Старобългарски речник
съглѧдат 
съглѧдат -съглѧдаѭ -съглѧдаш св несв 1. Съгледам, съзра ꙇ съглѧдавъ стоѩштѧѩ окръсть его гла. се мат моѣ  братрѣ моѣ М Мк 3.34 Огледам. ꙇ вьнде въ ерсмъ съ  въ црквъ. ꙇ съглѧда вьсе. поꙁдѣ юже сѫштѹ асѹ. ꙇꙁде въ втанѭ. съ обѣма на десѧте М Мк 11.11 З Забележа. съмотрвъ бо стъство тоѧ ꙁемьѧ. ꙗко стѹдень велка стъ вь н҄е.  годна врѣмене ꙗко ꙁмна. ношть съглꙙдавъ вь н҄еже пае лютость бꙑватъ. нъ  сѣверѹ тъгда въ тѫ ношть вѣѭштѹ. повелѣ вьсѣхъ обнажьше. на ꙗснѣ посрѣдѣ града съмрьꙁъшемъ сꙙ ѹмрѣт С 89.5—6 2. Извърша преглед [на войнска част, войска] дошьдъшѹ же цѣсарѹ дного града блꙁъ дѹнава. съглꙙдавъ воѧ своѧ  съвѣштавъ сꙙ сь н҄м. нарее дьнь вь н҄ьже съндетъ сꙙ сь ратьнкꙑ С 196.10 3. Извърша преглед [на болен]  прведе ка къ правьдꙿнѹѹмѹ. же въꙁьрѣвъ на н҄ь  съглꙙдавꙑ  рее къ попѹ. с не можетъ цѣлѣт С 564. 15 4. Следя, наблюдавам, държа под наблюдение ꙇ съглѧдавъше посълашѧ ꙁасѣдьнкꙑ. творѧщѧ сѧ праведьнц сѫште да мѫтъ і въ словес. да бѫ  прѣдал владꙑъствѹ  област воеводꙑ М Лк 20.20 З Изч М З С Гр περιβλέπω ἐπιτηρέω ἐπισκέπτομαι παρατηρέω Нвб съгледам, съглеждам ОА ВА НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА съгледувам, съглядвам остар диал ВА НГер