Старобългарски речник
съвтъьнъ 
съвтъьнъ -ꙑ прил пѣнь съвтъьно κοντάκιον Кондак — жанрова форма на византийската химнография, която съдържа до 36 строфи и възпява определен светец или празник мⷺца октоⷠ҇ а҃ ...  памѧт. прнⷣ҇ааго романа. сътворшааго пⷩ҇ѣ сьвⷮнаа А 122а 2 Изч А сьвтъънъ Нвб Ø