Старобългарски речник
съвѣщат 
съвѣщат -съвѣщаѭ -съвѣщаш св несв 1. Уговоря се с някого за нещо, споразумея се, съглася се за нещо ѣко аште дъва отъ васъ съвѣштаате на ꙁем о вьсѣко вешт еѩже колжъдо просте бѫдетъ ма. отъ отца моего же естъ ннбсхъ М Мт 18.19 ЗI А СК съвѣщавъ же съ дѣлателꙑ. по пѣнѧꙁѹ на день. посъла ѩ въ вногⷬ҇дъ сво М Мт 20.2 ЗI А СК Б дрѹже не обждѫ тебе. не по пѣнѧꙁѹ л съвѣштахъ съ тобоѭ М Мт 20.13 ЗI А  въꙁдрадовашѧ сѧ.  съвѣшташѧ емѹ дат съребро М Лк 22.5 З Взема решение. отъ того же дьне съвѣшташѧ да  бѫ ѹбл М Йо 11.53 З А съвѣшташѧ же архере. до (!)  лаꙁара ѹбѭтъ М Йо 12.10 З А СК 2. Наговоря се за нещо против някого ѣко слꙑшахъ рѫженъе много жівѫштхъ окръстъ его ҇д҇а събіраахѫ сѩ кѹпьно на мѩ. пріѩті дшѫ моѭ съвѣшташѩ СП 30.14 на люді твоѩ лѫкавьновашѩ волеѭ. і (съ) съвѣшташѩ на свтꙑѩ твоѩ СП 82.4 ѣко съвѣшташѩ іномꙑшленіемь къ себѣ. на тѩ ꙁавѣтъ ꙁѣшташѩ (!). села ідѹмѣіскаѣ іꙁмаїлтѣне. моѣвъ ї агарѣнѣ СП 82.6 3. Уговоря, определя [цена] ъто хоштете м даті. ꙇ аꙁъ вамъ прѣдамь і. ꙇ поставшѧ емѹ даті. ҃ћ. съребрьнікъ. цѣнѫ съвѣшташѧ кръві. не імѫшті цѣнꙑ К 5b 31 4. Кажа, съобщя пршъдъ бо нареенꙑ пророкъ къ даудꙋ. рее. црю. мамъ т нѣто сьвѣштат С 359.25 се вамъ сьвѣштахъ да не оклевештѫ нѣц хрстоса глагол҄ѫште. поꙿто не прѣлож юдꙑ на добро С 413.26 Обърна се, призова. мала нѹжда дьнесь къ ваше любьв сьвѣштат. мала же нѹжда сьвѣштат С 405.8, 8—9 5. Съветвам, уча, поучавам лѣпо же бꙑ вамъ елномъ покарѣт сꙙ ѹітелю вашемѹ омрѹ. же сьвѣштатꙿ. неподобно стъ о ѹмраѭштхъ хвалт сꙙ С 126.13 6. Прич. мин. страд. като същ. съвѣщанаꙗ ср мн τὰ εἰρημένα Казаното хотѣхъ продльжт слово. нъ гонѣѭтъ  съвѣштанаꙗ. вьнемьѭштмъ аште помьнꙙтъ С 423.22—23 прѣжде съвѣщат προαναφωνέω Предскажа, предрека, предвещая добрѣ  о семь съ нѣм прѣжде сьвѣшта о васъ пророкъ саꙗ рекꙑ С 325.15 съвѣщат слово съ [цѣмь] συναίρω λόγον μετά [τινος] Разчистя сметките си с някого подобьно естъ црстве нбское. лкѹ црю. же ꙁвол съвѣщат слово съ рабꙑ своім СК Мт 18.23 М З А СК Б СП К С Гр συμφωνέω βουλεύομαι συμβουλεύω συμβουλεύομαι συντίϑεμαι καταβάλλω λέγω съвѣштат сьвѣштат Вж. при съвѣщават сѧ Нвб