Старобългарски речник
с саваI саваII саваотъ сават савахтан савековъ савна савновъ савнъ савор҄ь савра савратьскъ савъловъ садт садокъ садѹк҄е садѹк҄ескъ садъ саждат сак҄елар сак҄ердонъ сакокъ салан҄ь салатл҄евъ салатл҄ь салмъ салмоновъ салмонъ сало салом салѹст салъмана самарескъ самарꙗ самарѣннъ самарѣнꙑн҄ самарѣньскъ самарьскъ самовдьнѣ самовдьць самовластьнъ самовластьць самодрьжавьнъ самодрьжтел҄ь самодрьжьць самодѣльнкъ самоꙁвольнъ самолевъ самолъ самона самопрходт самораст самотворьнъ самохоть самохотьнѣ сампсонъ самѹлъ самъ самъ сандал сановтъ санъ сапогъ сапфра сарефта сарра саторнкъ саторннъ сатъ саѹловъ саѹлъ сваръ сварьнкъ сватьба свекрꙑ сверѣповат сверѣпъ сверѣпьство свн свнъ сврат сврѣль сврьць свстань свтат свтат сѧ свобаждат свободаI свободаII свободтел҄ь свободт свободт сѧ свободь свободьнъ свобождень своботѫ сво своствьнѣ свовол҄ьствьнъ своплеменьнкъ сврабьнъ свѣн҄е свѣтло свѣтло свѣтльнкъ свѣттел҄ь свѣтт свѣтт свѣтовьнъ свѣтъI свѣтъII свѣтьло свѣтьлообраꙁьнъ свѣтьлость свѣтьлота свѣтьлѣ свѣтьлъ свѣтьльство свѣща свѣщло свѣщца свѣщьнкъ свьтѣнь свьтѣт [сѧ] свѧтлще свѧтло свѧттел҄ь свѧттел҄ьскъ свѧтт свѧтт сѧ свѧто свѧтость свѧтъ свѧтꙑн҄ свѧтꙑн҄ьнъ свѧтьба свѧтьць свѧщат свѧщат сѧ свѧщенкъ свѧщеномѫенкъ свѧщенъ свѧщень се себе севастскъ севастꙗ севгіріꙗн севранъ севꙑровъ седмерцеѭ седмцеѭ седморо седмъ седмь седмьдесѧтьнꙑ седмькратцеѭ сец секратъ секѹндо секꙑра селевькъ сел селвестръ селкъ селт селще село селомьскъ селѣ селѣхъ сельнъ семеновъ семел семеоновъ семеоновъ семеонъ септѧбр҄ь серафмъI серафмъII серг҄ сероховъ серѹкомнъ серѹховъ сестра сесь сетьнѣ сетьнъ сеуранъ с с сдонъ сдоньскъ ск҄ера ск҄лꙗ ск҄ма ск҄отъ слаI слаII слаамль слвꙗ сло слѹамл҄ь слѹамъ слѹамьскъ сльно сльнъ сльнъ слуамль смветсъ смвотсъ смовъ смоновъ смонъ смон҄ь сна снанъ снаскъ снескъ сога соновъ сонъI сонъII сон҄ь соньскъ сраѳъ срꙗ срота сротъ сротьство срѹта срѣь сръ ссара сскъ ссн сснъ стовъ сфовъ сце сцевъ сць сꙗнь сꙗт [сѧ] скакат сканъдалсат сканъдалъ скаротъскъ сквара сквожьнꙗ сквоꙁѣ скврънъна скврьна скврьнавъ скврьн҄ень скврьнт скврьнъ скврьньнкъ скврьньнолюбь скврьньноꙗдень скврьньнъ ск҄ма ск҄н ск҄нопгꙗ скпьтръ склабт сѧ сковрада скоꙁѣ скопа скопт сѧ скопьць скоро скорость скорота скоръ скоръп скоръф скот скотъ скотьнъ скот скржаль скрнца скрнꙗ скръбехъ скръбт скръбѣнь скръбѣт скръбь скръбьнъ скрꙑдашѩ скрьбь скрьгътат скрьжьтань скрьжьтат скрьжьтъ скѹмьнъ скълѧꙃь скѫдльнъ скѫдо скѫдость скѫдѣт скѫдьлъ скѫдьльнковъ скѫдьльнкъ скѫдьльнць скѫдьльнь скѫдьльнъ скѫпость скумьнъ ск҄утополь ск҄утопольскъ ск҄утъ слабо слабость слабъ слава славт славт сѧ славл҄ень славомръ славословествт славословествь славословт славословь славънꙑнъ славьно славьнѣ славьнъ сладт сладость сладъко сладъкъ сладьцѣ сланаI сланаII сланѹтъкъ сланъ сластотрьпь сластьI сластьII сластьнъ слатна слна словесьнъ слово словолюбьць словопсател҄ь словопрѣпрат сѧ словославт словословесь словословь словѣньскъ словѣньскꙑ слоновьнъ слѹга слѹговат слѹжень слѹжтел҄ь слѹжтел҄ьнца слѹжт слѹжьба слѹжьбьнъ слѹꙁъ слѹт слѹть слѹхъ слѹшат слѣдт слѣдовань слѣдъ слѣпота слѣпъ слѣпьць слъньце слънььнъ слъшат слꙑшань слꙑшател҄ь слꙑшат сльꙁа сльꙁт сльꙁотоьнкъ сльꙁъкъ сльꙁьнъ смкат сѧ смꙗт сѧ смокв смокъвнъ смокъвьнца смокъвьньнъ смокъвьньскъ смокъвьнъ смокъвьнь смокъвьнꙗ смокꙑ смрадъ смрадьнъ смрьдѣт смрьдъ смѣат сѧ смѣхъ смꙑкат сѧ смьꙗт сѧ снопъ снѣгъ снѣтвъ собт сѧ собота соботънъ собоѭ совал҄ь соват содт содома содом содомлꙗне содомьскъ соꙁонъ сока сократъ сокъ солло солщьскъ соломонъ соломон҄ь соломѹнъ солѹнъ солѹньскъ солѹнꙗне солѹнꙗнꙑн҄ соль сольнъ сомантѣнꙑн҄ сопьць сотона сотоннъ сотонньскъ сꙿпалъмьскꙑхъ спатаръ сꙿпат спекѹлаторъ спра спрдонъ сподъ сполнъ спѣт спѣт сѧ спѣхъ спѣшень спѣшт спѣшьно спѣшьнѣ спꙑт спѫдъ сраготоѭ срак҄ньскъ срамт срамт сѧ срамлꙗт сѧ срамота срамъ срамьнѣ срамьнъ срацн срацньскъ сраца срѣда срѣдѹдворь срѣдѣ срѣдьн҄ь срѣмъ срѣмьскъ срьбань срьдоболꙗ срьдьце срьдьцевѣдьць срьдььнъ срьпъ ссар ставло ставт ставт сѧ ставл҄ень ставлꙗт ставлꙗт сѧ стад стадо стактъ стамна станъ стань старца старость старѣшна старѣшньскъ старѣшньство старѣшньствоват старъ старьць старьь стасѣ стат стат статръ стаꙗт стегно стежеръ стелꙗ стенань стенат степень степеньнъ стефанъ стхера стхъ стлъпотвор҄ень стлъпѹстѣна стлъпъ стлъпьнкъ столъ стопꙑ стопьтвъ стоꙗнь стоꙗт страдань страдат страдьба стража стра[жще] стражь стражьба стражьда страмъ страна странъ страньнкъ страньно страньнолюбь страньнопрмьць страньнъ страстоносьць страстотрьпьць страстотрьпь страсть страсть страстьнкъ страстьньскъ страстьнъ стратгъ страховань страхонтьскъ страхотьскъ страхъ страшвъ страшт страшт сѧ страшьно страшьно страшьнъ стрщ стро стронѣ стронъ стротел҄ь стротел҄ьство строт строт стропъ стропътвъ стронь стрѹга стрѹмца стрѹна стрѹпвъ стрѹпъ стрѹпъ стрѹꙗ стрѣкало стрѣкат стрѣла стрѣлꙗт стрѣнѣ стрѣха стрѣщ стръгат стръпътвъ стръпътьнъ стрькъ стрьмл҄ень стрьмоглавь стрьмь стѹденца стѹденъ стѹдень стѹденьць стѹдовьнъ стѹдодѣꙗнь стѹдъ стѹдьнъ стѹждь стѹхꙗ стѣла стѣна стѣн҄ь сꙿтъ стъкат стꙑдость стꙑдѣнь стꙑдѣт сѧ стꙑдъкъ стьбль стьгда стьгна стьꙃа стьклѣнца стькльнца стьлат стѫпань стѫпат стѫпт стѫпъ стухꙗ стух сѹгобт сѹгобъ сѹгобь сѹгѹбт сѹгѹбородьство сѹгѹбъ сѹгѹбьI сѹгѹбьII сѹгѹбьнъ сѹ сѹкомаріꙗ сѹкъно сѹл҄е сѹлѣ сѹлѣ сѹмьнѣнь сѹмьнѣт сѧ сѹнагогъ сѹріріѳа сѹрскъ сѹрꙗ сѹровѣ сѹровъ сѹрсалъ сѹсана сѹснъ сѹхарь сѹхоногъ сѹхорѫкъ сѹхота сѹхоꙗдьць сѹхъ сѹша сѹшло сѹшт сѹ сѹта сѹтьнъ схоласткъ сѣ сѣверовъ сѣверъ сѣдалще сѣдало сѣдат сѧ сѣдень сѣдльна сѣдльно сѣднавъ сѣднꙑ сѣдѣнь сѣдѣт сѣдъ сѣдѧ сѣмо сѣмѧ сѣно сѣнъ сѣнь сѣньнца сѣньнъ сѣнь сѣра сѣст сѣт сѣтовань сѣтоват сѣть сѣтьнъ сѣть сѣво сѣь сѣьца сѣьць сѣщ сѣꙗнь сѣꙗт съ събеꙁнаѧльнъ събрань събрат събрат сѧ събт съблажнꙗт съблажнꙗт сѧ съблаꙁнт съблаꙁнт сѧ съблаꙁнъ съблюдат съблюдень съблюст съблюст сѧ съблѫдт съблѫждень съборъ съборьнкъ съборьнъ събост събрꙑсат събꙑват сѧ събꙑт сѧ събьрань събьрат събьрат сѧ съвада съвадьнкъ съваждат съвалъмъ съвест съвест сѧ съвват съвват сѧ съвт съвт сѧ съвтъкъ съвтъьнъ съвласт съвлат съвлат сѧ съвлѣщ съвлѣщ сѧ съвонъ съвратт съвратт сѧ съвращат сѧ съврѣщ съврьшат съврьшат сѧ съврьшаѧ съврьшенѣ съврьшенъ съврьшень съврьштел҄ь съврьшт съврьшт сѧ съвѣд съвѣдѣнь съвѣдѣтел҄ь съвѣдѣтел҄ьство съвѣдѣтел҄ьствоват съвѣдѣтел҄ьствь съвѣдѣт съвѣст съвѣсть съвѣстьнъ съвѣстьствоват съвѣтоват съвѣтъ съвѣтьнкъ съвѣщават съвѣщават сѧ съвѣщат съвѣщат сѧ съвъꙁдвгнѫт съвъꙁдрьжьнкъ съвъкѹпт съвъкѹпт сѧ съвъкѹпл҄ень съвъкѹплꙗт съвъкѹплꙗт сѧ съвъплъень съвъпрашат сѧ съвъскрьснѫт съвъставт съвъсхꙑтт съвꙑше съвꙑшьн҄ съвьрѣт съвѧꙁатI съвѧꙁатII съвѧꙁоват съвѧꙁьн҄ь съвѫꙁъ съгарат съглаголат съгласьно съгласьнъ съглѧдат съгнт съгнѣват съгорѣт съготоват съготовт съгрѣват съгрѣват сѧ съгрѣꙁт съгрѣт сѧ съгрѣшат съгрѣшень съгрѣшт съгръждат сѧ съгъбат съгънѫт съделѣват съделѣт съдолѣт съдостоꙗнъ съдравъ съдравь съдробт съдрѹжт съдрьжат съдрьжат сѧ съдѣват съдѣство съдѣствоват съдѣствьнкъ съдѣлат съдѣтел҄ь съдѣтел҄ьнъ съдѣꙗнь съдѣꙗт съдѣꙗт сѧ съдꙑхань съжагат съжалт с съжежень съжещ съжꙃат съжмат съжѧт съꙁад съꙁажда съꙁꙿдат ѧ съꙁдат съꙁрат сѧ съꙁорт съꙁрьно съꙁъват съꙁꙑват съꙁьдань съꙁьдател҄ь съꙁьдат съꙁьдат сѧ съꙁьрѣт съꙁвѣстоват съкаꙁань съкаꙁател҄ь съкаꙁатI съкаꙁатII съкаꙁат сѧ съкаꙁоват съклѣстт съклѣщат сѧ съклют съконьават съконьават сѧ съконьань съконьат съконьат сѧ съкоаетъ сѩ съкратт съкровще съкровъ съкровьнъ съкрѹшат съкрѹшат сѧ съкрѹшень съкрѹшт съкрѹшт съкрѹшт сѧ съкрꙑват съкрꙑт съкрꙑт сѧ съкѹпт съкѹпл҄ень съкѹшіт съкѫтат сълагат сълаꙁт сълаꙁъ съламлꙗт сълат сълежат сълкъствоват съльно съль сълогъ съложенъ съложень съложтI съложтII съложт съложт сѧ съломт сълѹа сълѹат сѧ сълѹт [сѧ] сълѣст сълъ сълъгат съльꙗт сѧ сълѧцат сълѧцат сѧ сълѧщ сълѧщ сѧ сълѫкъ съматрꙗт съмеонъ съмест съмлт сѧ съмр҄ень съмрт съмрт сѧ съмрꙗт съмлѣт съмотр҄ень съмотрлвъ съмотрт съмотрьлвъ съмотрьлвьнъ съмотрꙗт съмрьꙁень съмрьꙁнѫт сѧ съмрьтоносьнъ съмрьть съмрьтьнъ съмѣжат съмѣжт съмѣнь съмѣр҄енъ съмѣр҄ень съмѣрт съмѣрт сѧ съмѣрьнъ съмѣрꙗт съмѣрꙗт сѧ съмѣст съмѣст сѧ съмѣт съмѣшат съмѣшат сѧ съмѣшень съмꙑслт съмꙑслъ съмꙑсльно съмꙑсльнъ съмꙑшлꙗт съмѧст съмѧст сѧ съмѧтень съмѫтт съмѫтт сѧ съмѫщань съмѫщат съмѫщат сѧ съмѫщень сънабъдѣт сънест сънскат сънт сънт сѧ сънть сънорт сънѹꙁьнъ сънѣдат сънѣдень сънѣдь сънѣдьнъ сънѣст сънъ съньмат сѧ съньмще съньмъ сънь сънѧт сънѧт сѧ сънѧть съоблѣщ съобраꙁоват сѧ съобраꙁьнъ съпадат съпань съпасат съпасат сѧ съпасень съпастел҄евъ съпастел҄ь съпасовъ съпаства съпастI съпастII съпаст сѧI съпаст сѧII съпасъ съпасьнъ съпат съплеменьнкъ съплескань съплескат съплест съплетъкъ съплтат съплѣтат съпобрат съповѣдань съповѣдат съповѣдоват съповѣдѣт съпогрет съподобт съподобт сѧ съподобл҄ень съподоблꙗт съподоблꙗт сѧ съпожт съпомагат съпоспѣшьнкъ съпраꙁдьньствоват съпрмьнкъ съпрсносѫщьнъ съпрснотекꙑ съпрѧстьнкъ съпроста съпрѣбꙑват съпрѣстольнъ съпрьва съпрѧгнѫт сѧ съпрѧтатI съпрѧтатII съпрѫгъ съпѹстт съпѹщень съпѣт съпьрѣт сѧ съпьсань съпьсат съпѧт сърадоват сѧ съраꙁѹмѣнь сърнѫт сърстат сѧ сърцат сърѣст сърѣст сѧ сърѣтань сърѣтат сърѣтень сърꙑт сърѧща съсат съставт съставт сѧ съставл҄ень съставлꙗт съставлꙗт сѧ съставъ съставьнкъ състарѣт сѧ състат сѧ състольнкъ състоꙗнь състоꙗт сѧ състрот състрѣлꙗт състѫпт сѧ съсѣдат сѧ съсѣкат съсѣст сѧ съсѣщ съсъ съсъхнѫт сѧ съсьць съсѫдъ съсѫждат съсѫмьнѣт сѧ съсѫщьнъ сътварꙗт сътвор҄ень сътворт сътворт сѧ сътврьдт сътещ сѧ сътрат сътскат сътцеѭ сътлѣщ съто сътократцеѭ съторцеѭ сътрѣбт сътрѣт сътрѣт сѧ сътрьпѣнь сътрьпѣт сътрѧсат сътрѧст сътрѧст сѧ сътъ сътьнкъ сътьнъ сътѧгнѫт сътѧжань сътѧжат сътѧꙃань сътѧꙃат сѧ сътѫжань сътѫжат сътѫжат с [сѧ] сътѫжень сътѫжт сътѫжт с съхнѫт съходт съходъ съхождень съхран҄ень съхрант съхрант сѧ съхраньно съхранꙗт съшт съшьствь съцѣгълъ съцѣнт съетань съетат съетат сѧ сън҄ень сънт сътат съѫꙁъ сꙑнобожьствь сꙑновьство сꙑнъI сꙑнъII сꙑньнъ сꙑропѹстьнъ сꙑръI сꙑръII сꙑ [съ, сꙑ, сѫ], сѫща сꙑтость сꙑтъ сꙑть сь сьде сьжде сьмеонъ сьмѣѭште сьребро сьребролюбл҄ень сьребролюбьство сьребролюбьствь сьребролюбьць сьребрьнкъ сьребрьнъ сѧ сѧтъ сѫбота сѫботьнъ сѫгласъ сѫглась сѫд сѫдскъ сѫдлще сѫдтел҄ь сѫдт сѫдще сѫдѹ сѫдѣ сѫдъI сѫдъII сѫдьба сѫдьнъ сѫдѫ сѫкатъ сѫкъ сѫмьнѣньнъ сѫмьнѣнь сѫмьнѣт сѧ сѫпостатъ сѫпостатьнъ сѫпротвт [сѧ] сѫпротвовѣтрь сѫпротвь сѫпротвьнкъ сѫпротвьнъ сѫпрѫгъ сѫпьр҄ь сѫпьрьнкъ сѫсѣдъ сѫсѣдꙑн҄ сѫштемъ сѫьць сѫщьнъ сѫщьство сѫщь судар҄ь судоньскъ сукамна сукамѣна сукомарꙗ сукоморꙗ сумеоновъ сумеонъ сунагоговъ сунагогъ сункелъ сунокъ сурскъ сурнъ сурꙗ суровъ сурофонкссанꙑн҄ сурѣннъ сурьскъ сухар҄ь