Старобългарски речник
съпастII 
съпаст -съпасѫ -съпасеш св 1. Спася; избавя от опасност, заплаха мене моего рад прѣтръпѣвꙑ же до коньца сь спнъ бѫдетъ М Мт 10.22 З А вдѧ же вѣтрꙑ крѣпькꙑ ѹбоѣ сѧ. ꙇ наенъ ѹтапат воꙁъп глѧ. г спс мѧ М Мт 14.30 З А СК ꙇнꙑ спсе себе л не можетъ спст М Мт 27.42 З А СК остан да вдмъ. аще прдетъ лѣ спстъ его М Мт 27.49 З А СК оте спс мѧ отъ годнꙑ сеѩ М Йо 12.27 З А СК Б спі мѩ отъ ѹстъ лъвовъ. і отъ рогъ інорожъ съмѣренъе мое СП 21.22 ꙁбав мѩ отъ творѩщхъ беꙁаконенье.  отъ мѫжь крьвъ спі мѩ СП 58.3  спе ѩ ꙁдрѫкꙑ ненавідѩщіхъ. ї ꙁбаві ѩ іꙁдрѫкъ врагъ СП 105.10 съпасꙑ еклѫ отъ огн҄ѣ.  отꙿ поꙁоршта.  отъ ꙁвѣр С 179.10 2. В християнството за Бог — спася, избавя от греха, осигуря вечен живот родіт же сна.  нарееші мѧ емѹ съ. тъ бо спсетъ люді своѩ отъ грѣхъ хъ А Мт 1.21 СК ꙇ сп гі рабꙑ своѩ СЕ 5b 19 ꙁастѫп сп помлѹ. съхран нꙑ бже твоеѭ благодѣтѭ СЕ 61а 23 на се бо  сънде спст хотѧ. родъ ль СЕ 86а 12 мат бѹ благолⷭ҇овленаѣ. ѹблаж дшѫ моѫ ...  ада спасеш мѧ ТФ А 16 прѣданъ бо ісъ. ꙇ вьселенѫѭ вьсѫ съпаслъ естъ К 3b 40 не прде снъ ловѣьскꙑ погѹбтъ нъ въꙁскатъ  съпастъ погꙑбьше С 346.28 помоꙃ м г бе мо.  сп мѧ по мсⷧ҇т твое Р VII 4.32 3. Излекувам, изцеря някого от болест глаше бо вь себѣ. аще токмо пркоснѫ сѧ рꙁꙑ его спсна бѫдѫ М Мт 9.21 З А СК ꙇ молѣше  мъного глѧ. ѣко дъшт моѣ на коньнѣ естъ. да пршедъ въꙁлож на нѭ рѫцѣ. да спсна бѫдетъ  ожветъ М Мк 5.23 З глаше бо. ѣко аште пркоснѫ сѧ понѣ(нѣ) рꙁѣ (е)го спсна бѫдѫ М Мк 5.28 З А СК У дъшт вѣра твоѣ спстѧ М Мк 5.34 З А СК У г аште ѹсъпе спснъ бѫдетъ М Йо 11.12 З А СК Н сътънкѹ же етерѹ рабъ болѧ ꙁълѣ ѹмрааше ... слꙑшавъ же о сѣ. посъла къ немѹ старъцѧ юдескꙑ. молѧ  да пршедъ спстъ раба его М Лк 7.3 З А СК помлѹ ка сего. вьпѭщааго дъноѭ ... прѣстаа брце помлѹ. ꙇ сп раба бжѣ сего СЕ 36b 14 М З А СК Б Н У СП СЕ ТФ К С Р Х РН1 Гр σῴζω διασῴζω Нвб спася [се] ОА ВА АК НТ Дюв НГер БТР АР ДА Срв Спасикамен МИ ВП,ТО