Исторически речник
понест  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
понестпонесѫ, понесѹпонесешпонесетъ, понесеть, понесетпонесемъ, понесемь, понесем, понесемопонесете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
понесѫтъ, понесѹтъ, понесѫть, понесѹть, понесѫт, понесѹтпонесевѣпонесетапонесетепонеспонес
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
понесѣмъ, понесѣмь, понесѣмпонесѣтепонесѣвѣпонесѣтапонѣсъ, понесохъ, понесохь, понесохпонесе
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
понесепонѣсомъ, понесохомъ, понѣсомь, понесохомь, понесохом, понесохмꙑпонѣсте, понесостепонѣсѧ, понесошѧ, понесошѫ, понесоша, понесоше, понесохѫпонѣсовѣ, понесоховѣпонѣста, понесоста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
понѣсте, понесостепонесѣхъ, понесѣхпонесѣшепонесѣшепонесѣхомъ, понесѣхомь, понесѣхомпонесѣшете, понесѣсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
понесѣхѫ, понесѣхѹпонесѣховѣпонесѣшета, понесѣстапонесѣшете, понесѣсте
понест -понесѫ -понесеш несв св 1. Почна да нося някого, нещо; нося, понеса грѩдꙑ же по мнѣ крѣпле мене естъ. емѹже нѣсмъ досто сапогѹ понест А Мт 3.11 З семѹ ꙁадѣшѧ понест крсть его М Мт 27.32 З А СК вълагаліште бо понесе. плъно бжствънаго богатъства К 14b 27 Срв. С453.16 блажѫ рамѣ тво понесъш носꙙштааго ловѣка С 458.2 вѣс л ѹбо кого понесе. аште ѹбо вѣс гоже дръжш. нꙑнꙗ бꙑстъ богатъ С 456.12 2. Прен. Приема върху себе си, поема тъ недѫгꙑ нашѧ прѩтъ.  болѣꙁн понесе М Мт 8.17 З А СК бъ дхомь неꙁдреенънꙑмь. понесꙑ вꙿсѧ недѫгꙑ лства СЕ 25b 20 3. Прен. Претърпя, изживея нещо тежко, неприятно не мавѣ понест поношеньꙗ хъ С 472.7 понесъше м мн οἱ βαστάσαντες Тези, които са претърпели, изживели нещо тежко, неприятно како сьѩ ... ꙇ равънꙑ намъ сътворлъ ѩ ес. понесъшемъ тѧготѫ дьне  варъ М Мт 20.12 ЗI А М З А СК СЕ К С Гр βαστάζω αἴρω φέρω Нвб понеса ОА ВА АК НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА