Старобългарски речник
старъ 
старъ -ꙑ прил 1. Стар, възрастен аꙁъ бо есмъ старъ  жена моѣ ꙁаматорѣвъш вь дьнехъ свохъ М Лк 1.18 З А како можетъ лвкъ родт с(ѧ)ѧ старъ сꙑ. еда можетъ въторцеѭ въ рѣво вьлѣст матере своеѩ  родт сѧ М Йо 3.4 З А рѣхъ т ꙗко старъ с С 170.1  стъ ꙁѣло старъ С 302.20 стар[] м мн γέροντες, [οἱ] πρεσβύτεροι Възрастни[те], старци[те] стар  юн. прпадамъ т гробѹ. дѣвꙑ  юношꙙ. обьмъ тѣло тво С 513.1 дьнесь же въ старꙑхъ мѣсто. несъмꙑслънꙑхъ отроці сърѣтѫ спсітелѣ К 1а 34 2. Само в сравн. степен Като същ. старѣ a) πρεσβύτερος По–голям [по възраст] бѣ же снъ его старѣ на селѣ М Лк 15.25 З А СК  по комъкань. метъ ппъ ꙁа рѫкѫ старѣшааго. а тъ пакꙑ братра с ꙁа рѫкѫ СЕ 11b 6—7  стго мкⷱ҇а корната. епскѹпа. конъска. старѣша въ [...](рек)мⷪꙑѧ. ѹрсала Е 29б 13 се старѣ васъ ѹктімонъ въдастъ сꙙ.  жрътвѫ сътвор С 136.26  въ съврьшенѣ срьдьц дѫштѹ правьдьі бжѧ старѣшѹѹмѹ брат штетъ благоспьітане ЗЛ Iб 17 b) πρῶτος Първи, по–първи, старши ꙇ гла мъ аште кто хощетъ старѣ бꙑт да бѫдетъ вьсѣхъ мьне. ꙇ вьсѣмъ слѹга М Мк 9.35 З А ꙇ же аште хощетъ въ васъ бꙑт старѣ. да бѫдетъ вьсѣмъ рабъ М Мк 10.44 З, А, СК. Срв. ЗПМт 20.27 старѣ м ед ὁ ἡγούμενος Този, който е на първо място; този, който е над другите; началник нъ бол васъ да бѫдетъ ѣко мьн. ꙇ старѣ ѣко слѹжѧ М Лк 22.26 З вьсѣхъ старѣ бꙑт ἁπάντων προτερέω Най–напред съм от всички, изпреварвам всички ꙗкоже  лѣтꙑ  жтмъ свѣтъломъ. нѣхъ вьсѣхъ старѣша сѫшта С 278.15 мъноꙃѣхъ старѣ бꙑт πολλῶν προέχω Найнапред съм от всички, изпреварвам всички тꙑ же с пожал мꙿже послѣжде въꙁъванъ с. нъ мноꙁѣхъ старѣ бѫдеш С 16.4 старꙑ ꙁълодѣ ἀρχέκακος За сатаната — главният злодей, началникът на злото ꙇ сѣдѧщмъ нꙁъ. въсхождене покаꙁавъ. старааго ꙁълодѣа. ꙇ глѫбнънааго ꙁмѣ СЕ 63b 10 старѣ въ пѣсньхъ бꙑт προηγέομαι ἐν τοῖς ψαλμοῖς Запявам пръв, повеждам хоровото пеене бѣаше же старѣ мъ вь пѣснехъ стꙑ курѡнъ. а въ отьвѣтѣхъ стꙑ каньддъ.  доменъ С 70.27 старѣ мꙑтар҄емъ ἀρχιτελώνης Началник на митарите, главен митар ꙇ сь бѣ старѣ мꙑтаремъ М Лк 19.2 З А М З А СК ЗП Е СЕ К С ЗЛ Гр πρεσβύτης προεστώς γέρων Нвб стар ОА ВА АК НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ЕА ДА Срв Стари делници МИ Старо купено МИ Старо Ломче МИ ИД,МНЛом Старият извор МИ Старо гробне МИ Старият агол МИ БМС Старово МИ Стара пъдина МИ ВП,ТО Старило МИ Старият лев МИ ГХ,МИМ Старево МИ Старо село МИ Старине пожаре МИ ХХ,ЛИМР Стария арман МИ ЙЗ,МИПан Старото кале МИ Старите колиби МИ ЙЗ,МИПир Стара Загора МИ Старо Гръбино МИ Стари габрец МИ ЙЗах,Кюст Старев ФИ Старирадев ФИ Старимилчев ФИ Старипавлев ФИ СтИл,РЛФИ