Старобългарски речник
съхрант 
съхрант -съхранѭ -съхранш св 1. Съхраня, запазя непокътнато псано бо естъ. ѣко анћлмъ свомъ ꙁаповѣстъ о тебѣ съхрант тѧ М Лк 4.10 Срв. СП90.11 любѧ дшѫ своѭ погѹбтъ ѭ. ꙇ ненавдѧ дшѧ своеѩ. вь мрѣ семь. въ жвотѣ вѣънѣемь съхрантъ ѭ М Йо 12.25 З А СК съхрані дшѫ моѭ ꙁбаві мѩ да не постꙑждѫ сѩ ѣко ѹпъвахъ на тѩ СП 24.20 Срв. СЕ75b 1 ѣко гь любтъ сѫдъ. ї не оставтъ прⷣ҇нꙑхъ своіхъ. вь вѣкъ съхранѩтъ сѩ СП 36.28 ꙇ дажд ꙇмъ ... хвалѧщемъ мѧ твое стое. ꙇ неосѫжденъно съхрант сѧ. прѣдъ тобоѭ СЕ 20а 15 аште бо своѧ вѣрꙑ не съхран. то н нашеѧ матъ съхрант С 66.9, 9—10 Образно.  въꙁдастъ мі гь по правъдѣ моеі. і по істотѣ рѫкѹ моею въꙁдастъ мі. ѣко съхраніхъ пѫті гнѩ СП 17.22 Предпазя, спася. съхран мѧ отъ жвота немощьнааго. ꙇ наѹ мѧ на вꙿсѧ ꙁаповѣд твоѩ ходт СЕ 36а 21—22 ꙁастѫп сп помлѹ съхран нъ СЕ 57а 14 Срв. СЕ61а 23 СЕ63а 10 се съхранлъ тꙙ стъ богъ отъ ратьнъска прхожденꙗ С 293.10 2. Спазя; изпълня [закон, заповед, завет и др.] ѣвхъ мѧ твое лвкмъ. ѩже далъ ес мьнѣ отъ мра. тво бѣшѧ  мьнѣ ѩ далъ ес. ꙇ слово твое съхраншѧ М Йо 17.6 З А СК  аще л хощеш вь жꙁнь вьнт. то съхран ꙁаповѣд СК Мт 19.17 не съхранішѩ ꙁавѣта бжѣ.  въ ꙁаконѣ его не іꙁволшѩ ходіті СП 77.10 їскѹсішѩ і прогнѣвашѩ ба въшьнѣго. і съвѣдѣніѣ его не съхранішѩ СП 77.56 ї дастъ імъ странънꙑ ѩꙁꙑкꙑ.  трѹдъ людеі наслѣдовашѩ. да съхранѩтъ оправьданьѣ его СП 104.45 не съхранішѩ съвѣта его.  вьсхотѣшѩ хотѣнъю въ пѹстꙑні. ї скѹсішѩ ба въ беꙁводьнѣ СП 105.13 ꙁакона твоего раді съхраніхъ правъдꙑ твоѩ К 2а 6 не сътворь волѧ твоеѩ. ꙇ не съхрань повелѣне твохъ СЕ 78а 18—19 нъ се ꙿто сътвормъ ꙗко ꙁавѣтъ бож прѣстѫпхомъ. ꙗко ꙁакона данааго намъ не съхранхомъ С 386.30—387.1 3. Наблюдавам, дебна слава. вь концъ не істълі дадові. въ тѣло псанье егда посъла саѹлъ і съхран домъ его ѹбті ї СП 58.1 съхрант ꙁаконъ νομοφυλακέω Спазя закона  шротоѭ подрагъ мьнꙙште сꙙ ꙁаконъ съхранꙙште велаѭтъ С 339.23—24 съхрант сѧ М З А СК СП СЕ К С Р Гр διαφυλάσσω φυλάσσω τηρέω ὑπομένω κατασκευάζω διατηρέω παραφυλάσσω съхраніт съхраніті Нвб съхраня ОА ВА АК НТ ЕтМл БТР АР