Старобългарски речник
събьрат сѧ 
събьрат сѧ -съберѫ сѧ -събереш сѧ св 1. За мнозина — съберем се, дойдем на едно място фарсе же слꙑшавъше ѣко срам садѹкеѩ. събърашѧ сѧ въ кѹпѣ М Мт 22.34 ЗI ѣко се црі ꙁемні собьрашѩ сѩ. сънідѫ сѩ въкѹпѣ СП 47.5 веденꙑ во плащ. въ мрѣкорѭ. ѡ немьже събърашѧ сѧ въ мрѣкор СЕ 49b 23 събра сꙙ на мѣсто то мѫж  женꙑ.  младенц. ждове  лн.  крьстꙗнъско множьство С 108.30 вьс крьстꙗн събрал сꙙ сѫтъ въ цръкꙿв кѹпно съ епскѹпомъ С 221.15 събравъше же сꙙ вьс въ жлште жьрьца свого С 514.29 Образно. кънѩѕ людъсці събърашѩ сѩ съ бмъ авраамлемъ СП 46.10 Отидем при човек, когото слушаме и комуто вярваме. ꙇ събърашѧ сѧ кь немѹ народ мъноѕ М Мт 13.2 З  събърашѧ сѧ апл къ сѹ М Мк 6.30 З А опакꙑ же сꙑ съвꙙꙁанъ. молтвѫ сътворі надлъꙁѣ.  народъ събъра сꙙ къ н҄емѹ С 18.12 Дойдем, насочим се към някого с враждебни намерения.  о мнѣ вьꙁвеселшѩ сѩ (сѩ) ї собърашѩ сѩ. събьрашѩ сѩ на мѩ ранꙑ ї не юхъ СП 34.15 прѣдъсташꙙ цре ꙁемьст.  кнꙙꙁ събрашꙙ сꙙ кѹпьно. о господ  о хрстосѣ го С 102.29 Срв. СП2.2 2. Събера се на събор, съвет и под тъгда събърашѧ сѧ архере  кънжънц  старьц людьст. на дворъ архереовъ М Мт 26.3 З, А, СК. Срв.Лк 22.66 М З повелѣ же цѣсарь еѡдос. прт на съборъ  старѣшнамъ еретьскамъ. събрашꙙ же сꙙ кѹпносѫштꙙѧ вѣрꙑ С 201.9 аще нареетꙿ сѧ съборъ какъ то мꙿноꙃ съберѫтꙿ сѧ Р II 4.35 3. Съсредоточим се, струпаме се на едно място ꙇдеже бо аште бѫдетъ трѹпъ. тѹ съберѫтъ сѧ орьл М Мт 24.28 З А СК Н ꙇ съберѫтъ сѧ прѣдъ нмь вьс ѩꙁꙑц М Мт 25.32 З А СК ꙇ бѣ весь градъ събьраль сѧ къ двъремъ М Мк 1.33 З М З А СК Н Е СП СЕ С Р Гр συνάγομαι ἐπισυνάγομαι συνέρχομαι συντρέχω събърат сѧ собьрат сѩ събрат сѧ Вж. при събьрат Нвб