Исторически речник
прводт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
прводтпрвождѫ, првождѹпрводшпрводтъ, прводть, прводтпрводмъ, прводмь, прводм, прводмопрводте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
прводѧтъ, прводѧть, прводѧтпрводвѣпрводтапрводтепрводпрвод
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
прводмъ, прводмь, прводмпрводтепрводвѣпрводтапрводхъ, прводхь, прводхпрвод
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
прводпрводхомъ, прводхомь, прводхом, прводхмꙑпрводстепрводшѧ, прводшѫ, прводша, прводше, прводхѫпрвоховѣпрводста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
прводстепрвождаахъ, првождахъ, прводѣахъ, прводѣхъ, првожахъ, прводѧхъ, првождаахь, првождахь, прводѣахь, прводѣхь, првожахь, прводѧхь, првождаах, првождах, прводѣах, прводѣх, првожах, прводѧхпрвождааше, првождаше, прводѣаше, прводѣше, првожаше, прводѧшепрвождааше, првождаше, прводѣаше, прводѣше, првожаше, прводѧшепрвождаахомъ, првождахомъ, прводѣахомъ, прводѣхомъ, првожахомъ, прводѧхомъ, првождаахомь, првождахомь, прводѣахомь, прводѣхомь, првожахомь, прводѧхомь, првождаахом, првождахом, прводѣахом, прводѣхом, првожахом, прводѧхомпрвождаашете, првождашете, прводѣашете, прводѣшете, првожашете, првождаасте, првождасте, прводѣасте, прводѣсте, првожасте, прводѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
првождаахѫ, првождахѫ, прводѣахѫ, прводѣхѫ, првожахѫ, првождаахѹ, првождахѹ, прводѣахѹ, прводѣхѹ, првожахѹ, прводѧхѹпрвождааховѣ, првождаховѣ, прводѣаховѣ, прводѣховѣ, првожаховѣ, прводѧховѣпрвождаашета, првождашета, прводѣашета, прводѣшета, првожашета, првождааста, првождаста, прводѣаста, прводѣста, првожаста, прводѧстапрвождаашете, првождашете, прводѣашете, прводѣшете, првожашете, првождаасте, првождасте, прводѣасте, прводѣсте, првожасте, прводѧсте
прводт -првождѫ -прводш несв 1. Довеждам, докарвам ꙁаходѧштю же слънъцѹ. въс елко мѣахѫ болѧшѧѩ недѫгꙑ раꙁлънꙑ. првождаахѫ ѩ къ немѹ М Лк 4.40 З  по се҇м прводѧⷮ҇ хотѧщаа҇г пострѣщ СЕ 86b 16 съвѣдѣтелѣ въстанью пріводші К 12а 23 првождаахѫ же  бѣсꙙштꙙѧ сꙙ къ н҄емѹ С 18.25 сѣдъ на сѫдшт. повелѣвааше народъ градъскꙑхъ прводті мл҄ѫште С 174.28 Довеждам си жена, женя се за друга. вьсѣкъ пѹштаѩ женѫ своѭ  прводѧ нѫ. прѣлюбꙑ дѣатъ М Лк 16.18 З 2. Прен. Привличам към участие матерь твоѭ ... тѫ т прводмъ въ молтвѫ влко СЕ 86а 26—86b 1 3. Прен. Довеждам до някакво положение, резултат на прьво стъство водъно прводтъ С 349.8 4. Прен. Привеждам [примери]; цитирам ꙿсо же рад лц дѣв ѭ првод пртьѫ С 370.29 М З СЕ К С Гр ἄγω ἐπανάγω προάγω προσφέρω φέρω γαμέω συνάγω [вар. συλλείπω] пріводт прводті пріводті Нвб привождам, приводям остар диал ВА РРОДД ДА