Исторически речник
проходт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
проходтпрохождѫ, прохождѹпроходшпроходтъ, проходть, проходтпроходмъ, проходмь, проходм, проходмопроходте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
проходѧтъ, проходѧть, проходѧтпроходвѣпроходтапроходтепроходпроход
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
проходмъ, проходмь, проходмпроходтепроходвѣпроходтапроходхъ, проходхь, проходхпроход
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
проходпроходхомъ, проходхомь, проходхом, проходхмꙑпроходстепроходшѧ, проходшѫ, проходша, проходше, проходхѫпрохоховѣпроходста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
проходстепрохождаахъ, прохождахъ, проходѣахъ, проходѣхъ, прохожахъ, проходѧхъ, прохождаахь, прохождахь, проходѣахь, проходѣхь, прохожахь, проходѧхь, прохождаах, прохождах, проходѣах, проходѣх, прохожах, проходѧхпрохождааше, прохождаше, проходѣаше, проходѣше, прохожаше, проходѧшепрохождааше, прохождаше, проходѣаше, проходѣше, прохожаше, проходѧшепрохождаахомъ, прохождахомъ, проходѣахомъ, проходѣхомъ, прохожахомъ, проходѧхомъ, прохождаахомь, прохождахомь, проходѣахомь, проходѣхомь, прохожахомь, проходѧхомь, прохождаахом, прохождахом, проходѣахом, проходѣхом, прохожахом, проходѧхомпрохождаашете, прохождашете, проходѣашете, проходѣшете, прохожашете, прохождаасте, прохождасте, проходѣасте, проходѣсте, прохожасте, проходѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
прохождаахѫ, прохождахѫ, проходѣахѫ, проходѣхѫ, прохожахѫ, прохождаахѹ, прохождахѹ, проходѣахѹ, проходѣхѹ, прохожахѹ, проходѧхѹпрохождааховѣ, прохождаховѣ, проходѣаховѣ, проходѣховѣ, прохожаховѣ, проходѧховѣпрохождаашета, прохождашета, проходѣашета, проходѣшета, прохожашета, прохождааста, прохождаста, проходѣаста, проходѣста, прохожаста, проходѧстапрохождаашете, прохождашете, проходѣашете, проходѣшете, прохожашете, прохождаасте, прохождасте, проходѣасте, проходѣсте, прохожасте, проходѧсте
проходт -прохождѫ -проходш несв 1. Преминавам, минавам през някъде бꙑстъ же по томъ  тъ прохождааше. скоꙁѣ градꙑ  вьс. проповѣдаѩ  благовѣстѹѩ цсрстве бже М Лк 8.1 З ꙇсходѧште же прохождаахѫ сквоꙁѣ вьс. благовѣстѹѭште. ꙇ цѣлѧште въсѫдѫ М Лк 9.6 З, А, СК. Срв.Лк 13.22 М З А СК ꙇ бꙑстъ дѫштю емѹ въ мъ. ꙇ тъ прохождааше междю самареѭ галлѣеѭ М Лк 17.11 З ꙇ въшедъ прохождааше съ въ ерхѫ М Лк 19.1 З 2. Обхождам, обикалям местност, преброждам ꙇ прохождааше всꙿѭ галлеѭ с. ѹѧ на сънъмштхъ ꙇхъ. ꙇ проповѣдаѩ еваћ҃ле црствѣ. ꙇ цѣлѧ вьсѣкъ недѫгъ З Мт 4.23 А, СК. Срв.Мт 9.35 М З А 3. За слух, думи — разнасям се, разпространявам се прохождааше же пае слово о немь. ꙇ сънъмаахѫ сѧ народ мьноѕ. слъшат  цѣлт сѧ отъ него. отъ недѫгъ свохъ М Лк 5.15 З проходт съврьшень Постигам съвършенство, усъвършенствам се альбѣ  многѹ пѣтю непрѣстанꙿнѹѹмѹ. въдавъ себе  обноштънѹѹмѹ стоꙗнью.  все просто решт же о боꙁѣ проходꙙ съвръшень С 548.9 Изч М З А СК С Гр διέρχομαι περιάγω διοδεύω διαπορεύομαι Нвб Срв проходя, прохождам ОА ВА НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА Проход МИ СНМБ