Старобългарски речник
словесьнъ 
словесьнъ -ꙑ прил 1. Словесен, който се отнася до думата [словото] цѣсарь же вдѣвъ блаженааго  свѣтьльство лца го.  словесънѫѭ дръꙁость. акꙑ ꙁабꙑвъ сꙙ. не може отьвѣштат мꙋ словесе С 194.20 м бо пъваѭште. хꙑтростѭ л словесънѫѭ. нъ вьсѣхъ бѣахѫ грѫбьш С 442.9 2. Надарен със слово, с възможност да говори гі бже нашъ. сътворе ... ка не тъкъмо свомь обраꙁомь. съмꙑслънꙑмь. ꙇ словесънꙑмь. раꙁльно ѹкрашъ. нъ  власъ много раꙁльѣ. ѹподобль тꙑ раба твоего сего СЕ 8b 9 ꙁаклнаѭ тѧ бгомь сътворьшмь вꙿсѣьскаа. ꙇ стꙑмь дхомь.  едноѧдꙑмь его сномь ... съꙁъдавъшмь ка по обраꙁѹ своемѹ. ꙇ словесънꙑм. ꙇ (!) жвотънꙑм. ненаселенѫѭ ѹкрашьшемъ СЕ 52а 19—20 же ѹенꙗ рад даръ словесьнꙑ мъ не прносꙙ го.  дарꙿ погѹбьꙗтъ. творꙙ бо спѣшен бол҄ї даръ прмьтъ С 377.26 тъгда  рбꙑ бесловесьнꙑѧ ꙁнесошꙙ водъ нꙑнꙗ же рꙑбꙑ словесьнꙑѧ  дѹховьнꙑѧ намꙿ породшꙙ. апостолъм ѹловьнꙑ С 496.1 3. Свързан с проповед, назидание, поучение ѣкоже естъ пісано въ кьнгахъ словесънъхъ. саѩ прⷬ҇ка глща. глⷭ҇а въпіѭщааго въ пѹстън. ѹготовате пѫть гнь. правъ творіте стьѕѧ его А Лк 3.4 4. Прен. Духовен, изпълнен с духовност [вяра] пакꙑ прносмъ тебѣ. сл(о)весънѫѭ сѭ. ꙇ бесквр(ъ)нънѫѭ слѹжъбѫ ... ꙇ тебѣ сѧ молмъ. посъл дхъ тво стꙑ на нꙑ. (ꙇ) на прѣдьлежѧщѧѩ дарꙑ сѩ СС IIIа 1—2 пакꙑ прносмъ тебѣ. словесънѫѭ сѭ слѹжьбѫ. о ѹмеръшхъ въ вѣрѣ СС IIIа 24 пакꙑ пр(н)осмъ ті словесънѫѭ сѭ слѹ(ж)ъбѫ. о вꙿселенѣ.  о стѣ каѳо(л)к. апⷧ҇осцѣ цркве.  ꙁа сѫщѧ(ѩ) въ стотѣ тѣлесънѣ. ꙇ говѣ (!) СС IIIb 23 ѡ благовъгодьнѣ трѣбѣ бꙑт. словесънѹмѹ семѹ слѹженью нашемѹ. гю помо СЕ 60а 15 Духовен, идеален, образен. гі бже нашъ. вьвед раба твоего сего. въ дховънꙑ дворꙑ. ꙇ прьт  въ словесъное твое стадо СЕ 100b 18  господь рекꙑ. жде ста дъва л тр събран въ мо мꙙ. то тѹ смъ посрѣдѹ хъ. тъ на славѫ свꙙтааго свого мене ꙁвол. ѹмножіт сꙙ словесънѹѹмѹ стадѹ. въгоднка свого С 206.21 рабе бога вꙑшън҄ѣꙿго.  пастѹше словесънъхъ овецъ. како нꙑ остав днꙑ.  въпалъ с въ рѫцѣ томтел҄ С 225.8—9 д къ словесънѹѹмѹ момѹ раю С 248.1 д къ стѣ невѣстѣ. по пльт родьства мого. глагол҄ въ ѹш словесънѹѹмѹ ковьегѹ. ѹготова м слѹхѹ въходъ. нъ не говор н съмꙙт дѹшꙙ дѣвц С 248.10  мꙑ вдꙙште новꙑ съборъ. цръквънꙑѧ дѣт окрьсть стоѧштꙙ.  аѭште словесънааго беꙁ льст млѣка словес. съсъ ѹма свого дамъ С 384. 26—27 не тъьѭ проштень полѹ таковааго грѣха. нъ  бол҄ьшꙙѧ съподоб сꙙ ьст. пастѹхъ бꙑвъ словесънъімъ овцамъ владꙑьнꙗмъ С 526.30 вна словесьнаꙗ προφάσεως λόγος Основателна причина аште да не бꙑсте хранл. мнѣ внѫ словесьнѫѭ оставл бꙑсте С 439.4—5 по словесьнѹмѹ строю κατὰ τὸν τῆς οἰκονομίας λόγον Смисълът, същността на Божия промисъл въпаде бо  тъ въ страхъ тебе рад по словесънѹѹмѹ строю. рьц  тꙑ обае не ꙗкоже аꙁъ хоштѫ. нъ ꙗкоже тꙑ С 383.3 Изч А СС СЕ С Гр λογικός [τοῦ] λόγου [τῶν] λόγων πνευματικός словесънъ Нвб словесен ОА ВА АК НГер ЕтМл БТР АР ЕА