Исторически речник
повѣст  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
повѣстповѣшѫ, повѣшѹповѣсшповѣстъ, повѣсть, повѣстповѣсмъ, повѣсмь, повѣсм, повѣсмоповѣсте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
повѣсѧтъ, повѣсѧть, повѣсѧтповѣсвѣповѣстаповѣстеповѣсповѣс
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
повѣсмъ, повѣсмь, повѣсмповѣстеповѣсвѣповѣстаповѣсхъ, повѣсхь, повѣсхповѣс
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
повѣсповѣсхомъ, повѣсхомь, повѣсхом, повѣсхмꙑповѣсстеповѣсшѧ, повѣсшѫ, повѣсша, повѣсше, повѣсхѫповѣсховѣповѣсста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
повѣсстеповѣшаахъ, повѣшахъ, повѣшаахь, повѣшахь, повѣшаах, повѣшахповѣшааше, повѣшашеповѣшааше, повѣшашеповѣшаахомъ, повѣшахомъ, повѣшаахомь, повѣшахомь, повѣшаахом, повѣшахомповѣшаашете, повѣшашете, повѣшаасте, повѣшасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
повѣшаахѫ, повѣшахѫ, повѣшаахѹ, повѣшахѹповѣшааховѣ, повѣшаховѣповѣшаашете, повѣшашете, повѣшаасте, повѣшастеповѣшаашета, повѣшашета, повѣшааста, повѣшаста
повѣст -повѣшѫ -повѣсш св Окача, повеся ѹнѣе емѹ естъ да повѣсꙙтъ жръновъ на въ его осьльскꙑ.  погрѹꙁꙙтъ въ пѫнѣ морьстѣ ЗП Мт 18.6 повѣсвъ же ꙗ повелѣ дърат. желѣꙁнꙑ ногътꙑ С 113.29 кнꙙꙁъ повелѣ повѣсвъше ѧ стръгат ребра хъ С 179.25—26 повръꙁъше ꙁа днѫ ногѫ повѣсте  тѹ С 264.27 повѣст на крьстѣ [на дрѣвѣ] κρεμάννυμι ἐπὶ τοῦ σταυροῦ [τοῦ ξύλου] Разпъна на кръст нъ  на крьстѣ повѣшенъ бꙑвъ С 482.6 повѣшенъ бꙑстъ на дрѣвѣ С 482.12 повѣсшꙙ жꙁнь на дрѣвѣ С 477.11 ЗП С Гр κρεμάννυμι Нвб повеся ОА ВА НГер ЕтМл БТР АР