Исторически речник
прѣложт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
прѣложтпрѣложѫ, прѣложѹпрѣложшпрѣложтъ, прѣложть, прѣложтпрѣложмъ, прѣложмь, прѣложм, прѣложмопрѣложте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
прѣложѧтъ, прѣложѧть, прѣложѧтпрѣложвѣпрѣложтапрѣложтепрѣложпрѣлож
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
прѣложмъ, прѣложмь, прѣложмпрѣложтепрѣложвѣпрѣложтапрѣложхъ, прѣложхь, прѣложхпрѣлож
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
прѣложпрѣложхомъ, прѣложхомь, прѣложхом, прѣложхмꙑпрѣложстепрѣложшѧ, прѣложшѫ, прѣложша, прѣложше, прѣложхѫпрѣложховѣпрѣложста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
прѣложстепрѣложаахъ, прѣложахъ, прѣложаахь, прѣложахь, прѣложаах, прѣложахпрѣложааше, прѣложашепрѣложааше, прѣложашепрѣложаахомъ, прѣложахомъ, прѣложаахомь, прѣложахомь, прѣложаахом, прѣложахомпрѣложаашете, прѣложашете, прѣложаасте, прѣложасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
прѣложаахѫ, прѣложахѫ, прѣложаахѹ, прѣложахѹпрѣложааховѣ, прѣложаховѣпрѣложаашета, прѣложашета, прѣложааста, прѣложастапрѣложаашете, прѣложашете, прѣложаасте, прѣложасте
прѣложт -прѣложѫ -прѣложш св 1. Пренеса, преместя потомꙿ же бж прѣподобьнꙑ свꙙттел҄ь ... ѹ пештерꙑ прѣлож ьстъно го тѣло С 532.10 Образно. любовь всѭ. своѭ. да прѣложмъ къ нбсънꙑмъ. н малꙑ въꙁвратмъ сѧ вьспѧть СЕ 91а 1 2. Превърна, претворя, променя гі схе бже нашъ. прѣложе водѫ въ вно СЕ 14а 23 Срв. С480.25 а еже вь аш се. драгѫѭ крьвь ха твоего прѣложь дхомь стꙑмь твом(ь) СС IIIа 14 Срв. ССIIIа 11 не нꙑнѣ постꙑдітъ сѧ іѣ..въ. ні нꙑнѣ ліца прѣложітъ ꙇлъ К 1а 10 нъ обае їѡсфъ пеал велкꙑ на млость прѣложвъ. падъ на вꙑ брат С 364.26 поꙿто не прѣлож юдꙑ на добро С 413.27—28 дрѣвѣнꙑ врѣдъ на съпасъ прѣложвъ С 430.22 3. Употребя, приложа горко сладько сътворвъ ловѣьно. на цѣлбѫ прѣложвъ. сьмрьтьно стрѣкало на н҄ѫ сьвратвъ С 430.20 4. Преведа от един език на друг да прѣложьше ... же лежть грькꙑ МЛ В 16 СЕ СС К С МЛ Гр μεταποιέω μεταβάλλω μετατίϑημι διαλλάσσομαι μεταχαλκεύω [вар. μεταχλευάζω] прѣложіт Вж. при прѣлагат Нвб