Исторически речник
полват  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
полватполваѭ, полваѫ, полваѧ, полваюполваш, полваеш, полваашполватъ, полваетъ, полваатъ, полвать, полваеть, полваать, полват, полвает, полваатполвамъ, полваемъ, полваамъ, полвамь, полваемь, полваамь, полвам, полваем, полваам, полвамо, полваемо, полваамополвате, полваете, полваате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
полваѭтъ, полваѫтъ, полваѧтъ, полваютъ, полваѭть, полваѫть, полваѧть, полвають, полваѭт, полваѫт, полваѧт, полваютполвавѣ, полваевѣ, полваавѣполвата, полваета, полваатаполвате, полваете, полваатеполваполва
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
полвамъ, полвамь, полвамполватеполвавѣполватаполвахъ, полвахь, полвахполва
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
полваполвахомъ, полвахомь, полвахом, полвахмꙑполвастеполвашѧ, полвашѫ, полваша, полваше, полвахѫполваховѣполваста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
полвастеполваахъ, полвахъ, полваахь, полвахь, полваах, полвахполвааше, полвашеполвааше, полвашеполваахомъ, полвахомъ, полваахомь, полвахомь, полваахом, полвахомполваашете, полвашете, полваасте, полвасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
полваахѫ, полвахѫ, полваахѹ, полвахѹполвааховѣ, полваховѣполваашета, полвашета, полвааста, полвастаполваашете, полвашете, полваасте, полвасте
полват -полваѭ -полваш несв 1. Поливам, изливам течност върху нещо повелѣ соль съ оцътомъ съмѣсвъше полват ранꙑ го С 116.19 полваті  оцꙿтомъ съ солѭ растворвъше ... ранꙑ го С 161.16 2. Поливам, напоявам с вода почвата около растения мноꙁѣмъ наънъшемъ ѹ потока садт. ждеже  глѫбна ꙁемьѧ бѣ.  вьсѫ ꙁмѫ полваѭштемъ намъ С 301.21—22 водоѭ полва мо (погр. вм. полваѧ мѹ, Север., с. 354, бел. под линия) коренꙗ. да бесъмрьтънꙑм плодꙑ вѣрѹѭштмъ прсно цвьтетъ С 354.2—3 Изч С Гр καταβρέχω ποτίζω ἄρδω полваті Нвб поливам ОА ВА АК НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА