Исторически речник
подъпадат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
подъпадатподъпадаѭ, подъпадаѫ, подъпадаѧ, подъпадаюподъпадаш, подъпадаеш, подъпадаашподъпадатъ, подъпадаетъ, подъпадаатъ, подъпадать, подъпадаеть, подъпадаать, подъпадат, подъпадает, подъпадаатподъпадамъ, подъпадаемъ, подъпадаамъ, подъпадамь, подъпадаемь, подъпадаамь, подъпадам, подъпадаем, подъпадаам, подъпадамо, подъпадаемо, подъпадаамоподъпадате, подъпадаете, подъпадаате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
подъпадаѭтъ, подъпадаѫтъ, подъпадаѧтъ, подъпадаютъ, подъпадаѭть, подъпадаѫть, подъпадаѧть, подъпадають, подъпадаѭт, подъпадаѫт, подъпадаѧт, подъпадаютподъпадавѣ, подъпадаевѣ, подъпадаавѣподъпадата, подъпадаета, подъпадаатаподъпадате, подъпадаете, подъпадаатеподъпадаподъпада
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
подъпадамъ, подъпадамь, подъпадамподъпадатеподъпадавѣподъпадатаподъпадахъ, подъпадахь, подъпадахподъпада
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
подъпадаподъпадахомъ, подъпадахомь, подъпадахом, подъпадахмꙑподъпадастеподъпадашѧ, подъпадашѫ, подъпадаша, подъпадаше, подъпадахѫподъпадаховѣподъпадаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
подъпадастеподъпадаахъ, подъпадахъ, подъпадаахь, подъпадахь, подъпадаах, подъпадахподъпадааше, подъпадашеподъпадааше, подъпадашеподъпадаахомъ, подъпадахомъ, подъпадаахомь, подъпадахомь, подъпадаахом, подъпадахомподъпадаашете, подъпадашете, подъпадаасте, подъпадасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
подъпадаахѫ, подъпадахѫ, подъпадаахѹ, подъпадахѹподъпадааховѣ, подъпадаховѣподъпадаашета, подъпадашета, подъпадааста, подъпадастаподъпадаашете, подъпадашете, подъпадаасте, подъпадасте
подъпадат -подъпадаѭ -подъпадаш несв Подчинявам се, покорявам се, намирам се под властта на някого или нещо [прен.] то . же подъпада (погр. вм. подъпадаатъ, Север., с. 504, бел. под линия) твомъ прьстомꙿ. то л не подъпадатъ тво деснц С 504.8, 9 Изч С Гр ὑποπίπτω Нвб подпадам ОА ВА АК Дюв НГер ЕтМл БТР АР РБЕ