Старобългарски речник
съпѣт 
съпѣт -съпоѭ -съпош св Изпея, изпълня песен съпоїте намъ отъ пѣснеї сонескъ СП 136.3 како съпоемъ пѣснь гнѭ на ꙁемлі тѹждеї СП 136.4 съпоте намъ пѣснь господьнѫ С 418.19 вдѣ л беꙁакон. гда рат бѣшꙙ нѹждѫ творꙙште. н пѣсн можаахѫ сьпѣт на ꙁем штѹжде С 419.6 Изч СП С Гр ᾳ῎δω λέγω сьпѣт Нвб спея ’чета, пея молитва, опявам’ диал Дюв НГер ДА Срв спявка ж БТР АР