Старобългарски речник
съвѣдѣтел҄ьствоват 
съвѣдѣтел҄ьствоват -съвѣдѣтел҄ьствѹѭ -съвѣдѣтел҄ьствѹш несв св 1. Свидетелствам, потвърждавам истинността на нещо тъгда гла емѹ платъ. не слꙑшш л колко на тѧ съвѣдѣтельствѹѭтъ М Мт 27.13 З А сь прде въ съвѣдѣтел҄ьство. да съвѣдѣтел҄ьствѹетъ о свѣтѣ. да вьс вѣрѫ ꙇмѫтъ ꙇмь З Йо 1.7А  аꙁъ вдѣхъ  съвѣдѣтельствовахъ. ѣко сь естъ снъ бж М Йо 1.34 З А отъ града же того мъноѕ вѣровашѧ вь него. отъ самарѣнъ. ꙁа слово женѣ съвѣдѣтельствѹѭшт. ѣко рее м вьсѣ елко сътворхъ М Йо 4.39 З А рѣшѧ же емѹ фарсѣ. тꙑ о себѣ самъ съвѣдѣтельствѹеш. съвѣдѣтелꙿство твое нѣстъ стнъно М Йо 8.13 З А ꙇ вꙑ же съвѣдѣтельствѹѹте. ѣко скон съ мъноѭ есте М Йо 15.27 З А  вїдѣхомъ  съвѣдѣтелъствѹемъ. ѣко ѡцъ посла сна своего. спстелѣ въсемѹ мрѹ Е 37а 5 слꙑшіте людье моі въꙁглѫ вамъ. їлю съвѣдѣтелъствѹѭ тебѣ. ѣко бъ бъ твоі есмъ аꙁъ СП 49.7 ꙇеръданъ въꙁврат сѧ вьспѧть. слꙑшавъ гласъ съвѣдѣтельствѹѭщь. ꙇ глѭщь. сь естъ снъ мо вьꙁлюбленꙑ СЕ 3а 23 2. Доказвам, потвърждавам съществуването на нещо ѡтъвѣшта емѹ с. аште ꙁълѣ глахъ сьвѣдѣтел҄ьствѹꙇ о ꙁьлѣ. аште л добрѣ ьто мѧ беш З Йо 18.23А самъ бо съ съвѣдѣтельствова ѣко пркъ въ своемь отъъств не матъ ьст М Йо 4.44 З како не імѫтъ вѣрꙑ. ѣко црь естъ ѹкарѣемꙑ. тітьлъ въпьетъ. тварь съвѣдѣтельствѹетъ К 11b 7 подавъ  ѹенкома свома по малѹ.  се дѫбъ вьптъ добротѣ стар сьвѣдѣтел҄ьствꙋѧ С 300.28 3. Проповядвам, поучавам ꙗкоже блаженꙑ паулъ апостолъ свѣтло црьквьно сьвѣдѣтел҄ьствова глагол҄ꙙ. цѣсарьствова съмрьть отъ адама дож ї до мѡсеа С 10.3 нъ псан сьвѣдѣтел҄ьствѹтъ глагол҄ꙙ. обл а да не сътвор С 240.24 Възвестявам. аꙁъ на се родхъ сѧ.  на се прдъ въ вьсь мръ. да съвѣдѣтельствѹѭ о ꙇстнѣ. вьсѣкъ же естъ отъ стнꙑ послѹшаатъ гласа моего М Йо 18.37 З А лъжѫ [лъж] съвѣдѣтел҄ьствоват ψευδομαρτυρέω Лъжесвидетелствам едн въставъше лъжѫ съвѣдѣтельствоваахѫ на нь М Мк 14.57 З не ѹб не ѹкрад. не лъжѧ съвѣдѣтельствѹ М Мк 10.19 мноꙁ бо лъж съвѣдѣтел҄ьствоваахѫ на н҄ь З Мк 14.56 сѫпротвь комѹ съвѣдѣтел҄ьствоват ἀντιμαρτυρέω τινί Свидетелствам срещу, против някого нъ їѡсфъ вь сьнѣхъ стнѫ вдꙙшт. ждовъскомъ кремъ. сѫпротвь съвѣдѣтел҄ьствѹѭшт С 434.16 М З А СК Б О Е СП СЕ К С Гр μαρτυρέω μαρτύρομαι διαμαρτύρομαι καταμαρτυρέω κατηγορέω μάρτυς εἰμί съвѣдѣтелъствоват сьвѣдѣтельствоват съвѣдѣтелствоват Нвб свидетелствам ОА ВА АК НТ ЕтМл БТР АР Срв [лъже]свидетелствам