Старобългарски речник
страна 
страна -ꙑ ж 1. Страна, област, населено място; околност ꙇ поꙁнавъше  мѫж мѣста того. посълашѧ въ вьсѫ странѫ тѫ М Мт 14.35 З пршедъ же с въ странѫ кесарѩ флповꙑ М Мт 16.13 З А ꙇ молѣше  мъного. да не посълетъ хъ кромѣ странꙑ М Мк 5.10 З ꙇ въ вьсе странѣ юдестцѣ повѣдаем бѣахѫ вьс гл с М Лк 1.65 З ꙇ схождааше шюмъ о немъ въ въсѣко мѣсто  странꙑ М Лк 4.37 З  растоіті ѩ въ странꙑ СП 105.27 раꙁѹмѣемъ тѧ дръжѧщааго родъ непрмѣсънꙑ. такожде  моръскаа страна. како вꙑнѫ хвал тѧ. сътворьшааго. въсверѣпѣвъше бо влънам. съ ꙁемⷧ(е)ѭ сѧ боретъ СЕ 1а 16 нъ  досел нꙑнꙗ прѣбꙑваатъ страхъ стааго конона въ вьсе то странѣ С 40.6 доде же с ꙁаповѣдь по все егуптьстѣ странѣ С 145.6 нѣс л слꙑшалъ о ꙁаповѣданꙑхъ намъ. отъ самодръжецъ. ꙗко да вьс въсѫдѹ. въ всѣхъ областехъ  странахъ  мѣстѣхъ. жрът  трѣбꙑ творт С 147.24 бꙑстъ же на странахъ тѣхъ праꙁдьнкъ велкъ С 219.18  дастъ мѹ палестнъскꙑѧ странꙑ С 236.30  въ штѹжде странѣ сꙑ.  не мѣѧ ловѣьскꙑ помошт С 365.2 Земя. ї дастъ імъ стра[нъ]нꙑ ѩꙁꙑкꙑ  трѹдъ людеі наслѣдовашѩ СП 104.44 ѹгождѫ прѣдъ гмь странѣ жвꙑхъ СП 114.8 а вьꙁьрѣнемь свомь ꙁемⷧ҇ѭ потрѧсаетъ. ꙇже естъ поставлъ горꙑ въ мѣрѫ. ꙇ странꙑ въ ставла СЕ 55b 23—24 2. Страна на нещо, част от нещо, кът падетъ отъ странꙑ твоеѩ тꙑсѩшті. ї тъма о деснѫѭ твоѭ СП 90.7 жена твоѣ ѣко лоꙁа плодовта вь странахъ домѹ твоего СП 127.3 тѣмъ отълѫ жт въстоьнѫѭ странѫ града. да того радма  нарее сꙙ херсонꙗнемъ С 542.5 то же сътворвъ по обѣма странама тѣла С 563. 2 нъ тако стоѧ нкаможе вьꙁраѧ. н на дꙿнѫ странѫ.  тако вьꙁде на небо С 567.28 3. Страна, народ, племе, род ꙗкоже рее бж псан. въскѫѭ велашꙙ сꙙ странꙑ.  люд поѹшꙙ сꙙ тьштетънꙑмъ С 102.27 колко родовъ  странъ.  їностраньнкъ. т вьс крьста рад алꙿѫтъ С 431.4 да аште ѹбо не бꙑ въсталъ ꙗвѣ. ꙗкоже акꙑ прѣльштен с.  протвѫ цѣлѣ странѣ о н҄емъ борѫште сꙙ  беꙁ домѹ С 442.1 ноѧꙁꙑьнц. ътѫтъ омѫ. вьсꙙ странꙑ дьньсь праꙁдьнѹѭтъ С 509.9 4. Само мн. странꙑ τὰ ἔϑνη Езичници дьнесь жрѣбꙙ готовамо стъ. бесловесьнꙑхъ странъ. прьво несловесъно въꙁбѹꙗн. на покаꙁан покореню С 321.26 же отъ странъ нов люд.  младеншт проповѣдаѭтъ схъ къ богѹ поꙁнанꙗ младеньство С 321.28  ждовъско облаѭшта беꙁѹм. а странамъ даѭшта свꙙтость С 341.10 благословьнъ грꙙдꙑ рѫцѣ на крьстѣ пропꙙт.  странꙑ къ себѣ с съвъкѹп С 341.27 5. Прен. Страна, особеност на нещо понеже длъжъна бꙑстъ вꙿсѣ тварь. хвалѫ тебѣ прност. сего рад на въторꙑѩ странꙑ. вꙑшьнхъ веще. прѣходмъ. ѩже твоемѹ подъножью. ьст съподобльше сѧ СЕ 1а 9 ꙁападьнꙑѩ странꙑ τὰ ᾿Ιλλυρίων ἔϑνη Страните, които са на запад ономѹ же рекшѹ нѣстъ дошъла ꙁападънꙑхъ странъ арꙗнъскаꙗ хѹла С 197.19—20 на онѫ странѫ εἰς τὸ πέραν, εἰς τὸν ὅρμον На другата страна, на отвъдния бряг, отвъд днъ же отъ н҄хъ корабь ... обрат сꙙ на онѫ странѫ С 151.17—18 къ сѫштмъ къ кораб глагол҄ꙙ. шъдъше на онѫ странѫ въꙁштате прѣдъ градомъ С 151.19—20 не матъ прѣт на онѫ странѫ С 151.30  рьцѣте мѹ ьсо рад став насъ влъшъствомъ твомъ. прт на онѫ странѫ к тебѣ С 151.24  корабь ѹстрьм сꙙ на онѫ странѫ С 152.19 о деснѫѭ странѫ εἰς τὰ δεξιὰ μέρη От дясната страна онъ же рее мъ. въвръѕѣте о деснѫѭ странѫ кораблѣ мрѣжѫ.  обрѧштете М Йо 21.6 З А СК страна гадарньска ἡ χώρα τῶν Γαδαρηνῶν [τῶν Γεργερινῶν, τῶν Γερασηνῶν] Страната, в която живеят гадаринците, жителите на Гадара — елинистичен град в Декапол, на югоизток от Тивериадското езеро ꙇ прдѫ на онъ полъ морѣ. въ странѫ гадарнскѫ М Мк 5.1 З въ оноⷡ҇. прходщю ісѹ въ странѫ гадарньскѫ СК Лк 8.26 страна сѣвера Βορρᾶς Север, северна посока  странѫ сѣвера отъ града обрꙙштете тѣла мого ꙁвръжена на сѹхо С 154.23 съ странꙑ a) κατὰ μέρος Постепенно, малко по малко ꙗкоже бо ръвь срьдьце дѫбѹ ꙗдꙑ ѹвꙙждатъ. сце  ꙁавсть срьдце мѣѭштааго ѭ. съ странꙑ ꙗдѫшт ѹвꙙждатъ С 399.27—28 b) διὰ τοῦ μέρους В това отношение; по този начин; така тебе дного нꙑнѣѹ вьꙁъпѭ. да съ странꙑ ходꙙштмъ покажѫ слѫ С 311.9 М З А СК Б СП СЕ С Р Гр χώρα μέρος περίχορος ἡ ὁρεινή τεκμήριον κλίμα ἔϑνος οἱ τόποι κλίτος φύλη νάπη γωνία κώμη φῶς стрѣна странъна Нвб страна ОА ВА АК НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ЕА ДА Срв Страните МИ Страната МИ ЙЗах,Кюст Странето МИ Стърната МИ ИД,МНЛом