Старобългарски речник
съкрꙑт 
съкрꙑт -съкрꙑѭ -съкрꙑш св 1. Скрия, сложа на затулено място подобъно естъ цсрстве небское квасѹ. ꙇже въꙁемъш жена съкрꙑ въ мѫцѣ тр сатъ доньдеже вьскꙑсѣ вьсѣ М Мт 13.33 З пакꙑ подобъно естъ цсрстве нбское. съкровщю съкръвенѹ. (на) на селѣ. еже обрѣтъ лвкъ съкрꙑ М Мт 13.44 З ѹбоѣвъ сѧ шедъ съкрꙑхъ талантъ тво вь ꙁем М Мт 25.25 З, А, СК. Срв. С369.24 С377.5 ѹгльбѫ ѩꙁꙑці въ пагѹбѣ ѭже створішѩ. вь сѣті сеі ѭже съкрꙑшѩ увѩꙁе нога іхъ СП 9.16 да прідетъ емѹ сѣть еѩже не сьвѣсть.  лесть ѭже съкрꙑ обьметъ і СП 34.8 два потаена ѹенка. съкріт [!] іса. въ гробѣ. грѧдете К 14b 39 Срв. С453.26 Скрия, съхраня, запазя. колъ мъного множьство благості твоеѩ гі. ѭже съкꙑ (погр. вм. съкрꙑ, Север., с. 37, бел. под линия) боѩштмъ сѩ тебе СП 30.20 въ срці моемь съкрꙑхъ словеса твоѣ. да не съгрѣшѫ тебѣ СП 118.11 съкръвенаꙗ ср мн [τὰ] κεκρυμμένα Съкровищница гі отъ малъ от ꙁемⷧѩ. раꙁдѣлі ѩ въ жівотѣ іхъ.  сокръвенꙑхъ твоіхъ сплъні сѩ ѫтроба іхъ СП 16.14 2. Скрия, прикрия, не направя нещо явно правъдꙑ твоеѩ не съкрꙑхъ въ срдц моемъ СП 39.11 не съкрꙑ отъ мене ꙁаповѣдеї твоїхъ СП 118.19  марꙗ вь себѣ с раꙁмꙑшлꙗше. повѣдѣ л се їѡсфѹ л пае съкрꙑѭ тано се С 239.24 отье їѡане. тꙑ ѹбо же на тебѣ дарь съкрꙑ отъ мене. господь же мо обав С 287.29 не съкрꙑ блаженъ петръ цѣлъбꙑ покаанꙗ С 362.12 a) Като прил. съкръвенъ a) ἀποκεκρυμμένος, κρυπτός Скрит, укрит тана съкръвенаꙗ отъ вѣкъ.  нꙑн҄ѣ облмаꙗ насъ рад С 143.13 прд ѹбо рее ѡ агг҄еле. слѹга бѫд страшьнѹѹмѹ танѹ. съкръвенѹ послѹж ѹдес С 247. 12 b) b) Като същ. съкръвенаꙗ ср мн [τὰ] κεκρυμμένα Скрити неща, тайни отвръꙁѫ въ пртъахъ ѹста моѣ. отъкрꙑѭ съкръвенаа. отъ съложенѣ вьсего мра М Мт 13.35 З 3. Укрия някого, дам тайно убежище някому ѣко съкрꙑ мѩ въ кров своемь. вь денъ ꙁъла моего покрꙑ мѩ въ таінѣ крова своего СП 26.5 4. Премълча, не споделя с никого ꙗже т дастъ благодать бжꙗ не съкрꙑ С 553.25 даудъ пророкъ подъ псанмъ съкрꙑ раꙁѹмъ С 327.4 Прикрия в себе си. не бѫд ... нікътоже ѣда ꙇмꙑ. вь сръдьці съкръвена. не ꙇно въ ѹстѣхъ носѧ. ꙇно же въ ѹмѣ К 8а 10 М З А СК СП К С Гр κρύπτω ἀποκρύπτω ἐγκρύπτω κατακρύπτω καλύπτω сокрꙑт съкріт Нвб скрия [се], скривам [се] ОА ВА АК НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА