Старобългарски речник
свѣтьлъ 
свѣтьлъ -ꙑ прил 1. Светъл, излъчващ светлина, сияен еште же емѹ глѭштю. се облакъ свѣтелъ осѣ ѩ. ꙇ се гласъ ꙁ облака глѧ М Мт 17.5 З А днеⷭ҇. лѹна свѣтълам лѹам. вꙿсь мръ освѣщаетъ СЕ 1b 25—26 лежааше на ꙁем акꙑ свѣтъла ꙁвѣꙁда съ небесе на ꙁемл҄ѫ пршьдъш С 62.5 влъкъ ноштѭ прсѣдѣаше ѹ тѣла на съблюдень мꙋ. ꙁвѣꙁдѣ свѣтьлѣ сꙗѭшт на мѣстѣ томъ деже лежааше С 537.29 2. За дреха — светъл, бял  порѫгавъ сѧ. облъкъ і вь рꙁѫ свѣтълѫ. въꙁврат  къ платов М Лк 23.11 З ꙗв сꙙ кононѹ. арꙿхагꙿг҄елъ мхалъ. акꙑ мѫжь въ одежд свѣтьлѣ С 25.3 пото же ꙗко овъ свѣтло одѣн ностъ.  богатѫ трепеꙁѫ поставьꙗтъ С 491.17 3. Прен. Ясен, разбираем тъмьна бо т стна сꙙ мнтъ. прѣлесть же свѣтъла. свѣтъломъ ѹбо словесемъ. прѣродтел҄ьнꙑм наьнѫ гласꙑ С 104.14 свѣтълꙑ тъ боголѣпьнꙑ гласъ къ себѣ првлѣкѫ С 332.17 4. Прен. Славен, прославен вь наслѣдь црства нбснааго. ꙇ въ ра пщѧ въводѧ ѩ. съ свѣтълꙑм аплꙑ твом СЕ 65b 7—8 бож посѣштен.  свѣтъло пршъств го постже С 464.9 мол҄ѫ сꙙ ваше свѣтьлѣ власт С 228.24—25 5. Прен. Светъл, безгрешен, непорочен, чист ꙗкоже  лѣтꙑ  жтмъ свѣтъломъ. нѣхъ вьсѣхъ старѣша сѫшта С 278.14 6. Прен. Радостен, сияещ, озарен от светлина днеⷭ҇. дховъно праꙁденъство. правословець. авлено  свѣтъло ав сѧ СЕ 2b 20 вьсѣм стꙑм дѣаше. свѣтъло вьсе лце  слно покаꙁаѧ С 105.17 свѣтломъ лцемъ отъвѣштавъ рее С 126.4 свѣтьлаꙗ недѣл҄ꙗ ἡ ἑβδομὰς Διακαινησίμου Светлата седмица, седмицата непосредствено след християнския празник Великден щ въ срⷣ҇ѣ свⷮѣлъѩ недⷧ҇ѣ А 122а 5 в понеⷦ҇ свⷮ҇ѣ неⷣ҇ стъⷯ҇ аплъ А 2а 27 свѣтьлъ бꙑт λευχειμονέω, ἐπιλάμπω Радостен съм свѣтълъ смь словесемь С 430.10 лце мѹ пакꙑ свѣтъло С 142.9—10 свѣтьлꙑ камꙑ φεγγίτης λίϑος Скъпоценен камък събърашꙙ съборъ. да не акꙑ снѣгъ сꙗѭштааго сꙙ бсъра прмѫтъ. нъ да свѣтълꙑ камень ꙗкоже мьнѣшꙙ. невѣрьствмъ отъмꙙтъ С 385.19 М З А СС СЕ С Х Гр φωτεινός λαμπρός φαιδρός φαεινός φωτιστικός τοῦ φωτός φωτοφόρος λαμπροφόρος αἰγληφόρος ὑπέρλαμπρος ἱλαρός κατάκομος οὐ μυλλός φωστήρ λαμπρότης φαιδρότης свѣтелъ свѣтълъ свѣтлъ Срв. при свѣтьло Нвб светъл ОА ВА АК ЕтМл БТР АР ЕА ДА