Старобългарски речник
съмотр҄ень 
съмотр҄ень -ꙗ ср 1. Смирение, търпение, кротост да сътѧжмъ подобаѭщаа стꙑмъ. братролюбе беꙁмⷧъве. съмотрене. говѣне. ꙇ поѹене СЕ 92а 1—2 2. Воля, благоволение, промишление (съ на)м по твоемѹ съмⷪ҇треню. не остав млст твоеѧ ѿ҇ насъ Е 33б 1—2 гі бже слъ ... ꙇꙁбъравꙑ нꙑ грѣшънꙑѩ. твомь съмотренемь СЕ 9а 3 прсносꙑ съ оцемь. съдѣтельнаа сла. ꙇспꙿлъне вꙿсе съмотрене. прѣдобро. спнѣ рад лска. хе бже нашъ СЕ 63а 20 гі бже нашъ. вьꙁлюбле тако дѣвъство. ѣко матере съмотренѣ твоего напсат СЕ 80b 24 3. Замисъл, промисъл, провидение сѹгѹбо дьнесь прішестіе гне. сѹгѹбо съмотренье. сѹгобо (!) лвколюбьствіе К 12b 38 Срв. С449.2 ѡ болѣꙁн дш корен нераꙁормо. вѣрѣ ѹтелю. благоьстю съмотрен С 313.13 Изч Е СЕ К С Гр ἐπιείκεια οἰκονομία οἰκονόμος съмотрен съмотрене съмотренье Нвб смотрение остар ВА Срв смотряване остар НГер сматряне остар ЕтМл АР