Исторически речник
проповѣдѣт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
проповѣдѣтпроповѣмь, проповѣдѣ, проповѣмпроповѣс, проповѣдешпроповѣстъ, проповѣ, проповѣдетъ, проповѣсть, проповѣдеть, проповѣдетпроповѣмъ, проповѣмь, проповѣме, проповѣмꙑ, проповѣмо, проповѣдемъ, проповѣдемь, проповѣдем, проповѣдемопроповѣсте, проповѣдете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
проповѣдѧтъ, проповѣдѫтъ, проповѣдѹтъ, проповѣдѧть, проповѣдѫть, проповѣдѹть, проповѣдѧт, проповѣдѫт, проповѣдѹтпроповѣвѣ, проповѣдевѣпроповѣста, проповѣдетапроповѣсте, проповѣдетепроповѣждь, проповѣждпроповѣждь, проповѣжд
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
проповѣдмъ, проповѣдѣмъ, проповѣдмь, проповѣдѣмь, проповѣдм, проповѣдѣмпроповѣдте, проповѣдѣтепроповѣдвѣ, проповѣдѣвѣпроповѣдта, проповѣдѣтапроповѣдѣхъ, проповѣдохъ, проповѣдѣхь, проповѣдохь, проповѣдѣх, проповѣдохпроповѣдѣ, проповѣде
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
проповѣдѣ, проповѣдепроповѣдѣхомъ, проповѣдомъ, проповѣдѣхомь, проповѣдомь, проповѣдѣхом, проповѣдомпроповѣдѣсте, проповѣдостепроповѣдѣшѧ, проповѣдошѧ, проповѣдѣшѫ, проповѣдошѫ, проповѣдѣша, проповѣдоша, проповѣдѣше, проповѣдоше, проповѣдохѫпроповѣдѣховѣ, проповѣдоховѣпроповѣдѣсте, проповѣдосте
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
проповѣдѣсте, проповѣдостепроповѣдѣахъ, проповѣдѣхъ, проповѣдѧахъ, проповѣдѧхъ, проповѣдѣахь, проповѣдѣхь, проповѣдѧахь, проповѣдѧхь, проповѣдѣах, проповѣдѣх, проповѣдѧах, проповѣдѧхпроповѣдѣаше, проповѣдѣше, проповѣдѧаше, проповѣдѧшепроповѣдѣаше, проповѣдѣше, проповѣдѧаше, проповѣдѧшепроповѣдѣахомъ, проповѣдѣхомъ, проповѣдѧахомъ, проповѣдѧхомъ, проповѣдѣахомь, проповѣдѣхомь, проповѣдѧахомь, проповѣдѧхомь, проповѣдѣахом, проповѣдѣхом, проповѣдѧахом, проповѣдѧхомпроповѣдѣашете, проповѣдѣшете, проповѣдѣасте, проповѣдѣсте, проповѣдѧасте, проповѣдѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
проповѣдѣахѫ, проповѣдѣхѫ, проповѣдѣахѹ, проповѣдѣхѹ, проповѣдѧахѹ, проповѣдѧхѹпроповѣдѣаховѣ, проповѣдѣховѣ, проповѣдѧаховѣ, проповѣдѧховѣпроповѣдѣашета, проповѣдѣшета, проповѣдѣаста, проповѣдѣста, проповѣдѧаста, проповѣдѧстапроповѣдѣашете, проповѣдѣшете, проповѣдѣасте, проповѣдѣсте, проповѣдѧасте, проповѣдѧсте
проповѣдѣт -проповѣмь св проповѣдѣ -проповѣс 1. Разглася, проглася, разпространя, съобщя еже глѭ вамъ въ тьмѣ. рьцѣте вь свѣтѣ. ꙇ еже въ ѹхо слꙑште. проповѣдте на кровѣхъ М Мт 10.27 З,А. Срв. Лк 12.3 М З А Б ꙇ проповѣстъ сѧ евнћле цсрствѣ по вьсе вьселенѣ. вь съвѣдѣтельство вьсѣмъ ѩꙁꙑкомъ.  тъгда прдетъ коньна М Мт 24.14 ЗI А ЗП авленѫ болѣꙁнь ꙇцѣлѣѩ. ꙇ не авленѫ справлѣѩ. да  тѣломь цѣлѣетъ. ꙇ дшеѭ спетъ сѧ. ꙇ да проповѣстъ дѣлꙑ благꙑ мⷧ҇де твое СЕ 26а 10 вꙑшънее слово слꙑші. ꙇ въспоі. слꙑші  прославі. слꙑші  проповѣждь. бжіѣ вельѣ юдеса К 13а 36 Срв. С450.5 въꙁдрадѹм сꙙ  вьꙁвеселмъ сꙙ вь н҄ь. проповѣдмъ сьпасьнааго дьн. памꙙт. проповѣдмъ спаса нашего въскрѣшень. пае же наше съпасен вьꙁьпїмъ. проповѣдмъ ѹмрьштвень дꙗволово С 479.12, 13, 14—15 аште мене въпросꙙтъ како вьскрьсе хъ. не вѣдѣ то рекѫ. аште рекѫ петръ м повѣда. кто прьво подобьнъвѣрь бꙑт. вждѫ  проповѣдѣ. навꙑкнѫ  наѹѫ. вѣрѹѭ  вьвѣрѫ С 511.2—3 2. Предскажа, предрека проповѣдѣтъ плѣньнкомъ отъпѹштене. ꙇ слѣпꙑмъ проꙁьрѣне. отъпѹсттъ съкрѹшенꙑѩ въ отърадѫ. проповѣдѣт лѣто гне прѩто М Лк 4.19  посъла ѩ. проповѣ(дѣ)т цсрстве бже. ꙇ цѣлт болѧщѧѩ М Лк 9.2 3. Проповядам, произнеса проповед амн глѭ вамъ. ꙇдеже аште проповѣдѣно бѫдетъ евнће се въ вьсемъ мрѣ реетъ сѧ М Мт 26.13 ꙇ гла мъ дѣмъ въ блжьнѧѩ вьс  градꙑ. да  тѹ проповѣмь. на се бо ꙁдъ М Мк 1.38 З А СК проповѣдѣт сѧ М З ЗI А СК Б ЗП СЕ К С Гр κηρύσσω προκηρύσσω Нвб Срв проповядам ОА ВА АК ЕтМл БТР АР