Исторически речник
подъѩт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
подъѩтподъмѫ, подъмѹподъмешподъметъ, подъметь, подъметподъмемъ, подъмемь, подъмем, подъмемоподъмете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
подъмѫтъ, подъмѹтъ, подъмѫть, подъмѹть, подъмѫт, подъмѹтподъмевѣподъметаподъметеподъмподъм
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
подъмѣмъ, подъмѣмь, подъмѣмподъмѣтеподъмѣвѣподъмѣтаподъѩхъ, подъѩсъ, подъѧхъ, подъѧсъ, подъѩхь, подъѩсь, подъѧхь, подъѧсь, подъѩх, подъѧхподъѩ, подъѩтъ, подъѩть, подъѧ, подъѧтъ, подъѧть
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
подъѩ, подъѩтъ, подъѩть, подъѧ, подъѧтъ, подъѧтьподъѩсомъ, подъѩхомъ, подъѧсомъ, подъѧхомъ, подъѩсомь, подъѩхомь, подъѧсомь, подъѧхомь, подъѩхом, подъѧхом, подъѩхмꙑ, подъѧхмꙑподъѩсте, подъѧстеподъѩшѧ, подъѧшѧ, подъѩсѧ, подъѧсѧ, подъѩшѫ, подъѧшѫ, подъѩша, подъѧша, подъѩше, подъѧше, подъѩхѫ, подъѧхѫподъѩсовѣ, подъѩховѣ, подъѧсовѣ, подъѧховѣподъѩста, подъѧста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
подъѩсте, подъѧсте*подъмѣахъ*подъмѣаше*подъмѣаше*подъмѣахомъ*подъмѣашете
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
*подъмѣахѫ*подъмѣаховѣ*подъмѣашета*подъмѣашете
подъѩт -подъмѫ -подъмеш св 1. Подема, вдигна нещо, повдигна вьсь бо корабь моръскъ. кожѧ едноꙙ хобота его подъꙙт не можааше Х IАб 23—24 2. Поема, взема с ръце отъ тоѧ же крьв къждо подъмъ помаꙁаахѫ своꙗ тѣлеса С 51.16 3. Прен. Въздигна, спомогна някой да успее, подема въꙁнесѫ тѩ гі ѣко подъѩлъ мѩ есі СП 29.2 4. Прен. Взема под закрила, подкрепя можеш л подъѩт обрѫенааго раба гнѣ СЕ 83а 8 5. Прен. Понеса, претърпя нещо, изтърпя распѧтꙇ съмръть подъемъ волеѭ. вьскръсе третье день СЕ 67а 23 ꙿто стъ велко рабов тожде подъѧт же  гь С 90.28 подъѧ кръстъ нашего рад съпасенꙗ С 176.10 ꙗко мꙑ хоштемъ. да подъмеш тꙑ то ꙁъло С 259.1—2 трѹдꙑ же  гон҄енꙗ  бѣдꙑ. ѧже подъѧ ꙁа правовѣр С 302.6 пае же какого не подъмемъ мѫенꙗ С 382.9 с ѹбо кротъко подъѧтъ же  пострада. намъ прѣдъщань подаѧ С 482.2 СП СЕ С Х Гр δέχομαι φέρω ὑπολαμβάνω ἀντιστηρίζω ὑπομένω ὑφίσταμαι πάσχω подъꙙт подъет подъѧт Нвб подема, подемам ОА ВА НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР РБЕ