПЧ жив. Гр δευτέρα понедѣлънкъ понедѣлнкъ Нвб понеделник ОА ВА АК НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА