Старобългарски речник
събьрат 
събьрат -съберѫ -събереш св 1. Събера, прибера нещо разпръснато на едно място ꙇ ѣко насꙑтшѧ сѧ. гла ѹенкомъ свомъ. съберѣте ꙁбꙑтъкꙑ ѹкрѹхъ. да не погꙑблетъ нътоже М Йо 6.12 З А събърашѧ же  сплъншѧ дъва на десѧте коша ѹкрѹхъ М Йо 6.13 З А събъравъ вьсе мьн снъ отде на странѫ далее М Лк 15.13 З А СК ꙇ прѣдажд люд твоѩ. ꙇ вꙿсѧ събер въ свое црестве СЕ 62b 20  тако събъравъше кост стꙑхꙿ. мѫенкъ. положшѧ ѧ въ ракахъ С 81.10  вьлѣꙁъ вь н҄е. събравъ кост полож вь дꙿномь ѫгьлѣ С 527.27 Образно. посълетъ снъ лвѣскꙑ анћлꙑ своѩ. ꙇ съберѫтъ отъ цсрствѣ его вьсѧ сканьдѣлꙑ М Мт 13.41 З А У Съединя. ѡ гласа сло. раꙁно стоѧштꙙѧ ѹдꙑ. въ дно събъравъш С 317.11 Хвана [риба, улов], наловя. подобьно естъ црстве бже неводѹ въвръженѹ въ море. ꙇ отъ всѣкого рода събъравъшю З Мт 13.47 А СК вдте пакꙑ въвръжена невода. вьсе лі же сьберетъ на потрѣбѫ стъ С 127.28 2. Натрупам, складирам ѣко не мамъ къде събрат [...] плодъ мохъ М Лк 12.17 А СК раꙁорѭ жтьнцѧ моѩ  большѧ съꙁждѫ. ꙇ съберѫ тѹ вьсѣ жта моѣ  добро мое М Лк 12.18 З А СК а пшенцѫ съберѣте вь жтьнцѫ моѭ М Мт 13.30 З А У ꙇ потрѣбтъ гѹмъно свое. ꙇ съберетъ пьшенцѫ. въ жтьнцѫ З Мт 3.12 того рад ѹбо сьде подоба. събрат масло да онѹде потрѣбъно бѫдетъ. гда годъ насъ ꙁоветъ С 373.26 Почерпя, взема от различни източници [писмени сведения, знания и др.].  се отъ многааго мало събравъ. псаню прѣдахъ. оставвъ съповѣдат С 301.25 навꙑкнѣте отъ нхъ кꙿто наѹвꙑ. кꙿто събьравꙑ. отъкѫдѹ ѹенꙗ. ко ново богословьн.  ветъхо прореен С 324.27 3. Събера, обера [растения, плодове и под.] съберѣте пръвѣе плѣвелъ. ꙇ съвѧжате  въ снопꙑ М Мт 13.30 З ꙗко же роꙁга съшетъ.  съберѫтъ ѭ СК Йо 15.6 въ врѣмꙙ жꙙтвѣ шъдъш да съберетъ класꙑ на пштѫ себѣ С 43.15 4. Повикам, събера мнозина на едно място ꙇ съберетъ ꙁбъранꙑѩ своѩ отъ етꙑръ вѣтръ. отъ коньца ꙁемлѧ до коньца нбсе М Мк 13.27 З коль кратꙑ въсхотѣхъ събърат ѧда твоѣ. ѣкоже кокошъ гнѣꙁдо свое подъ крлѣ М Лк 13.34 ꙇдеже бо есте дъва. л трье събран въ імѧ мое. тѹ есмъ по срѣдѣ хъ М Мт 18.20 ЗI, А, СК. Срв. С 95.15 С206.18 ꙇ шедъше раб т на пѫт. събърашѧ вьсѧ ѩже обрѣтѫ М Мт 22.10 ЗI, А. Срв. СЕ 106b 9 нъ ꙇ да ѧда бжѣ растоенаѣ съберетъ въ едно М Йо 11.52 З А  събьравъ вьсѧ архереѩ  кьніжьнкꙑ людьскꙑѩ А Мт 2.4 съберѣтемѹ прⷣ҇ѣнꙑѩ его. ꙁавѣщаваѭщѩѩ ꙁавѣтъ его о жрътвахъ СП 49.5 сп нꙑ гі бже нашъ.  събері нꙑ отъ ѩꙁꙑкъ. да сповѣдаемъ сѩ імені твоемѹ стѹмѹ СП 105.47  потомъ женѫ ѹбо пѹст вь женьскꙑ манастꙑрь. събъравъ же вьсꙙ болюбвꙑѧ люд  холюбвꙑ клросъ С 517.26 Събера, свикам събор, съвет и др. под. събърашѧ же архере ꙇ фарсе сънемъ на са М Йо 11.47 З събрашꙙ съборъ да не бога славꙙтъ. нъ да хрстосѹ беьст сътворꙙтꙿ С 385.11 ѡ съборе дꙗволомъ на хрстоса събъранꙑ С 385.26 тае цѣсарь събъравъ отъвьсѫдѹ стъѩ епскѹпꙑ. въ нк҄ескꙑ градъ. сломъ ті С 188. 26 Свикам [войска, войници]. тъгда вон ћемонов. прѣмъше са на сѫдшт. събърашѧ на нь вьсѧ спрѫ М Мт 27.27 З А СК  събъравъше плъкꙑ своѧ. прѣплѹвъше рѣкѫ рекѫмѫѭ дѹнавъ. плѣнꙗахѫ ракѭ С 191.17 тъгда цѣсарь ѹалъ.  тъ събъравъ воѧ своѧ. готовьꙗше сꙙ ꙁт на сѫпостатꙑ С 191. 21—22 5. Натрупам [пари, богатство и под.] не скопаш н събереш ꙁлата С 335.5 Образно. срдце его собьра беꙁаконенье себѣ СП 40.7 6. Прич. мин. страд. като същ. a) събьрано ср ед a) τὰ συλλεγέντα Събраното да не събрано постомъ. напрасно вьсе погѹбмъ С 494.24 b) събьран м мн a) οἱ συνειλεγμένοι Събралите се хора, множество то бо стъ похвал҄ен мѫенкꙿ. ѹтѣшен събъранꙑхъ. же къ добрѣ дѣтѣл С 83.22 b) събьранаꙗ ср мн οἱ ἕρανοι Общи обеди, угощения на общи разноски ꙗкоже бо въ прѣношен събьранꙑхъ. прнесено отъ когождо обьште прнесъшмъ бꙑваатꙿ. такожде  о блаженꙑхъ схъ. когождо отеьство обьште вьсѣмъ стъ С 84.4 събьрат ѹмъ Събера си ума, съсредоточа се, замисля се сериозно нъ ѹмъ л ста погѹбла. съберѣта ѹмъ  помꙙнѣта сꙙ С 212.24 М З А СК О Н У СП СЕ С Гр συνάγω ἐπισυνάγω συλλέγω ἀναλέγομαι ἀναιρέομαι συναϑροίζω ϑησαυρίζω συναγείρω σωρεύω събрат събърат сьбьрат собьрат Нвб събера [се] ОА ВА АК НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА сбера [се] диал НГер ЕтМл БТР АР ДА