Старобългарски речник
съꙁьдат 
съꙁьдат -съꙁждѫ -съꙁждеш св 1. Построя, изградя, съзидам вьсѣкъ ѹбо же слꙑштъ словеса моѣ с  твортъ ѣ. ѹподоблѭ  мѫжѭ мѫдрѹ. же соꙁъда храмнѫ своѭ на камене М Мт 7.24 З А ꙇ аꙁъ же тебѣ глѭ. ѣко тꙑ ес петръ. ꙇ на семь камене съꙁждѫ црквъ моѭ ꙇ врата адова не ѹдолѣѭтъ е М Мт 16.18 З А ѣко мꙑ слꙑшахомꙑ глѭшть. ѣко аꙁъ раꙁорѭ црквь сѭ рѫкотворенѫѭ. ꙇ трьм дьньм нѫ нерѫкотворенѫ съꙁждѫ М Мк 14.58 З. Срв. СЕ48а 10 ꙇ рее се сътворѭ раꙁорѭ жтьнцѧ моѩ  большѧ съꙁждѫ М Лк 12.18 З А СК любтъ бо ѩꙁкъ нашъ. ꙇ съньмште тъ съꙁъда намъ М Лк 7.5 З А СК ѹблажі гі благоволеньемъ твоімъ сона. ї да съꙁіждѫтъ сѩ стѣнꙑ. їмъскꙑ СП 50.20 ѣко бъ спсетъ сіона. ї съꙁіждѫтъ сѩ граді їюдѣісті СП 68. 36 аште не гь съꙁждетъ домѹ. въсѹе трѹдшѩ сѩ ꙁждѫштеї СП 126.1 аурлꙗнъ же днъ отъ славънꙑхъ цѣсаръ мѫжь. протвѫ манастꙑрѹ отьца сак҄а. на полѹноштъ съꙁъда цръкъве свꙙтаꙿго. прьвомѫенка стефана С 208.27 тъ ѹбо въшьдъ въ градъ. въ црькъве велкѫѭ. ѭже съꙁъда цѣсарꙿ коньстатнъ С 214.29  прѣбꙑвъ въ гостньнц ꙗже прѣдъ градомъ. ꙗже съꙁъдана бꙑстъ отъ блаженꙑѧ еудок҄ѧ С 282.16 [г по]млѹ. раба своего. оа[на] преꙁвтера.  раба своего омѫ. съꙁъдавъшаѣ. храмъ. свѧтаего. власѣ. амнъ Т 2. За Бог — създам, сътворя ѣко тъ рее і бꙑшѩ. тъ повелѣ і соꙁъдаше сѩ СП 32.9 северъ ї море тꙑ соꙁъда СП 88.13 помѣні каѣ моѣ упостась. еда вьсѹе соꙁъда снꙑ ловѣѩ СП 88.48 прѣжде даже горꙑ не бꙑшѩ. ї соꙁъда сѩ ꙁемлѣ і ѹселенаѣ СП 89.2 ꙁаклнаѭ тѧ бгомь сътворьшмь вꙿсѣьскаа ... съꙁъдавъшмь ка по обраꙁѹ своемѹ СЕ 52а 18 влко гі бже нашъ ... тꙑ своеѭ прѣмѫдростѭ. соꙁъдалъ ес ка СЕ 57b 19 съвлѣщ сѧ емѹ ветъхааго ка. ꙇ облѣщ сѧ емѹ въ новааго. съꙁъданааго по обраꙁѹ бжью СЕ 98b 13 послѣжде же вьсѣхъ съꙁъда ловѣка по обраꙁѹ свомѹ С 8.26 дьнесь адамъ съꙁъданъ бꙑстъ въ шестꙑ дьнь С 429.8  вдꙙтъ беꙁъ ою. съꙁъдавъшааго многоотельнаꙗ С 456.4 съꙁьданаꙗ ж ед κτίσις Създанието, творението, природата како ѹбо проꙁовѫ. сльньце нъ ноштѭ не осѣнꙗтъ сꙙ. ꙁвѣꙁдѫ нъ дьнꙿ сеѧ не покрꙑтъ. вь все врѣмꙙ освѣштатъ съꙁъданѫѭ С 509.5 3. Прич. мин. страд. като същ. съꙁьданꙑ м ед ὁ πλασϑείς Този, който е създаден, сътворен; човекът сънт мом штедротам хоштѫ съꙁъданааго по момѹ обраꙁѹ С 247.15 4. Прич. мин. деят. като същ. съꙁьдавꙑ м ед ὁ πλάσας, ὁ κτίσας Този, който е създал, сътворил; създател отъвѣштавъ же стꙑ варахс рее къ н҄мъ. н аꙁъ смъ съꙁъдавꙑ себе. н аꙁъ погѹбьꙗѭ себе С 269.17 Стесн.За Бог — създателят, творецът. въсаждеї ѹхо не слꙑшітъ л. лі соꙁъдавоі око не съмотрітъ СП 93.9 посъланъ бꙑстъ гаурлъ. обрѫт съꙁъдан. съꙁъдавъшѹѹмѹ  С 244.14 5. Устроя, уредя, наредя тꙑ сътворі вьсѩ прѣдѣлꙑ ꙁемлі. лѣто і веснѫ тꙑ соꙁъда СП 73.17 соꙁъда ѣко інорогъ свѩтнѫ своѭ въ ꙁемⷧі онова (!) ѭ въвъ вѣкъ СП 77.69  въшъдъ къ прѣподобьнѹѹмѹ вь клѣть. покланꙗаше сꙙ мѹ молꙙ . да бꙑ  то мѣсто съꙁъдано о мен го прѣѧлъ С 205.4 6. Прен. Укрепя, утвърдя, въздигна до вѣка ѹготоваѭ сѣмѩ твое. ї съꙁіждѫ въ родъ ї родъ прѣстолъ твоі СП 88.5 ѣко не раꙁѹмѣшѩ дѣла гнь і дѣлъ рѫкѹ его. раꙁоріші ѩ і не съꙁіждеші іхъ СП 27.5 ѣкоже рее въ вѣкъ млості съꙁіждѫтъ сѩ СП 88.3 събърашꙙ съборъ да не вѣрѫ съꙁждѫтъ. нъ да ѫгълънꙑ камень сънорꙙтъ С 385.13 7. Изградя отново, възобновя въ то же врѣмꙙ гргор наньꙁꙗнъскꙑ епскѹпъ. вънѫтрь въ градѣ въ малѣ црькв съборьі творѣѣше. събраѧ  ѹтврьждаѧ народъ ѹенмъ свомъ. о правѣ вѣрѣ. ꙗже црькꙑ потомъ цѣсаремъ повелѣнмъ съꙁъдана бꙑстꙿ С 198.8 с корене скопат  сьꙁъдат. с корене скопат елнъска трѣбшта. а съꙁъдат мѫеньскꙑ цръкъв С 357.17 пакꙑ съꙁьдат ἀνοικοδομέω, πάλιν οἰκοδομέω Изградя отново, възстановя, възобновя се поставьꙗѭ тꙙ дьнесь  корен скопат.  пакꙑ въсадт. оборт  пакꙑ съꙁъдат С 357.15 Образно. въꙁгласт глъ сѫдьнꙑѩ.  покааньѣ  любьве паⷦ҇ съꙁъдат дш просвѣщенье  срцю  ѹмъ польꙁьнъ Р II 2.8—9 съꙁьданꙑ прѣжде πρωτόπλαστος Първосъздаден егоже вдѣвъ адамъ съꙁъданꙑ прѣжде ... вьꙁп къ вьсѣмъ С 468.14 съꙁьдат сѧ М З А СК Б СП СЕ С Р Т Гр οἰκοδομέω ἀνοικοδομέω πλάσσω πλαστουργέω κτίζω [вар. γίγνομαι] μεγαλύνω ποιέω соꙁъдат съꙁъдат сьꙁъдат Нвб съзидам, съзиждам ОА ВА Дюв НГер ЕтМл БТР АР