Исторически речник
посрамт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
посрамтпосрамлѭ, посрамлѧ, посрамѧ, посрамьѭ, посрамлюпосрамшпосрамтъ, посрамть, посрамтпосраммъ, посраммь, посрамм, посраммопосрамте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
посрамѧтъ, посрамѧть, посрамѧтпосрамвѣпосрамтапосрамтепосрампосрам
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
посраммъ, посраммь, посраммпосрамтепосрамвѣпосрамтапосрамхъ, посрамхь, посрамхпосрам
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
посрампосрамхомъ, посрамхомь, посрамхом, посрамхмꙑпосрамстепосрамшѧ, посрамшѫ, посрамша, посрамше, посрамхѫпосрамховѣпосрамста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
посрамстепосрамлꙗхъ, посрамлѧхъ, посрамлꙗхь, посрамлѧхь, посрамлꙗх, посрамлѧхпосрамлꙗше, посрамлѧшепосрамлꙗше, посрамлѧшепосрамлꙗхомъ, посрамлѧхомъ, посрамлꙗхомь, посрамлѧхомь, посрамлꙗхом, посрамлѧхомпосрамлꙗшете, посрамлꙗсте, посрамлѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
посрамлꙗхѫ, посрамлꙗхѹ, посрамлѧхѹпосрамлꙗховѣ, посрамлѧховѣпосрамлꙗшета, посрамлꙗста, посрамлѧстапосрамлꙗшете, посрамлꙗсте, посрамлѧсте
посрамт -посрамлѭ -посрамш св Посрамя, засрамя, опозоря съвѣтъ ніштааго посрамсте СП 13.6 гі. не посрам мене СП 118.31 не посрам ҇мене отъ аанѣ моего СП 118.116 не посрам гі ѹпъваѭщааго на тѧ СЕ 32а 12—13 не посрам насъ. хвалѧщхъ сѧ о тебѣ СЕ 44а 11—12 ненавдꙙштѧѧ наю посрам С 14.12 Прич. мин. страд. като прил. посрамл҄енъ κατῃσχυμμένος Засрамен, посрамен дꙗволъ отде посрамьнъ С 96.22 ꙗко вь сѹтънꙑхъ мохъ схъ  посрамънꙑхъ сѣднахъ С 524.29—30 Е СП СЕ С Гр καταισχύνω Нвб посрамя [се], посрамвам [се], посрамям [се], посрамявам [се] ОА ВА АК НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА