Исторически речник
плѣнꙗт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
плѣнꙗтплѣнꙗѭ, плѣнѣѭ, плѣнꙗѫ, плѣнѣѫ, плѣнꙗѧ, плѣнѣѧ, плѣнꙗю, плѣнѣю, плѣнѧю, плѣнаѫ, плѣнаѧплѣнꙗш, плѣнꙗеш, плѣнѣш, плѣнѣеш, плѣнѣаш, плѣнѧеш, плѣнаешплѣнꙗтъ, плѣнꙗетъ, плѣнѣтъ, плѣнѣетъ, плѣнѣатъ, плѣнꙗть, плѣнꙗеть, плѣнѣть, плѣнѣеть, плѣнѣать, плѣнꙗт, плѣнꙗет, плѣнѣт, плѣнѣет, плѣнѣат, плѣнѧетъ, плѣнѧеть, плѣнѧет, плѣнаетъ, плѣнаеть, плѣнаетплѣнꙗмъ, плѣнꙗемъ, плѣнѣмъ, плѣнѣемъ, плѣнѣамъ, плѣнꙗмь, плѣнꙗемь, плѣнѣмь, плѣнѣемь, плѣнѣамь, плѣнꙗм, плѣнꙗем, плѣнѣм, плѣнѣем, плѣнѣам, плѣнꙗмо, плѣнꙗемо, плѣнѣмо, плѣнѣемо, плѣнѣамо, плѣнѧемъ, плѣнѧемь, плѣнѧем, плѣнаемъ, плѣнаемь, плѣнаем, плѣнаемоплѣнꙗте, плѣнꙗете, плѣнѣте, плѣнѣете, плѣнѣате, плѣнѧете, плѣнаете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
плѣнꙗѭтъ, плѣнѣѭтъ, плѣнѣѫтъ, плѣнꙗѫтъ, плѣнѣѧтъ, плѣнꙗѧтъ, плѣнѣютъ, плѣнꙗютъ, плѣнꙗѭть, плѣнѣѭть, плѣнѣѫть, плѣнꙗѫть, плѣнѣѧть, плѣнꙗѧть, плѣнѣють, плѣнꙗють, плѣнꙗѭт, плѣнѣѭт, плѣнѣѫт, плѣнꙗѫт, плѣнѣѧт, плѣнꙗѧт, плѣнѣют, плѣнꙗют, плѣнѧютъ, плѣнѧють, плѣнѧют, плѣнаѫтъ, плѣнаѧтъ, плѣнаѫть, плѣнаѧть, плѣнаѫт, плѣнаѧтплѣнꙗвѣ, плѣнꙗевѣ, плѣнѣвѣ, плѣнѣевѣ, плѣнѣавѣ, плѣнѧевѣплѣнꙗта, плѣнꙗета, плѣнѣта, плѣнѣета, плѣнѣата, плѣнѧетаплѣнꙗте, плѣнꙗете, плѣнѣте, плѣнѣете, плѣнѣате, плѣнѧетеплѣнꙗ, плѣнѣ, плѣнѧ, плѣнаплѣнꙗ, плѣнѣ, плѣнѧ, плѣна
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
плѣнꙗмъ, плѣнѣмъ, плѣнꙗмь, плѣнѣмь, плѣнꙗм, плѣнѣм, плѣнѧмъ, плѣнѧмь, плѣнѧм, плѣнамъ, плѣнамь, плѣнамплѣнꙗте, плѣнѣте, плѣнѧте, плѣнатеплѣнꙗвѣ, плѣнѣвѣ, плѣнѧвѣ, плѣнавѣплѣнꙗта, плѣнѣта, плѣнѧта, плѣнатаплѣнꙗхъ, плѣнѣхъ, плѣнꙗхь, плѣнѣхь, плѣнꙗх, плѣнѣх, плѣнѧхъ, плѣнѧхь, плѣнѧх, плѣнахъ, плѣнахь, плѣнахплѣнꙗ, плѣнѣ, плѣнѧ, плѣна
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
плѣнꙗ, плѣнѣ, плѣнѧ, плѣнаплѣнꙗхомъ, плѣнѣхомъ, плѣнꙗхомь, плѣнѣхомь, плѣнꙗхом, плѣнѣхом, плѣнꙗхмꙑ, плѣнѣхмꙑ, плѣнѧхомъ, плѣнѧхомь, плѣнѧхом, плѣнахомъ, плѣнахомь, плѣнахом, плѣнахмꙑплѣнꙗсте, плѣнѣсте, плѣнѧсте, плѣнастеплѣнꙗшѧ, плѣнашѧ, плѣнѣшѧ, плѣнꙗшѫ, плѣнашѫ, плѣнѣшѫ, плѣнꙗша, плѣнѣша, плѣнꙗше, плѣнаше, плѣнѣше, плѣнꙗхѫ, плѣнѣхѫ, плѣнахѫ, плѣнѧшаплѣнꙗховѣ, плѣнѣховѣ, плѣнѧховѣ, плѣнаховѣплѣнꙗста, плѣнѣста, плѣнѧста, плѣнаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
плѣнꙗсте, плѣнѣсте, плѣнѧсте, плѣнастеплѣнꙗахъ, плѣнꙗхъ, плѣнꙗах, плѣнаахъ, плѣнахъ, плѣнаахь, плѣнахь, плѣнꙗхь, плѣнꙗх, плѣнаах, плѣнѧхъ, плѣнѧхь, плѣнѧхплѣнꙗаше, плѣнꙗше, плѣнааше, плѣнаше, плѣнѧшеплѣнꙗаше, плѣнꙗше, плѣнааше, плѣнаше, плѣнѧшеплѣнꙗахомъ, плѣнꙗхомъ, плѣнаахомъ, плѣнахомъ, плѣнꙗахомь, плѣнꙗхомь, плѣнаахомь, плѣнахомь, плѣнꙗахом, плѣнꙗхом, плѣнаахом, плѣнахом, плѣнѧхомъ, плѣнѧхомь, плѣнѧхомплѣнꙗашете, плѣнꙗшете, плѣнꙗасте, плѣнꙗсте, плѣнаашете, плѣнашете, плѣнаасте, плѣнасте, плѣнѧшете, плѣнѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
плѣнꙗахѫ, плѣнꙗхѫ, плѣнꙗахѹ, плѣнꙗхѹ, плѣнаахѫ, плѣнахѫ, плѣнаахѹ, плѣнахѹ, плѣнѧхѹплѣнꙗаховѣ, плѣнꙗховѣ, плѣнааховѣ, плѣнаховѣ, плѣнѧховѣплѣнꙗашета, плѣнꙗшета, плѣнꙗаста, плѣнꙗста, плѣнѧшета, плѣнѧста, плѣнаашета, плѣнашета, плѣнааста, плѣнастаплѣнꙗашете, плѣнꙗшете, плѣнꙗасте, плѣнꙗсте, плѣнѧшете, плѣнѧсте, плѣнаашете, плѣнашете, плѣнаасте, плѣнасте
плѣнꙗт -плѣнꙗѭ -плѣнꙗш несв Завземам, завладявам, ограбвам, опустошавам аламѹндарь сскъ ... де на аравѭ  на палестнъ съ многоѭ ꙗростѭ на гръкꙑ въсѫдѹ плѣнꙗѧ.  несьвѣдам помл҄ꙙ плѣннкꙑ С 291.29 събъравъше плъкꙑ своѧ. прѣплѹвъше рѣкѫ рекѫмѫѭ дѹнавъ. плѣнꙗахѫ рак҄ѭ С 191.19 Изч С Гр λεηλατέω ληίζομαι Нвб Срв пленя, пленявам ’вземам пленници’ ОА ВА НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР Пленимир м ЛИ СтИл,РЛФИ Пленимир МИ СНМБ